Befrielse från antidumpningstullar genom tillämpning av förfarandet för slutanvändning gällande vissa essentiella cykeldelar från Kina

13.7.2017 12.52 | Publicerad på svenska 19.7.2017 kl. 12.11
Pressmeddelande

Aktören får befrielse från antidumpningstull, om denne från Kina importerar eller får levererat till sig högst 299 stycken vissa essentiella cykeldelar under en kalendermånads tid, förutsatt att delarna deklareras till förfarandet för slutanvändning.

Varukoderna för essentiella cykeldelar finns definierade i rådets förordning (EG) nr 71/97 artikel 1 och varukoderna har uppdaterats för att motsvara situationen i nuläget.

Förutsättningar för befrielse från antidumpningstull

För att kunna tillämpa förfarandet för slutanvändning krävs tillstånd av tullmyndigheten. Tillståndet kan sökas på förhand från Tullens tillståndscentral (sedvanligt tillstånd) eller så kan man lämna in behövliga tilläggsuppgifter för tillståndet tillsammans med tulldeklarationen, som gäller överlåtelse av varor till fri omsättning vid förfarandet för slutanvändning (tillstånd som söks med tulldeklaration).

Tillämpandet av förfarandet för slutanvändning kräver också ställande av garanti.  Garantin krävs både för tullskuld som uppstår när varorna överlåts till fri omsättning och för importtullar som inte uppburits på basis av förfarandet för slutanvändning (innehåller även antidumpningstullarna).

Mera information om detta finns här:

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar