Kundmeddelande 27.4.2016
Användning av INF-blanketter vid aktiv och passiv förädling

27.4.2016 8.35 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 14.46
Pressmeddelande

Användningen av INF-blanketter vid förädlingsförfaranden utvidgas från och med den 1 maj 2016. Nytt är att blanketten alltid krävs då varor hänförs till ett förädlingsförfarande som börjar med export.

Noggrannare anvisningar om användningen av blanketterna kommer att publiceras senare, när alla ärenden som gäller användningen av blanketterna har utretts. Det är möjligt att de prelimininära anvisningar som ges i detta kundmeddelande ändras. 

Standardiserat utbyte av uppgifter (INF-blankett) blir obligatoriskt från och med den 1 maj 2016 i följande fall:

 • alltid då förädlingsförfarandet börjar med export (passiv förädling EX/IM eller aktiv förädling EX/IM)
 • då flera än ett medlemsland deltar i ett förädlingsförfarande som börjar med import

Innan det elektroniska INF-informationssystemet tas i bruk ska självkopierande INF-blanketter i pappersformat användas: INF1, INF2, INF5 och INF9. Blanketterna är avgiftsbelagda och kan köpas på tullkontoren.

INF-blanketten ska ifyllas så att texten är lättläst och inte kan suddas ut.

I tulldeklarationen som gäller förfarandet ska INF-blankettens dokumentkod och identifieringsnummer anges. Dokumentkoderna för de olika INF-blanketterna är: 

 • INF1-blanketten: C603
 • INF2-blanketten: C604
 • INF5-blanketten: C606
 • INF9-blanketten: C610

Passiv förädling

Vid passiv förädling används INF2-blanketten, förutom då det gäller import i förväg enligt standardutbytessystemet eller det nya passiv förädling IM/EX-förfarandet. Exportören eller dennes ombud fyller i punkterna 1-15 i blanketten och antecknar exportdeklarationens transaktionskod eller MRN-nummer i punkt 21.

Aktiv förädling

Vid aktiv förädling används INF-blanketterna enligt följande: 

 • INF1-blanketten används då information överförs från en tullmyndighet till en annan om handelspolitiska åtgärder gällande varor som hänförts till ett förädlingsförfarande eller om importtullbelopp som inte uppburits 
 • INF5-blanketten används då förädlingsförfarandet (EX/IM) genomförs med utnyttjande av export i förväg av motsvarande varor
 • INF9-blanketten används då varor som hänförts till förädlingsförfarandet (IM/EX) förflyttas från en aktör till en annan utan att avsluta förfarandet

Aktören fyller i punkterna 1-7 i INF1-blanketten och antecknar transaktionskoden eller MRN-numret från deklarationen för hänförande till förfarandet i punkt 15. I INF5-blanketten fyller aktören i punkterna 1-8 och antecknar transaktionskoden eller MRN-numret från tulldeklarationen för hänförande till förfarandet i punkt 18. I INF9-blanketten fyller aktören i punkterna 1-10 och antecknar transaktionskoden eller MRN-numret från tulldeklarationen för hänförande till förfarandet i punkt 19.  

Att ange en INF-blankett i tulldeklarationen och lämna in den till Tullen för bekräftelseanteckningar

Då man lämnar in en tulldeklaration elektroniskt vid ett förfarande som kräver en INF-blankett i pappersformat, ska man i tulldeklarationen ange dokumentkoden och identifieringsnumret för INF-blanketten i fråga. INF-blanketten i pappersformat kan av deklaranten eller dennes ombud lämnas in till Tullen för bekräftelseanteckningar efter att tulldeklarationen har handlagts, genom att

 1. besöka ett tullkontor med kundbetjäning utan tidsbeställning
 2. besöka ett tullkontor med kundbetjäning som kan bokas på förhand
 3. skicka blanketten per post till adressen Tullen, Elektroniska servicecentralen / INF, PB 512, 00101 Helsingfors.

Om man vill skicka INF-blanketten per post för bekräftelse till något annat tullkontor än Elektroniska servicecentralen måste man komma överens om detta med tullkontoret i fråga på förhand.

Då man lämnar in en tulldeklaration manuellt (SAD-blankett) vid ett förfarande som kräver en INF-blankett i pappersformat, ska man i tulldeklarationen ange dokumentkoden och identifieringsnumret för INF-blanketten i fråga. INF-blanketten i fråga ska lämnas in till Tullen för bekräftelseanteckningar tillsammans med tulldeklarationen.

Mera information: yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande