Högsta förvaltningsdomstolens beslut (HFD:2014:182) gällande bilbeskattningen i Finland

19.12.2014 13.08
Pressmeddelande

Tullen bereder de ändringar och anvisningar gällande bilbeskattning som högsta förvaltningsdomstolens beslut förutsätter. De jämförelseskattesatser som kommer att tas i bruk samt grunderna för dessa skattesatser kommer att publiceras på Tullens webbplats. Med andledning av ändringarna som beslutet förutsätter kan handläggningstiderna gällande beskattning av begagnade fordon bli längre under de närmaste veckorna. Tullen kommer att informera närmare om åtgärderna vecka 3/2015.

Bilskattelagen ändrades i början av 2008 så att skattesatsen för personbilar differentierades enligt bilens specifika koldioxidutsläpp (bilens specifika bränsleförbrukning). När lagen stiftades ansågs det allmänt att – enligt Europeiska unionens domstols dom från år 2006 gällande bilbeskattningen i Ungern – en jämförelse med andelen av skatt som tagits ut för ett motsvarande nytt fordon inte är nödvändig i en situation där en medlemsstat inför en ny skatt eller ändrar skattesatsen eller bestämningsgrunden för en existerande skatt.

HFD:s färska beslut innebär att skattesatsen enligt gällande lag inte kan tillämpas i beskattningen av vissa bilar som importeras som begagnade. Vid påförande av skatt ska säkerställas att det för en bil som importeras till Finland från en annan medlemsstat inte tas ut högre bilskatt än vad som i skatt återstår i bilar som redan är registrerade i Finland. Av denna anledning ansågs det stå i strid med unionsrätten att tillämpa ett förfarande där bilskatten på en bil som infördes till landet bestämdes utan diskrimineringsbedömning, på basis av bilens koldioxidutsläpp.

Beslutet påverkar inte värdebestämningen av begagnade importbilar och därmed inte heller deras beskattningsvärden. 

Tullen påminner de skattskyldiga om att tiden för sökande av ändring i de beslut om den första beskattningen som fattats år 2011 går ut den 31 december 2014 kl. 16.15. Anvisningarna för ändringssökande finns i bilskattebesluten och på Tullens webbplats.

Mera information:

Bilbeskattningsdirektör Tapio Rouhiainen, tfn 040 332 8439

HFD:s beslut  
Skattegrunderna för nya personbilar i gamla bilskattelagar
Bilskattens andel av värdet på personbilar som tagits i bruk åren 2003–2007 (på finska)
Bilskattens andel av värdet på personbilar som tagits i bruk före år 2003 (på finska)
EU-länderna
Hur begär jag omprövning?

Pressmeddelande