Finska tullen vann Twinning-anbudstävlan gällande Georgien

9.4.2018 8.00
Pressmeddelande

Finska tullen deltog i anbudstävlan med Polen och Lettland och vann tävlan på basis av urvalsnämndens beslut av den 18 december 2017. Temat för detta Twinning-projekt är transitering med därtill hörande IT-lösningar samt utbildning.

Twinning-verksamheten startades år 1998 och innebär långvarig sakkunnighjälp med utgångspunkt i mottagarlandets behov och önskemål. Twinning-programmet finansieras av Europeiska unionen. Med hjälp av programmet genomför och stöder unionen sin utvidgnings- och grannskapspolitik. Genom Twinning-projekt finansieras sådana utvecklings- och moderniseringsprojekt i EU:s grann- och partnerländer som bidrar till att närma mottagarländers lagstiftning och förfaranden till EU:s lagstiftning och förfaranden.

Information om kommande projekt publiceras cirka två gånger om året. Finland har i likhet med de övriga EU-länderna förbundit sig att delta i Twinning-verksamheten och har ända sedan början varit en aktiv aktör i verksamheten. 

I Twinning-projekt fastslås budgeten i förväg och därför gäller anbudsförfarandena inte kostnaderna utan sakkunskap och dess kvalitet. Den som ska genomföra ett projekt väljs genom ett anbudsförfarande som är öppet för alla EU-länder. Årligen ordnas ett hundratal anbudsförfaranden.

Fullånga Twinning-projekt pågår cirka två år. Finlands Twinning-projekt i Georgien varar 24 månader med en budget på 1,5 miljoner euro.

Projektet startades officiellt den 12 mars 2018, och Tullens chefsjurist Arto Lillman har redan åkt till Georgien i egenskap av permanent sakkunnig. Projektet leds i Finland av projektchef Pirjo Kotro från Tullens generaldirektörsstab. Tillfälliga experter kommer utöver från Finland också från de två partnerländerna Polen och Lettland.

– Arbetsfördelningen och uppgifterna fastställs närmare senare, beredningen av arbetsprogrammet för de första 6 månaderna har börjat. Det viktigaste är att befintliga expertkunskaper utnyttjas i projektet på bästa möjliga sätt, berättar projektchef Pirjo Kotro.

Twinning-projektet i Georgien genomförs enligt EU:s Twinning-manual som reviderades år 2017. I manualen bestäms om projektets cykel, om beredning och genomförande av projektet samt om budgetförfaranden. I projektet ingår också en visuell del och en informationsdel.

 

Pressmeddelande