Kundmeddelande 29.4.2016
Feoga-export fr.o.m. 1.5.2016

29.4.2016 9.24 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 14.55
Pressmeddelande

Världshandelsorganisationen WTO fattade i december 2015 beslut om att exportbidrag inte längre betalas för jordbruksprodukter. Europeiska unionens råd bekräftade den 18 januari 2016 detta beslut.

Exportbidrag betalas inte längre för jordbruksprodukter

Världshandelsorganisationen WTO fattade i december 2015 beslut om att exportbidrag inte längre betalas för jordbruksprodukter. Europeiska unionens råd bekräftade den 18 januari 2016 detta beslut. I teorin skulle EU ännu kunna ta exportbidrag för svinkött i bruk före slutet av år 2020. Kommissionen har inte upphävt förordningarna (EG) 612/2009 (bestämmelser gällande systemet med exportbidrag) och (EG) 1276/2008 (bestämmelser gällande fysiska kontroller) trots att de inte överensstämmer med unionens nya tullagstiftning.

Om exportbidrag mot förväntningarna skulle fastställas för svinkött, har Tullen beredskap att ta emot och handlägga exportdeklarationer gällande exportbidrag i sitt nuvarande exportsystem. Tullen kan också utföra därtill hörande inspektioner vid avgångs- och utförseltullkontoren. Tullens exportsystem kommer dock inte mera att ändras med tanke på export med exportbidrag, och export med exportbidrag har inte heller inkluderats i det nya förtullningssystemet som håller på att utvecklas.

Landsbygdsverket har tagit bort alla kundanvisningar gällande exportbidrag från sin webbplats. Tullens kundanvisningar kommer dock inte ännu att tas bort från Tullens webbplats, eftersom Feoga-anvisningarna också innehåller anvisningar gällande export med exportskyldighet och export från interventionslager. De här anvisningarna kommer att uppdateras senast då den nya delegerade förordningen och genomförandeförordningen gällande import- och exportlicenser träder i kraft.

Små ändringar gällande export med exportskyldighet

De ändringar i unionens tullagstiftning som träder i kraft den 1 maj 2016 (bl.a. gällande export och utförsel) tillämpas också på export med exportskyldighet och export från interventionslager. Möjligheten till muntlig deklaration har dock begränsats.

Inga förändringar vid elektronisk exportdeklarering

Vid exportdeklarering iakttas fortfarande principerna enligt kundanvisningarna för Feoga-export, dvs. Feoga-exportdeklarationer lämnas in som M-deklarationer i enlighet med bestämmelserna för en fullständig tulldeklaration på så sätt att alla uppgifter ges på en gång. 

Kontrollexemplar T5 får inte längre användas

Det finns inga bestämmelser om kontrollexemplar T5 i den nya tullagstiftningen. Enligt kommissionens ställningstagande får kontrollexemplar T5 fr.o.m. den 1 maj 2016 endast användas vid flyttningar inom medlemsländerna, dvs. vid direkt export. Kontrollexemplar T5 får dock inte mera uppvisas om ett exportintyg beviljat av en annan EU-medlemsstats myndighet används vid exporten, eller om det handlar om indirekt export, dvs. export som lämnar gemenskapens område via en annan medlemsstat. Kontrollexemplar T5 visas inte heller upp om varor transporteras med T1- eller TIR-transitering.

I Finland har exportörer redan innan den nya tullagstiftningen trädde i kraft kunnat ersätta kontrollexemplar T5 med ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut vid export med exportskyldighet, om det har varit frågan om direkt export. Från och med den 1 maj 2016 påvisas utförseln i samtliga fall med ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut och kontrollexemplar T5 används inte längre. Man behöver inte längre skilt ange i exportdeklarationen att överlåtelsebeslutet ersätter kontrollexemplar T5. 

Bekräftande av utförsel sker tidigare i fall med ett enda transportavtal

Eftersom det inte längre är tillåtet att använda kontrollexemplar T5 betyder detta att också utförsel av varor med exportskyldighet alltid bekräftas på det behöriga utförselstället. Jämfört med tidigare praxis medför den nya lagstiftningen att bekräftande av utförsel när det gäller fall med ett enda transportavtal sker redan innan varorna fysiskt har lämnat unionens område. Om varorna alltså transporteras ut ur EU inom ramen för ett enda transportavtal med järnväg, post eller flyg eller sjövägen bekräftas utförseln av varor på den plats där transportbolaget övertar varorna för transport. Varorna bör passera tullgränsen med detta transportsätt.

Skriftlig exportdeklaration också för s.k. små exportpartier

Enligt den nya tullagstiftningen räcker det med att lämna in en muntlig deklaration till Tullen för export av varor med ett värde på högst 1 000 euro och en vikt på högst 1 000 kg.  Detta gäller dock inte export med exportskyldighet, där man fortsättningsvis måste lämna in en skriftlig deklaration. 

I bilaga II till förordningen om import- och exportlicenser (EG) 376/2008 finns en lista med minimigränser för nettokvantiteter i kilogram för olika produkter. Om minimigränsen inte överskrids så varken behöver eller får man uppvisa någon exportlicens vid export. Enligt den nya tullagstiftningen skulle man kunna ge en muntlig exportdeklaration för dessa s.k. små exportpartier, men endast på det sista tullkontoret innan man lämnar unionens område.  Tullen rekommenderar dock att man alltid lämnar in en skriftlig deklaration, också för små exportpartier. Deklarationen lämnas in som en A-deklaration enligt kundanvisningarna för Feoga-export.

Nya förordningar om export- och importlicenser träder i kraft i höst

Kommissionen håller på att revidera förordningarna gällande import- och exportlicenser. Genomförandeförordningen för import- och exportlicenser godkändes den 27 april 2016 i horisontalkommittéen. Den delegerade förordningen omfattas av kommissionens beslutanderätt och träder i kraft samtidigt som genomförandeförordningen, dvs. sannolikt i höst.

I den delegerade förordningen gällande licenser fastställs bl.a. fall där exportlicensen bör uppvisas och fall där licensen varken krävs eller beviljas. Vid export krävs licens i fortsättningen endast för vissa varukoder inom ris- och sockersektorn. Förordningen innehåller också de bestämmelser om säkerheter som behövs. Den delegerade förordningen omfattar speciellt de särskilda regler för olika produktsektorer som nu finns spridda i olika förordningar av kommissionen.

Genomförandeförordningen gällande licenser ålägger den som ansöker om licens att skaffa ett EORI-nummer innan licensen kan sökas hos Landsbygdsverket. Genomförandeförordningen innehåller också bestämmelser bl.a. om säkerheter, licensernas giltighetstid, avvikelser, anteckningar om godkännande, överföring av licenser, utdrag, duplikat och bevisande av exportskyldighet. 

Mera information: yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi

Kundmeddelande