Kundmeddelande 3.5.2016
Europeiska Unionens tullkodex trädde i kraft 1 maj 2016 – Ändringar också gällande inrättande, upprätthållande och benämning av frizoner

3.5.2016 9.51 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 15.03
Pressmeddelande

Tullagstiftningen förnyades fr.o.m. 1 maj 2016. Frizoner av kontrolltyp II har helt och hållet avskaffats i och med den förnyade lagstiftningen och förutsättningarna för frizon av kontrolltyp I har ändrats.

 Tullen har i samarbete med företagen och genom att ta specialbehov i beaktande ändrat aktörstillstånden för frizoner till tullagertillstånd, och i och med den nya lagstiftningen används inte längre begreppet frizon.

Tullen har i slutet av år 2015 och i början av år 2016 informerat företag som berörs av ändringarna i lagstiftningen, och hållit avgiftsfria kundinformationstillfällen för företagens representanter. Utöver skolningarna har Tullen vidtagit åtgärder för att säkerställa företagens verksamhetsförutsättningar när den nya lagstiftningen träder i kraft och fungerande lösningar har även hittats för den verksamhet som bedrevs i frizonerna under den gamla lagstiftningen.

Den nya tullkodexen tillåter att varor befordras under tullagerförfarandet utan separat tillstånd. Befordran kan ske mellan egna tullager, från det tullkontor där varorna hänförs till förfarandet (införseltullkontoret) till lagret och från lagret till utförseltullkontoret eller till ett tullkontor där varorna hänförs till nästa tullförfarande. Lagstiftningen som trädde i kraft påverkar inte privatkunder eller skötseln av deras ärenden hos Tullen.

I och med den nya tullagstiftningen erbjuder Tullen de företag som verkar i de gamla frizonerna minst lika bra förutsättningar som tidigare för skötseln av ärenden – i vissa fall till och med effektivare.

Mera information
Ny lagstiftning
Sture Skinnar, Tullöverinspektör, tfn 040 332 4608


                                 

Kundmeddelande