Kundmeddelande 19.4.2016
Hur påverkar EU:s nya tullagstiftning handeln över Ålands skattegräns?

19.4.2016 13.40 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 13.48
Pressmeddelande

EU:s nya tullagstiftning börjar tillämpas den 1 maj 2016. Åland är en del av EU:s tullområde, men en s.k. skattegräns skiljer Åland och de andra särskilda skatteområdena i unionen från EU:s mervärdesskatte- och punktskatteområde.

För varor som levereras över skattegränsen ska tulldeklarationer enligt tullagstiftningen inges och samma bestämmelser iakttas som för oförtullade icke-unionsvaror.

I import- och exporthandeln mellan Åland och Fastlandsfinland kan en faktura eller ett transportdokument användas som tulldeklaration. Dokumentet fungerar samtidigt både som export- och importdeklaration. Registrerade skattegränskunder hos Tullen inger tulldeklarationen genom att lämna fakturan eller transportdokumentet till Mariehamns tull antingen på förhand via e-post (ATP_Fraktsedlar(at)tulli.fi) eller senast när varorna överskrider skattegränsen. En faktura eller en fraktsedel som lämnats av en registrerad skattegränskund och som är försedd med företagets skattegränsnummer godkänns automatiskt som tulldeklaration och varorna kan levereras direkt till mottagaren eller till aktörens egna lokaler. Registrerade skattegränskunder ska inge till Tullen kalendermånadsvis försändelsespecifika tulldeklarationer och en sammandragsdeklaration, på basis av vilken mervärdesskatten på import betalas. Detta förfarande för registrerade skattegränskunder förblir oförändrat efter 1.5.2016.

Om ett företag som importerar eller exporterar varor mellan Fastlandsfinland och Åland inte ännu är registrerad skattegränskund hos Tullen, uppmanar Tullen att företaget ska registrera sig som skattegränskund för att säkra att transporten av varor till aktörens egna lagerutrymmen efter skattegränsövergången sker smidigt även efter 1.5.2016.

Om ett företag inför varor från Fastlandsfinland till Åland som kontantkund, och alltså inte är registrerad skattegränskund, kan företaget fortsättningsvis inge en faktura eller ett transportdokument som importdeklaration till Mariehamns tull under dess servicetider. Om ett dokument som godkänns som importdeklaration inte kan inges för varorna när de anländer, ska varorna fr.o.m. 1.5.2016 efter ankomsten flyttas till ett tillfälligt lager som godkänts av Tullen. Det är inte längre möjligt att transportera varorna till egna lokaler och inlämna en tulldeklaration följande vardag.

Kravet på att man genast efter varornas ankomst ska inge en tulldeklaration för dem eller flytta dem till ett tillfälligt lager gäller också för varor som förs in till Åland direkt från alla andra EU-länder såsom t.ex. Estland eller Sverige. Samma krav har alltid gällt för varor som förs in till Åland direkt från länder utanför EU. Närmare information om tillfällig lagring vid handel över skattegränsen finns i kundanvisningen för lagring 15. 

Vid befordran av unionsvaror behöver transiteringsförfarandet inte tillämpas om det är fråga om flyttningar mellan Åland och Fastlandsfinland eller när varor befordras direkt mellan Åland och ett annat EU-land såsom t.ex. Sverige eller Estland. Från och med 1.5.2016 är det alltså möjligt att skicka unionsvaror från Åland direkt till Sverige eller Estland med en exportdeklaration, utan en unionsintern T2F-transiteringsdeklaration. Om unionsvaror transporteras från ett särskilt skatteområde i unionen över skattegränsen till ett annat EU-land och därifrån vidare till ännu ett annat EU-land, ska unionsvarorna hänföras till T2F-transitering. Till exempel för varor som förs från Åland via Sverige eller Fastlandsfinland till Tyskland ska man alltså inge både en exportdeklaration och en T2F-transiteringsdeklaration. Oförtullade varor befordras i regel alltid med extern T1-transitering. Närmare information om transitering finns i kundanvisningen för transitering 27, skattegränstransiteringar.

I import- och exporthandeln mellan Åland och Fastlandsfinland/ett annat EU-land bör det observeras att om man på Åland vill hänföra varor som överskrider skattegränsen till något särskilt förfarande, såsom t.ex. tullagring, temporär import med fullständig befrielse från importtull eller aktiv eller passiv förädling, så ska man inge en motsvarande importdeklaration som skulle inges för oförtullade varor. En faktura eller ett transportdokument kan då inte användas som tulldeklaration. 

Mera information ges av Mariehamns tull; våra e-postadresser har formen förnamn.efternamn(at)tulli.fi

Kundmeddelande