EU:s tullunion fyller 50 år

1.7.2018 9.00
Pressmeddelande

Europeiska unionens tullunion fyller idag 50 år. Tullunionen består av EU:s medlemsstater, som för närvarande är 28 till antalet. Finland har hört till tullunionen sedan år 1995.

Tack vare tullunionen rör sig varorna fritt utan tullavgifter över gränserna mellan EU-länder. I EU tillämpas en gemensam tullagstiftning och enhetliga tullförfaranden, vilket förenklar företagens handel även med områden utanför EU samt garanterar att finska företag har samma konkurrensförutsättningar och lika omfattande marknader som andra företag som är verksamma inom EU:s område. Utifrån EU:s tullagstiftning och tullförfaranden verkställer de nationella tullverken EU:s gemensamma handels-, jordbruks- och tullpolitik.

Som en del av EU:s tullunion säkerställer Finska tullen att spelreglerna för utrikeshandeln förverkligas så att importen och exporten ska vara så smidiga som möjligt för laglydiga aktörer. Tullen övervakar att man i handeln med varor iakttar regler genom vilka människors hälsa, säkerhet och livsmiljö skyddas. Tullen övervakar bl.a. livsmedel och leksaker, för att de inte ska medföra fara för konsumenterna, samt plockar bort farliga varor från varuflödet.

Tullen bekämpar förfalskning av varor för att skydda arbetsplatser inom EU och för att säkerställa att produkterna är säkra för användarna. Tullen stoppar också resenärer som transporterar stora mängder kontanter och undersöker att pengarna inte används för att finansiera terrorism eller annan brottslig verksamhet. Därtill beslagtar Tullen vid gränserna stora mängder narkotika, dopningsmedel, tobak, snus och illegala läkemedel.

Tullen skyddar också utrotningshotade djur- och växtarter genom att övervaka handeln med hotade arter eller delar från dem.

Vid utredningen av ekonomiska brott har Tullen en central roll i bekämpandet av bedrägerier. Målet är att säkra att staten och EU inte går miste om skatteintäkter som behövs för offentliga utgifter.

Finska tullen utvecklar sin verksamhet i främsta ledet av digitaliseringen. Tullärendena sköts idag nästan hundra procent elektroniskt - tulldeklarationer i pappersform är snart historia. Vi använder modern teknik och verktyg med vilka vi kan inrikta vår övervakning på ett sådant sätt att våra åtgärder inte medför olägenhet för resande som iakttar bestämmelserna eller för laglig utrikeshandel.

Tullunionen grundades 1.7.1968 av Nederländerna, Belgien, Italien, Luxemburg, Frankrike och Tyskland. Nu har EU i alla sina 28 medlemsstater tullverk som fungerar enhetligt och som tillämpar samma förfaranden vid import, export och transporter. EU:s tullunion bildar också ett gemensamt handelsområde där medlemsländernas varor kan röra sig fritt utan att utsättas för inbördes tullar eller tullkontroller. Vid EU:s yttre gränser tillämpar man enhetliga regler och gemensamma tulltariffer på varor som kommer från andra delar av världen. Till och från EU importeras eller exporteras varje minut 4,5 tusen ton varor till ett värde av 6,6 miljoner euro. EU:s andel av världshandeln är 15 procent. EU-tullarna handlägger 313 miljoner tulldeklarationer årligen.

Mera information:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/50-years-eu-customs-union_en

Pressmeddelande