Kundmeddelande 14.3.2016
EU:s nya tullagstiftning medför ändringar i de garantier som förvaltas av Tullen

14.3.2016 12.09 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 12.59
Pressmeddelande

EU:s nya tullagstiftning träder i kraft den 1 maj 2016. Detta medför också ändringar i de garantier (tidigare ”säkerheter”) som förvaltas av Tullen.

De huvudsakliga ändringarna jämfört med nu:

  • möjligt att tillämpa en EU-omfattande garanti även vid andra förfaranden än transitering
  • de nuvarande garantiklasserna som används vid transitering kan tillämpas vid alla särskilda förfaranden och vid tillfällig lagring 
  • tillämpning av AEOC-kraven vid garantinedsättningar, samt
  • ibruktagande av ett tillstånd till samlad garanti som täcker alla behov av samlade garantier.

En EU-omfattande garanti kan i fortsättningen ställas för alla tullförfaranden och tillfällig lagring. En garanti som ställts i Finland kan till exempel användas i en eller flera medlemsstater, beroende på vilka medlemsstater som omfattas av det tillstånd till samlad garanti som sökts och beviljats.

Garantierna för mervärdesskatt slopas i huvudsak, om inte lagstiftningen eller en annan medlemsstat kräver att en sådan ställs. Garantiklasserna för andra nationella garantier (punktskatt, bilskatt och sjöfartsavgifter) har också ändrats så att de motsvarar de nya garantiklasserna för förtullning.

Efter 1.5.2016 ska alla aktörer som använder antingen en EU-omfattande eller nationell samlad garanti ha ett s.k. tillstånd till samlad garanti. Det omfattar alla förfaranden som kräver en samlad garanti. Om ett företag som sysslar med import vill överta varor för vilka en tullskuld har uppkommit redan innan tullskulden betalas, måste företaget också ansöka om tillstånd till anstånd med betalning. Dessa tillstånd ersätter bl.a. de nuvarande tillstånden till samlad säkerhet vid transitering och tillstånden att verka som registrerad kreditkund, i vilka anstånd med betalning automatiskt ingått. För andra förfaranden ska man förutom tillståndet till samlad garanti också ansöka om ett förfarandespecifikt tillstånd. 

Kreditkunder som registrerats före 1.5.2016 behöver inte vidta åtgärder för att förnya tillstånd eller garantier. Tullen förnyar tillstånden på myndighetsinitiativ och kontaktar aktörerna under övergångsperioden (enligt nuvarande uppgifter fram till 30.4.2019).

Mera information om garantier finns på Tullens webbplats.

Kundmeddelande