Bekämpningen av grå ekonomi gav resultat – samhällsnyttan av bekämpningen av ekonomisk brottslighet fördubblades år 2017

21.3.2018 8.00
Pressmeddelande

 

Samhällsnyttan av Tullens bekämpning av grå ekonomi uppgick år 2017 till cirka 61 miljoner euro och av bekämpningen av ekonomisk brottslighet till mer än 54 miljoner euro. Utmaningarna inom Tullens bekämpning av ekonomisk brottslighet ökade till följd av den allt mer internationella ekonomiska brottsligheten med anknytning till elektronisk handel och trafiken inom EU-handeln.

Samhällsnyttan av Tullens bekämpning av grå ekonomi var år 2017 cirka 61 miljoner euro, dvs. cirka sex miljoner euro mindre än året innan. Minskningen av samhällsnyttan år 2017 berodde bl.a. på att bilbeskattningen och största delen av punktbeskattningen överfördes i början av år 2017 från Tullen till Skatteförvaltningen. Tullen genomför fortfarande punktskattekontroller på tullager för Skatteförvaltningens räkning.

Samhällsnyttan av Tullens bekämpning av ekonomisk brottslighet var år 2017 sammanlagt 54,59 miljoner euro medan den året innan hade varit nästan 29 miljoner euro mindre. Största delen av den ökade samhällsnyttan berodde på att mängden skador som orsakats av de brott som Tullen undersökte ökade. Skadorna till följd av de brott som Tullens enhet för utredning av ekonomiska brott registrerat uppgick till 46,83 miljoner euro i de fall som slutfördes år 2017. Året innan hade siffran varit 13,7 miljoner euro. Beloppet av den brottsvinning som återtogs uppgick till 4,2 miljoner euro, medan det året innan hade varit 5,97 miljoner euro. Beloppet av den brottsvinning som återtas och dess andel av de registrerade brottsskadorna varierar årligen mycket beroende på omfattningen av brottsärendena.

Tullen genomförde år 2017 sammanlagt 264 företagsgranskningar som resulterade i föreslagna beskattningsåtgärder motsvarande sammanlagt 10,8 miljoner euro. År 2016 gjorde Tullen 442 granskningar där de föreslagna beskattningsåtgärderna uppgick till 60,7 miljoner euro. Minskningen av antalet granskningar och föreslagna åtgärder från föregående år berodde på ändringarna i uppbörds- och kontrollansvaren inom bil- och punktbeskattningen. Dessa ändringar gjorde också att de skattebelopp som Tullen uppbar minskade i betydande grad jämfört med tidigare år. Av de företagsgranskningar som år 2017 riktades mot grå ekonomi var sammanlagt 6 stycken brottsgrundade granskningar eller granskningar som ledde till undersökning. År 2016 var 25 granskningar sådana granskningar.

Samhällsnyttan av Tullens bekämpning av grå ekonomi utgjorde åren 2012–2017 sammanlagt cirka 398 miljoner euro där andelen av efteruppbörden till följd av företags- och dokumentgranskningar och samhällsnyttan av bekämpningen av ekonomisk brottslighet var 380 miljoner euro

Undersökningstiden för grova skattebedrägerier halverades

Tullen undersökte år 2017 sammanlagt 1 086 skattebedrägerier, vilket var 172 skattebedrägerier färre än året innan. Antalet grova skattebedrägerier som avslöjades var 83. Antalet skattebedrägerier som Tullen avslöjat och undersökt har vuxit med mer än 105 procent mellan åren 2012 och 2017. Under denna femårsperiod förekom det årligen 51–109 grova skattebedrägerier, 99–226 skattebedrägerier och 324–822 lindriga skattebedrägerier. Antalen brott har ökat i alla gärningsformer.

År 2017 varade undersökningen av ekonomiska brott i genomsnitt 265 dygn, dvs. lite längre än året innan då den varade 240 dygn. Undersökningstiden för grova skattebedrägerier var år 2017 223 dygn medan den år 2016 hade varit 403 dygn.

Ekonomisk brottslighet allt mer internationell

Utmaningarna inom bekämpningen av ekonomisk brottslighet har ökat till följd av detta årtiondes nya fenomen, såsom internationell ekonomisk brottslighet med anknytning till elektronisk handel och trafiken inom EU-handeln. Internet utnyttjas också mer och mer vid marknadsföring och försäljning av högt beskattade produkter till konsumenter samtidigt som man kringgår skattereglerna som gäller dessa produkter.

Tullen, tillsammans med Skatteförvaltningen och lagövervakande myndigheter utomlands, bekämpar den växande bedrägeribrottsligheten gällande mervärdesbeskattning av EU-handeln.

Tullens bekämpning av grå ekonomi har varit effektiv och välinriktad

Tullen fortsatte år 2017 att effektivt bekämpa den gråa ekonomin i samarbete med andra myndigheter. Enligt sin strategi för åren 2016–2020 bekämpar Tullen den gråa ekonomin och skyddar samhället genom att säkerställa produktsäkerheten och genom att bekämpa gränsöverskridande allvarlig brottslighet.

För åren 2016–2020 har Tullen gjort upp en strategi och ett åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Tullen har också inlett ett program för bekämpning av grå ekonomi innefattande 23 projekt för åren 2016–2020.

Resultaten för åren 2012–2016 visar att Tullens bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet har varit effektiv och rätt inriktad.

Pressmeddelande