Kundmeddelande 15.7.2016
Kunderna nöjda med Tullaboratoriets verksamhet

15.7.2016 14.37 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 16.05
Pressmeddelande

Tullaboratoriet gjorde sin första kundenkät år 2015 och fick sammanlagt 38 svar. Av de som svarade var största delen (87 %) nöjda med servicen de fick per telefon eller e-post.

Mest svar (34 %) kom det från andra enheter inom Tullen. 29 procent av svarandena hade använt Tullaboratoriets tjänster i importärenden och en lika stor del i ärenden gällande begäranden om undersökning och egenkontroll. Svarandena gav kritik om att de i servicen de fick per telefon eller e-post hade bollats från en person till en annan.

Svarandena ansåg att uppgifterna i undersökningsredogörelserna var tillräckliga (82 %) och lättförståeliga (89 %). Däremot var endast 58 procent nöjda med undersökningsredogörelsernas svarstid. Svararna önskade bland annat mer detaljerade beskrivningar i undersökningsredogörelserna och att kunnandet skulle utvidgas med sensoriska bedömningar eller alternativt att produktens säljbarhet skulle beskrivas i undersökningsredogörelsen. Av kunderna i ärenden gällande begäranden om undersökning och egenkontroll ansåg 70 procent att analyspriserna var lämpliga.

Av importörerna ansåg 73 procent att Tullens provtagning vid lagret hade löpt väl. Kritik gavs om att tiden mellan anmälan och hämtningen av provet ibland var för lång. I fråga om produkter som konstaterats strida mot bestämmelserna, ansåg fem av åtta svarande att agerandet hade varit sakligt. 55 procent av importörerna utnyttjar resultaten från Tullens övervakning av livsmedel och konsumtionsvaror, bland annat vid bedömningen av varuleverantörer, som tillägg till egenkontrollen och som en del av riskanalysen av produkterna.

Tullaboratoriet utvecklar kontinuerligt sin verksamhet och som en följd av enkätsvaren har man bland annat strävat efter att betjäna kunderna enligt principen om service från en lucka. Andra utvecklingsåtgärder är att klargöra för kunderna vad de olika undersökningarna resulterar i och varför det inte alltid är möjligt att ange en exakt tid för undersökningarna; detta beror på att man kan bli tvungen att göra tilläggsanalyser för att säkerställa resultatet när något avvikande har upptäckts i provet.

I många svar lyftes det fram att undersökningstiden var för lång. Därför har Tullaboratoriet försökt förenkla och förtydliga arbetsprocesserna då detta varit möjligt. De interna anvisningarna har också gjorts tydligare och målet är att ge personalen en mer omfattande kunskap om de olika undersökningsmetoderna så att man genom arbetsrotationer ännu bättre ska kunna reagera på ändringar i arbetsbördan.

Undersökningsredogörelserna kommer att förnyas. Målet är då att förbättra redogörelsernas läsbarhet och göra dem tydligare och lättförståeligare. Kundens referens, till exempel projekt eller nummer för begäran om undersökning, markeras framöver tydligare i undersökningsredogörelserna. Den nya undersökningsredogörelsen testas på hösten och tas i bruk i slutet av året. I undersökningsredogörelsen ges ett utlåtande om att produkten är i enlighet med bestämmelserna, men Tullaboratoriet kan inte ge utlåtanden om ärenden utanför dess kompetensområde, till exempel om säljbarhet.

På våren bad Tullaboratoriet varuhavarna om en grupp-epostadress för elektroniskt mottagande av undersökningsredogörelserna. Grupp-epostadresserna har tagits i bruk och förhoppningen är att detta ska förbättra kundernas anträffbarhet samt snabba upp och smidiggöra erhållandet av resultaten.

Tullaboratoriet tackar alla som svarat på enkäten och önskar alla en trevlig sommar!

Kundmeddelande