Antalet tullbrott fortfarande på hög nivå

15.3.2016 12.31
Pressmeddelande

År 2015 kom sammanlagt 9 656 brott till Tullens kännedom (år 2014: 9 789 brott).

Tullbrottsbekämpningens samhällsnytta var cirka 16 miljoner euro.  Av detta belopp utgjorde beloppet av undandragen skatt 3,45 miljoner euro (år 2014: 26,50 miljoner euro). Beloppet av den brottsvinning som återtogs uppgick till 10,7 miljoner euro, medan det året innan varit 17,5 miljoner euro.

Antalet narkotikabrott ökade

År 2015 kom sammanlagt 2 312 narkotikabrott till Tullens kännedom (år 2014: 2 211 brott). Även om det totala antalet narkotikabrott ökade, minskade antalet grova narkotikabrott: år 2015 uppgick antalet till 199, medan det år 2014 var 300. Ökningen skedde i narkotikabrott av normalgraden.

Mängden beslagtagen narkotika var den minsta på fem år. Sammanlagt togs 1 277 kg narkotika i beslag, vilket är mer än 2 000 kg mindre än år 2014. Beslagen av drogen khat minskade med nästan exakt 2 000 kg jämfört med året innan, vilket förklarar minskningen av totalmängden. Nedgången i beslag av khat kan anses delvis bero på att antalet kurirer har minskat och att torkad khat blivit allt populärare. Mängden amfetamin som beslagtogs var stor: ca 136 kg (år 2014: 187,8 kg). Likaså var mängden beslagtagen kokain stor: 5,86 kg, vilket är den största mängden på 13 år och 100 gram mer än året innan.   

Antalet skattebedrägerier steg – samhällsnyttan av bekämpningen av ekonomisk brottslighet var 14,24 miljoner euro

Tullen undersökte år 2015 sammanlagt 856 skattebedrägerier, när antalet året innan var 824. Antalet grova skattebedrägerier som avslöjades var 69 (år 2014: 82). År 2015 var de ekonomiska brott som Tullen undersökte som grova skattebedrägerier huvudsakligen illegal införsel av cigaretter, alkohol och snus och fall som gällde bilskatt, punktskatt och mervärdesskatt samt antidumpningstullar och tullagring. Samhällsnyttan av Tullens bekämpning av ekonomisk brottslighet uppgick sammanlagt till 14,24 miljoner euro (år 2014: 23,34 milj. euro).

– Vid Tullen har vi i likhet med tidigare år satsat på långvarig utredning av ekonomiska brott. Vår kompetens framhävs särskilt vid omfattande ekobrottsutredningar med internationella beröringspunkter, berättar bevakningsdirektör Hannu Sinkkonen.

Intensifierad övervakning av resandeinförsel av alkohol och näthandel

År 2015 beslagtogs totalt 4 471 liter alkohol. Denna mängd är betydligt mindre än år 2014, då 7 382 liter alkohol beslagtogs. År 2015 omhändertog Tullen 29 200 liter alkohol, vilket är 6 118 liter mer än året innan.  Under år 2015 överförde Tullen sammanlagt 509 alkoholpartier, motsvarande ca 267 089 liter alkohol, till skattebedömning.  I juli 2014 lagstiftades det om referensnivåer och redovisningsskyldighet för resandeinförd alkohol. Efter lagändringen har alkoholinförseln särskilt i Estlandstrafiken övervakats både intensifierat och i samband med vanlig tullbevakning. År 2015 fick Tullen ett tilläggsanslag för alkoholövervakning på 900 000 euro som användes till att rekrytera extra personal inom bevakningen och punktbeskattningen.

Enligt Tullens observationer har beställning av alkohol i nätbutiker blivit allt vanligare under de senaste åren, och i näthandeln med alkohol försummas ofta betalningen av lagstadgade skatter till Finland. Tullen har kartlagt nätbutiker och deras verksamhet i olika EU-länder. På basis av kartläggningen är Tullen i kontakt med företag som bedriver näthandel med alkohol till Finland och avsikten är att styra deras verksamhet så att den ska motsvara punktskattelagstiftningen. Tullen kan inom den tidsfrist som gäller för efterbeskattning beskatta de distansförsäljare av alkohol som sålt alkohol till privatpersoner i Finland utan att betala de lagstadgade skatterna.

Inom tullbevakningen har man år 2015 satsat på hantering av den ökade näthandeln samt på övervakning av restriktioner, förbud och produktförfalskningar.

Tullens bekämpning av grå ekonomi har haft framgång

Tullens företagsgranskning stöder med sin verksamhet bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Tullens bekämpning av grå ekonomi har varit framgångsrik, mätt både i euro och i det att verksamheten mot grå ekonomi och bevakningen av den har effektiviserats. Tilläggsuppbörden till följd av företags- och dokumentgranskningar uppgick år 2015 till över 64,8 miljoner euro och brottsvinningen som återtogs inom bekämpningen av ekonomiska brott till 0,51 miljoner euro. De skatter som togs ut och skatterförluster som förhindrades genom myndighetssamarbete utgjorde nästan 6,13 miljoner euro. Samhällsnyttan av projekten enligt verksamhetsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi uppgick år 2015 till nästan 55,33 miljoner euro.

– Tullens bekämpning av grå ekonomi har uppmärksammats och tilldelats resurser. Bekämpningen av grå ekonomi är ett av de samhälleliga effektmål som lyfts fram i Tullens strategi.  Vårt eget projekt för bekämpning av grå ekonomi har gjort vår verksamhet effektivare, och dessutom har vi effektiviserat verksamheten vid granskningar och intensifierat samarbetet mellan brottsbekämpningen och företagsgranskningen, berättar bevakningsdirektör Petri Lounatmaa.

Se bilaga i slutet av meddelandet: Internets betydelse i tullbrott fortfarande stark (pdf)

Mera  information:
Direktören för bevakningsavdelningen Sami Rakshit, tfn 040 332 2506
Bevakningsdirektör Hannu Sinkkonen, tfn 040 332 4389 (narkotika och ekobrott)
Bevakningsdirektör Mikko Grönberg, tfn 040 332 2679 (omhändertaganden av alkohol)
Bevakningsdirektör Petri Lounatmaa, tfn 040 332 2149 (bekämpning av grå ekonomi)
Bevakningsdirektör Ulla Sinkkilä, tfn 040 332 6489 (företagsgranskning)

Pressmeddelande