Tullauktion av fordon i Salla den 14.7 2017 kl. 14-16

3.7.2017 9.45 | Publicerad på svenska 4.7.2017 kl. 10.41
Pressmeddelande

Torneå tull säljer fordon som överlåtits till staten och som inte har tullklarerats på tullauktion som arrangeras med stöd av 80 § i tullagen (304/2016).

Fordonsauktionen hålls den 14.7 2017 klockan 14–16 på adressen Kansantie 3 (gården till före detta Folkets hus), 98900 Salla. Auktionsförteckningen (på finska) finns som bilaga till detta meddelande.

Du kan bekanta dig på förhand med de fordon som auktioneras

Fordon 1-18: Salla nyttoavfallsstation och auktionsplatsen 13.7 2017 kl. 14 – 16 och 14.7 2017 kl. 10 -12.

Fordon 19-22: Raja-Jooseppi tullkontor dagligen kl. 7–21.

Tullen svarar inte för de auktionerade fordonens kvalitet, skick, användningssäkerhet eller lämplighet för användningsändamålet. Tullen svarar ej heller för riktigheten av bilens mätarställning, den eventuellt angivna årsmodellen eller några andra uppgifter. Fordonen säljs alltid i varje bemärkelse som sådana som de är. Varor som köpts på tullauktion kan varken bytas eller returneras.

Mervärdesskatt (24 %) tillkommer på auktionspriset. Varorna ska betalas vid auktionen antingen med kontanter eller med bankcertifierad check, om inte annat meddelas på auktionen.  Ett fordon som köpts på en tullauktion får inte användas i trafiken eller registreras innan fordonets bilskatt har betalats.

Fordonen kan beviljas förflyttningstillstånd för temporär flyttning eller användning av fordon. Med förflyttningstillstånd avses ett tillstånd som innefattar förflyttningsmärken som fästs på fordonet och trafikförsäkring.

Fordonet ska med tanke på förflyttningstillståndets användningssyfte vara lämpat för trafik och säkert vad gäller konstruktionen, utrustningen, skicket och övriga egenskaper.

Förflyttningstillståndet ska finnas med i fordonet då det används i trafiken.

Förflyttningstillståndet och -försäkringen kan anskaffas på Salla tullkontor, 23 km från Salla längs med stamväg 82 mot Kantalahti.

Förflyttningstillstånd: 16 €

Förflyttningsförsäkring: Första dagen 12 €, extra dagar 7 €

----------------------------------------------

19.12.2002/1248

Kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

18§ (21.4.2009/256)

Överensstämmelse med kraven i fråga om fordon som införts till landet som flyttgods och några andra fordon

1. Sådana fordon i kategori M och N som har införts till landet som flyttgods, som innehas eller innehafts av en främmande stats beskickning eller en medlem av diplomatkåren, som erhållits genom arv eller testamente eller som skaffats på en tullauktion eller någon annan av staten ordnad auktion anses uppfylla de krav på typgodkännande eller överensstämmelse som anges i bilaga 1, om fordonet uppfyller kraven i alla FMVSS- eller CMVSS-standarder gällande fordonets modellår eller japanska regler gällande fordonets säkerhet och kraven i Förenta staternas, Kanadas eller Japans bestämmelser om avgasutsläpp.

2. Fordon som avses i denna paragraf ska då det gäller halv- och helljusstrålkastare och ljuskällor till dessa med de krav som gällde i Finland vid den tidpunkt då fordonet togs i bruk eller därefter. De främre positionslyktornas synbarhet samt färgen på ljuset från samtliga strålkastare och lyktor ska överensstämma med de krav som gällde i Finland vid den tidpunkt fordonet togs i bruk eller därefter. De bakre positionslyktorna får dock visa ett rött blinkande sken och främre lyktorna ett orangegult ljus, och halv- och helljusstrålkastarna får vara försedda med ljuskällor med märkningen DOT och ljuskällor av typ HB1–HB15, D1S, D1R, D2S eller D2R. Halvljusstrålkastare och fordons eventuella tillhörande anpassningsbara belysningssystem för främre lyktorna ska vara ämnade för högertrafik. (18.12.2014/1291)

3. Ett fordon anses uppfylla kraven i 1 mom., om fordonet uppfyller de krav som gäller för modellåret i fråga i det tidigare registreringslandet och i fråga om fordon från modellår 1992 eller nyare fordon utsläppen motsvarar åtminstone utsläppsnivån för lågemissionsbil.

--------------------

Bilaga: Tullauktionsförteckning 14.7 2017 Salla

Kundmeddelande