Deklarationsuppgifterna för varor som frigjorts för förfarandet kan ändras

Om du upptäcker fel i tulldeklarationen efter att du fått beslutet om frigörande för tullagerförfarandet, kan deklarationen inte längre korrigeras, utan du måste ansöka om ändring av den. Ändring kan sökas av deklaranten eller dennes ombud. Tullen kan också ändra deklarationen på eget initiativ.

Nästan alla uppgifter i tulldeklarationen kan ändras. Om du har ingett tulldeklarationen med ett meddelande, ska du begära om ändring med ett meddelande. Om du har ingett tulldeklarationen via Tullens e-tjänst, ska du begära om ändring i e-tjänsten. Ändring kan sökas inom tre år från och med tidpunkten för godtagandet av tulldeklarationen. Ansök om ändring av deklarationsuppgifterna omedelbart efter att du upptäckt fel i deklarationen. Alla uppgifter kan dock inte ändras. Om din deklaration inte kan ändras ska du begära ogiltigförklaring av den och göra en ny tulldeklaration.

Vanligtvis behöver bilagor inte bifogas till begäran om ändring. Tullen kan dock begära att uppgifterna som använts som grund för ändringen presenteras. Bifoga till tullagrets bokföring en redogörelse över varor som saknas eller överlossade varor, t.ex. en utredning från varornas avsändare, övriga tillgängliga dokument om varorna och lagrets lossningsrapport.

 

När behöver jag begära om ändring?

Tulldeklarationen för varor som frigjorts för tullagerförfarandet kan ändras, om

 • du märker att du angett fel föregående förfarande i tulldeklarationen. Begär vid behov också att uppgifterna för föregående förfarande eller deklarationsdokument ändras.
 • lagret i samband med mottagandet av varorna upptäcker att varor saknas eller t.ex. att antalet förpackningar, förpackningsslaget, varans vikt eller varubeskrivningen inte motsvarar det som angetts i deklarationen.
 • lagret i samband med mottagandet av varorna upptäcker att helt fel varor angetts i tulldeklarationen. Ange i begäran om ändring mängden 0 för den felaktiga varubeskrivningen och gör en ny tulldeklaration för de varor som du överhuvudtaget inte har angett. Om varubeskrivningen i tulldeklarationen t.ex. är ”spishällar” men varorna är i själva verket ugnar, ska den ursprungliga deklarationen ändras och en ny tulldeklaration göras för ugnarna.
 • ett fel har skett i lossningsräkningen och lagret upptäcker först i samband med inventeringen att resultatet av inventeringen inte överensstämmer med bokföringen.
 • Tullen vid en varukontroll märker att deklarationen måste ändras.

Om felet upptäcks först efter att varorna eller produkterna redan har registrerats i lagrets bokföring, förutsätter ändringen av deklarationen också att bokföringsuppgifterna korrigeras.

Om Tullen har meddelat att den kommer att kontrollera varorna, kan en begäran om ändring godkännas först efter kontrollen.

Hur begär jag om ändring av deklarationen?

Om en tulldeklaration för tullagring som du ingett behöver ändras, ska du begära om ändring av deklarationen med en fritt formulerad kontakt. Om du har ingett tulldeklarationen via Tullens e-tjänst, ska du skicka begäran om ändring från deklarationens sida ”Sammandrag och sändning”. Om du har ingett tulldeklarationen med ett meddelande, ska du skicka begäran om ändring med meddelandet ”Fritt formulerad kontakt”.

Beskriv i den fritt formulerade kontakten orsaken till begäran om ändring. Om försändelsen t.ex. innehåller överlossade varor eller om varor saknas, ska du i den fritt formulerade kontakten berätta hur uppgifterna som angetts i deklarationen har ändrats.

Exempel: ”När vi lossade varorna märkte vi att mängden varor som anlänt till lagret inte motsvarade det som angetts i tulldeklarationen.
Varupost 1: Deklarerat 27 ct, konstaterat 35 ct.
Varupost 2: Deklarerat 50 ct, konstaterat 25 ct.
Totalt antal förpackningar: deklarerat 77 ct, konstaterat 60 ct.
Med vänlig hälsning, Nisse Noggrann, Spedition Ab”

Du får alltid ett beslut angående din begäran om ändring. Detta beslut är antingen ett beslut om ändring eller ett avslag på begäran om ändring. I beslutet anges på vilka grunder Tullen har godtagit eller avslagit din begäran om ändring.

Vilka bilagor eller utredningar kan Tullen begära för begäran om ändring?

Tullen kan begära att du skickar en viss bilaga eller utredning för begäran om ändring. Beroende på orsaken till begäran kan utredningen vara t.ex. lagrets lossningsrapport, packsedel, faktura eller annat bevis på varor som mottagits och registrerats i bokföringen. Ladda upp de behövliga utredningarna till Tullens e-tjänst eller skicka dem med ett meddelande. Nämn bilagorna i begäran om ändring.

Vad ska jag göra vid lagret då jag märker att varorna jag mottagit inte motsvarar det som angetts i deklarationen?

Ta reda på vilka anvisningar ert företag har för dylika situationer. Registrera i bokföringen den faktiska mängden varor som anlänt och se till att begäran om ändring och en eventuell ny tulldeklaration blir gjorda. Tullagrets bokföring ska vara up-to-date, dess fakturor ska vara sanningsenliga och varorna ska kvarstå under tullövervakning.

Tullen kan också ändra tulldeklarationen

Tullen kan också göra ändringar i en tulldeklaration som frigjorts för förfarandet, t.ex. på basis av granskningsobservationer. Du får i dylika fall ett beslut från Tullen där det anges varför deklarationen ändrats.

Ändring kan inte göras i alla situationer

Om du tar emot överlossade varor som överhuvudtaget inte har angetts i tulldeklarationen, ska en helt ny tulldeklaration inges för de överlossade varorna.

Om följande uppgifter är felaktiga, ska deklarationen ogiltigförklaras och en ny deklaration inges:

 • de två första siffrorna i tullförfarandekoden
 • deklarantens EORI-nummer
 • ombudets EORI-nummer
 • typen av ombudskap.

Om du försöker ändra en deklaration som borde ogiltigförklaras och för vilken du borde inge en ny tulldeklaration, så avslår Tullen din begäran om ändring.

Lagstiftning som tillämpas

 • Artikel 173 i unionens tullkodex
 • Artikel 237.2 i unionens tullkodex, när unionsvaror har hänförts till tullagerförfarandet i enlighet med unionslagstiftning på särskilda områden.

Beakta följande

Bulkgods kan hänföras till tullagerförfarandet med den mängdinformation som angetts i ett tidigare dokument. Om varumängden inte mäts i detta skede kan en avvikelse i mängden inte riktas till en viss deklaration senare.  Därför skiljer sig ändringen i fråga om bulkvaror något från en ändring som gäller styckegods. När det inte är möjligt att rikta avvikelsen till en viss deklaration be att ändringen av deklarationen görs enligt first-in-first-out-principen från och med den äldsta deklarationen.

Ändring på basis av mätningar eller inventeringsresultat

När man lagt till varor i lagret eller tagit ut varor ur lagret efter en föregående mätning, begär ändring utgående från mätningar. Enbart en mätning utan händelser förutsätter inte en ändring. Begär ändring även då lagret töms och den mätta mängden varor avviker från den i deklarationen angivna mängden.

Ändring när mängden varor är större än vad som angetts i den ursprungliga deklarationen

Om mängden bulkgods i lagret är större än vad som angetts i deklarationen, begär ändring för deklarationen. Om den överlossade varan är av annat slag än det som angetts i den ursprungliga deklarationen, lämna en helt ny deklaration för varan. Ange då ”ZZZ – Annat tidigare dokument” som tidigare dokument. Ange som referens för tidigare dokument identifieraren för det dokument som den observerade avvikelsen grundar sig på samt datumet för observationen. Det tidigare dokumentet kan t.ex. vara en mätningsrapport.

Begär ändring för den äldsta deklarationen när mängden varor är mindre än vad som angetts i den ursprungliga deklarationen

Om mängden bulkgods i lagret är mindre än vad som angetts i deklarationen, begär att den äldsta deklarationen ändras. Om det observerade underskottet är lika stort eller större än mängden i den äldsta deklarationen, begär att bruttovikten ändras till 0 i så många deklarationer att underskottet täcks. Ange i begäran om ändring

 • mängden som angetts i varje deklaration
 • mängden som ska ändras i varje deklaration
 • dokumentet som ändringen grundar sig på. Tullen ber vid behov om att få se dokumenten.