Hoppa till innehåll

Det ändrade kapitlet 99 i Kombinerade nomenklaturen – tullfrihetsförordningen 1186/2009

21.12.2010 17.16
Pressmeddelande

212/2010, RAS/MNy

I och med kommissionens förordning (EU) nr 1228/2010 av den 15 december 2010 om ändring av bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan träder bland annat en ändring av underavdelning I i kapitel 99 i kraft. I ifrågavarande underavdelning (I) anges KN-nummer för vissa varor som enligt tullfrihetsförordningen är tullfria.

Allmänt om underavdelning I i kapitel 99

Bestämmelserna i underavdelning I i kapitel 99 tillämpas endast på varorna som omnämns i underavdelningen. KN-numren kan inte tillämpas på varuhandeln mellan medlemsstater.

KN-numren i fråga kan endast användas då villkor och krav för dessa och i eventuella andra tillämpliga förordningar är uppfyllda. Med andra ord ska varorna vara tullfria enligt villkoren i tullfrihetsförordningen för att ifrågavarande undernummer ska kunna användas. Varorna får inte heller omfattas av förbud eller restriktioner.

Av de varor för vilka kunden vill använda KN-numren i underavdelning I i kapitel 99 ska kunden avge en tillräckligt exakt beskrivning för att göra det möjligt att identifiera varorna med hjälp av den. Till exempel vid import av flyttgods kan en tillräcklig varubeskrivning utgöras av uppgifterna i packningslistan.

KN-nummer 9905 00 00: Flyttgods

Flyttgods som importeras kan klassificeras enligt KN-nummer 9905 00 00 när villkoren för import i artiklarna 2–11 i tullfrihetsförordningen uppfylls för importen av varje flyttvara.

I artikel 2 i tullfrihetsförordningen fastställs närmare vad som avses med personlig egendom i förordningen och på så sätt även i KN-numret. Personlig egendom ska särskilt utgöras av bohag, diverse transportmedel samt av hushållsförnödenheter för normalt familjebehov. Förteckningen som nämns här är inte uttömmande.

Tullfrihet gällande flyttgods tillämpas inte på:

 • alkoholhaltiga produkter
 • tobak eller tobaksvaror
 • kommersiella transportmedel
 • varor som används vid utövande av ett hantverk eller ett yrke, med undantag av bärbara verktyg, utrustning eller instrument för de tillämpade eller fria konsterna.

I artiklarna 4 och 5 i tullfrihetsförordningen föreskrivs om grundförutsättningarna för tullfrihet för flyttgods: Den personliga egendomen ska enligt artikel 4 i tullfrihetsförordningen ha tillhört personen i fråga och, i fråga om icke-förbrukningsvaror, ha använts av personen i hans tidigare normala bostad under minst sex månader före hans inflyttning till gemenskapen. Den personliga egendomen ska vara avsedd att användas för samma ändamål även i den nya normala bostaden.

Enligt artikel 5 i tullfrihetsförordningen kan endast en sådan person föra in flyttgods tullfritt vars normala bostad varit belägen utanför gemenskapens tullområde under en sammanhängande tidsperiod av minst 12 månader. Enligt artikel 7 i tullfrihetsförordningen kan tullfrihet beviljas för personlig egendom som deklareras för övergång till fri omsättning inom 12 månader från inflyttningsdagen.

Tullstyrelsen kan bevilja undantag från ovannämnda förutsättningar ifall personen haft för avsikt att tillbringa minst 12 månader utanför gemenskapens område och ifall orsakerna till beviljandet av undantaget är grundade.

Vid de situationer med förhandsimport som fastställs i artiklarna 9 och 10 i tullfrihetsförordningen förutsätter tullfrihet för flyttgods ett beslut av behörigt tulldistrikt angående tullfrihet för personlig egendom före personens inflyttning (s.k. förhandsimporttillstånd), åtagande att inom en viss tid flytta till gemenskapens tullområde för att stadigvarande bo här samt ställande av säkerhet.

KN-nummer 9905 00 00 ska i en tulldeklaration alltid användas tillsammans med nationella förfarandekoder. (Se koder som ska användas i tulldeklarationer, kodförteckning 0027)

Exempel:

 • vid införsel av flyttgods enligt artiklarna 4 och 5 i tullfrihetsförordningen, används KN-numret tillsammans med den nationella förfarandekoden C01.
 • vid förhandsimport enligt artikel 9 i tullfrihetsförordningen, används KN-numret tillsammans med den nationella förfarandekoden 3RL.

KN-nummer 9919 00 00 för vissa tullfria varor

Detta KN-nummer omfattar bara vissa varor som är tullfria enligt tullfrihetsförordningen och enligt detta KN-nummer kan endast de varor som uppfyller villkoren i tullfrihetsförordningen klassificeras.

Brudutstyrsel och bohag som tillhör en person som på grund av giftermål flyttar sin normala bostad från ett tredje land till gemenskapens tullområde

I artiklarna 12–16 i tullfrihetsförordningen föreskrivs när varor får importeras tullfritt i samband med giftermål. Enligt huvudbestämmelsen i artikel 12 beviljas tullfrihet vid import för brudutstyrsel och även nytt bohag som tillhör en person som på grund av giftermål flyttar sin normala bostad från ett tredje land till gemenskapens tullområde.

Enligt artikel 13 i tullfrihetsförordningen kan tullfrihet endast beviljas för följande personer:

 • personer vars normala bostad har varit belägen utanför gemenskapens tullområde under en sammanhängande period av minst 12 månader, och
 • personer som uppvisar bevis på sitt giftermål.

Tullstyrelsen kan bevilja undantag från villkoret angående perioden på 12 månader ifall personen i fråga haft för avsikt att under en sammanhängande period vistas minst 12 månader utanför gemenskapens tullområde. Enligt artikel 15 i tullfrihetsförordningen kan varorna deklareras för övergång till fri omsättning tidigast 2 månader före den dag som har bestämts för bröllopet, vilket förutsätter att en säkerhet ställs. Varor kan importeras senast 4 månader efter dagen för bröllopet.

Tullfrihet beviljas inte för:

 • alkoholhaltiga produkter
 • tobak och tobaksvaror.

KN-numret i fråga kan inte heller användas för gåvor som anges i artikel 12.2 i tullfrihetsförordningen, eftersom dessa varor inte nämns i beskrivningen av varorna enligt KN-numret.

Personlig egendom som förvärvats genom arv

Enligt villkoren i artiklarna 17–20 kan personlig egendom som förvärvats genom arv importeras tullfritt av en fysisk person som har sin normala bostad inom gemenskapens tullområde. Med personlig egendom avses varor som omnämns i artikel 2.1 c i tullfrihetsförordningen och som utgör den avlidnes kvarlåtenskap.

Enligt artikel 19 i tullfrihetsförordningen beviljas tullfrihet endast för personlig egendom som deklareras för fri omsättning inom två år räknat från den dag då personen blir berättigad till egendomen. Beviljande av tullfrihet förutsätter alltså en slutlig reglering av arvskiftet. Tullstyrelsen kan bevilja förlängning av tidsfristen.

Tullfrihet beviljas dock inte för:

 • alkoholhaltiga produkter
 • tobak och tobaksvaror
 • kommersiella transportmedel
 • varor för användning vid närings- eller yrkesverksamhet med undantag av bärbara verktyg, utrustning och instrument för de tillämpade eller fria konsterna, som behövdes för den avlidnes närings- eller yrkesverksamhet
 • lager av råmaterial och färdiga produkter eller halvfabrikat
 • husdjursbesättning och lager av jordbruksprodukter i större kvantiteter än vad som är rimligt för normalt familjebehov.

Elevers och studenters personliga utstyrsel, skolmateriel och bohag för skolbruk

I artiklarna 21–22 i tullfrihetsförordningen föreskrivs om villkoren för beviljande av tullfrihet för varor avsedda för studenters personliga bruk. Enligt artikel 21 kan personlig utstyrsel, skolmateriel och bohag som ingår i en normal möblering av ett studentrum importeras tullfritt. Varorna ska tillhöra elever eller studenter som kommer för att vistas inom gemenskapens tullområde för att studera här och vara avsedda för deras personliga bruk under tiden för deras studier. Tullfrihet ska beviljas minst en gång per skolår.

Kistor som innehåller lik och urnor som innehåller askan efter avlidna personer samt utsmyckningsföremål för begravningar

Enligt artikel 113 i tullfrihetsförordningen beviljas tullfrihet för kistor som innehåller lik och urnor som innehåller askan efter avlidna personer liksom för blommor, begravningskransar och andra utsmyckningsföremål som normalt medföljer dessa kistor och urnor. Tullfrihet beviljas också för blommor, begravningskransar och andra utsmyckningsföremål som medförs av personer bosatta i tredjeland som ska delta i en begravning eller som kommer för att smycka gravar inom gemenskapens tullområde. Importen får genom sin art eller mängd inte tyda på kommersiella avsikter.

Varor till välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer

Enligt artiklarna 61–65 i tullfrihetsförordningen beviljas tullfrihet för:

 • basförnödenheter som importeras av statliga organisationer eller andra välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer som är godkända av de behöriga myndigheterna för kostnadsfri distribution till behövande
 • varor av alla slag som utan några kommersiella avsikter hos avsändaren skickas kostnadsfritt av en person eller en organisation etablerad utanför gemenskapens tullområde till statliga organisationer eller andra välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer som är godkända av de behöriga myndigheterna, och som ska användas för att vid tillfälliga välgörenhetsevenemang skaffa medel till förmån för behövande
 • utrustning och kontorsmaterial som utan några kommersiella avsikter hos avsändaren skickas kostnadsfritt av en person eller organisation etablerad utanför gemenskapens tullområde till välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer som är godkända av de behöriga myndigheterna, och uteslutande ska användas för att tillgodose behoven för deras löpande verksamhet eller för att de ska kunna uppfylla målen för sin välgörande eller filantropiska verksamhet.

Tullfrihet beviljas inte för:

 • alkoholhaltiga produkter
 • tobak eller tobaksvaror
 • kaffe och te
 • motorfordon, utom ambulanser.

Varor till förmån för katastrofoffer

I artiklarna 74–80 i tullfrihetsförordningen föreskrivs om tullfrihet för varor till förmån för katastrofoffer. Enligt huvudbestämmelsen i artikel 74 beviljas tullfrihet för varor som importeras av statliga organisationer eller andra välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer som är godkända av de behöriga myndigheterna om de är avsedda:

 • att kostnadsfritt delas ut till offer för katastrofer som drabbar en eller flera medlemsstaters territorium, eller
 • att göras tillgängliga kostnadsfritt för offer för sådana katastrofer, medan de förblir respektive organisations egendom.

Tullfriheten gäller inte material och utrustning avsedda för återuppbyggnad av katastrofområden.

Enligt artikel 76 i tullfrihetsförordningen beviljas tullfrihet under förutsättning att kommissionen fattar ett beslut om detta på begäran av medlemsstaten eller medlemsstaterna i fråga. Om så behövs ska beslutet fastställa räckvidden och villkoren för tullfriheten.

Ikraftträdande

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas från den 1 januari 2011.

Mera information: Satu Könni, tfn 040 332 2499

TMD