Hoppa till innehåll

Kombinerande nomenklaturen (KN) 2017

31.10.2016 8.08
Pressmeddelande

92/2016, RAM

Kommissionen har publicerat Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (KN) för år 2017. Nomenklaturen publicerades den 28 oktober 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 294 som bilaga till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2016/1821. Nomenklaturen träder i kraft den 1 januari 2017. Ändringar i nomenklaturen har också skett på fyr- och sexsiffrig nivå genom Världstullorganisationens (WCO) försorg.

Till följd av de ändringar i nomenklaturen som träder i kraft i början av 2017 kommer bindande klassificeringsbesked som grundar sig på ändrade varukoder inte längre att gälla efter den 31 december 2016.

Om innehavare av bindande klassificeringsbesked vill ha ett nytt besked ska de lämna in en skriftlig ansökan till Tullen. Punkt 4 i ansökningsblanketten ska förses med det tidigare beskedets nummer. Ansökan ska skickas till adressen:

Tullen
Registratorskontoret
PB 512
00101 Helsingfors

>> Ansökan om bindande klassificeringsbesked (677r), ifyllningsanvisningarna samt allmän information om bindande klassificeringsbesked


                                 

TMD