Hoppa till innehåll

Reservförfarande vid export

11.5.2011 8.12
Pressmeddelande

67/2011, TE/JR

Tullstyrelsen

Föreskrift

 

Dnro
67/010/11

Datum
11.5.2011

Författningsgrund
Kommissionens förordning (EU) nr 414/2009, utfärdad 30.4.2009
Kommissionens förordning (EG) nr 1875/2006, utfärdad 18.12.2006
Tullagen 4 §

Giltighetstid
Tills vidare

Målgrupper
Tullkontor, Tullens exportkunder

I artikel 787.2 och 842 b. 3 i tillämpningskodexen för tullkodexen föreskrivs om ett reservförfarande (reservrutin) för inlämning av exportdeklarationer i en situation där:

  • tullens datorsystem inte fungerar
  • exportörens (eller dennes ombuds) datorsystem inte fungerar
  • datanätet mellan exportören (eller dennes ombud) och tullen inte fungerar
  • datanätet mellan tullarna inte fungerar.

1. Tullens datasystem eller datanätet mellan tullarna fungerar inte

Tullen underrättar EDI-avsändare om driftstörningar med meddelandet ”Varamenettelyn käyttäminen on sallittua siihen asti kunnes saatte ilmoituksen katkoksen päättymisestä” (”Det är tillåtet att använda reservförfarandet tills Ni får ett meddelande om att driftavbrottet är över”). Meddelandet publiceras också på användargränssnittet Webbexport. Tullen informerar om ett planerat driftavbrott två dagar i förväg.

2. Exportörens (eller dennes ombuds) datasystem eller datanät fungerar inte

Om Tullen inte har meddelat om ett driftavbrott, men en EDI-avsändare eller en identifierad webbdeklarant inte får svarsmeddelanden på sina deklarationer, ska dessa i första hand ta kontakt med sin operatör och reda ut om förbindelserna med Tullen fungerar. Webbdeklaranten kan ta kontakt med telefonstödet för Webbexport på nummer 020 690 629 (vardagar kl. 8.00–18.00).

Efter ovan beskrivna åtgärder kan man vid behov ta kontakt med Tullens elektroniska servicecentral (e-post: sahkoinen.tullaus(at)tulli.fi) och be om tillstånd att övergå till reservförfarandet. I begäran ska man ange varför och när reservförfarandet tas i bruk.

I en situation där webbtjänsten inte fungerar men Tullens exportsystem fungerar, matar Tullen de deklarationer som används vid reservförfarandet in i systemet samt skriver ut överlåtelsebeslutet och exportföljedokumentet (EAD) åt webbdeklaranten.

I fall av driftavbrott vid Feoga-export (export med exportbidrag, export från interventionslager och export med exportskyldighet) ska man alltid kontakta Tullens elektroniska servicecentral.

3. Blanketter som ska användas vid reservförfarandet för export

Vid reservförfarandet får enligt kommissionens förordning (EU) nr 414/2009 bara följande blanketter användas:

  • Enhetsdokumentet för export- och säkerhetsuppgifter (ESS, SAD export/säkerhet, tullblankett nr 892r) samt därtill hörande varupostförteckning (tullblankett 895r).
  • Administrativt enhetsdokument (SAD-blankett) samt dokument för säkerhets- och skyddsuppgifter (SSD, AREX, säkerhet och skydd, tullblankett nr 890r­_10) som kompletteras med därtill hörande varupostförteckning (AREX, varupostförteckning, tullblankett 891r).

I Finland blir dessa blanketter obligatoriska den 1 november 2011, men Tullstyrelsen rekommenderar att blanketterna börjar användas genast när det är möjligt för exportörer. Observera att det redan nu vid export via ett annat EU-land kan hända att landet i fråga kräver att dessa blanketter används.

Exportörerna (eller deras ombud) kan fritt välja om de använder blanketten enligt det första alternativet ovan eller de två blanketterna enligt det andra alternativet vid inlämning av uppgifter.

Också vid reservförfarandet för Feoga-export ska ovannämnda blanketter samt kontrollexemplar T5 användas från ovannämnda datum. I en reservförfarandesituation vid export med exportbidrag ska också en förhandsanmälan och ansökan om exportbidrag lämnas in med en separat M-blankett. Tullstyrelsen har gett närmare anvisningar och föreskrifter om reservförfarandet vid Feoga-export.

Genom denna anvisning upphävs tidigare anvisningar om de handlingar som är tillåtna vid reservförfarandet.

4. Tillämpning av reservförfarande vid export

Vid reservförfarandet ska exportören (eller ombudet) visa upp exportdeklarationen med bilagor vid exporttullkontoret. I fält 31 i deklarationen ska texten ”ECS-Fallback Procedure, no data available in the system, initiated on….” anges och kompletteras med det datum då reservförfarandet inleds. I fält 44 anges ”FIXEV” och ”EDI-deklaration” eller ”Reservförfarande för Webbexport”.

Vid exporttullkontoret godkänner och bekräftar Tullen deklarationen genom att förse fält A med en stämpel som visar att reservförfarandet tillämpas. Stämpeln ser ut som följer:

ECS FALLBACK PROCEDURE
NO DATA AVAILABLE IN THE SYSTEM
INITIATED ON____________________
 (Date/time)


Ifyllningsanvisningar för de blanketter som ska användas vid reservförfarandet finns publicerade på Tullens webbplats.

Skyldigheten att visa upp exportdeklarationen gäller från ovannämnda tidpunkt också reservförfarandet vid export med exportbidrag i en situation där ett driftavbrott i datasystemet ännu fortsätter efter tiden för godkännande av deklarationen. Dessutom ska den M-blankett som vid reservförfarandet för export med exportbidrag används som förhandsanmälan och ansökan om exportbidrag lämnas separat till Tullens elektroniska servicecentral. På Tullens webbplats finns separata anvisningar om tidsfristerna för och ifyllandet av anmälan.

Tullen förvarar det ena exemplaret av reservförfarandeblanketten och det andra exemplaret lämnas tillbaka till exportören eller ombudet efter att Tullen gjort sina anteckningar i det. Detta exemplar ska åtfölja varan till utfartstullkontoret där utförseln bekräftas. Vid Feoga-export bekräftar T5-bestämmelsetullkontoret utförseln också i originalexemplaret av kontrollexemplar T5 som skickas från utfartstullkontoret till Tullens elektroniska servicecentral.

Anvisningar om användningen av reservförfarandet i en situation där exportförfarandet efterföljs av ett T- eller TIR-transiteringsförfarande finns i Tullstyrelsens meddelande (TMD) nr 68/010/11.  

5. Exportörens (eller dennes ombuds) skyldigheter när datorsystemet eller datanätet igen fungerar

När Tullens eller exportörens (ombudets) system eller nät igen fungerar, ska de exportdeklarationer som lämnats under reservförfarandet skickas i efterhand till Tullen i form av meddelande. I exportdeklarationsmeddelandet ska man ange koden för särskild upplysning FIXEV (= reservförfarande) och den faktiska exportdagen i fältet ”Avvikande exportdag” (exportPointDate). För att deklarationerna ska kunna kopplas ihop ska man i den elektroniska exportdeklaration som i efterhand lämnas i form av ett meddelande använda samma export- eller ombudsreferens som använts i den deklaration som lämnats under reservförfarandet.

Deklarationerna som webbdeklaranterna lämnar under reservförfarandet matas in i systemet vid Tullen antingen i realtid (om Tullens exportsystem fungerar, se punkt 2 ovan) eller i efterhand. För dessa exportdeklarationer som matats in i efterhand skickas exportörerna inte längre separata överlåtelsebeslut och följedokument.

Genom denna anvisning ersätts också separata kundanvisningar för export nr 19 och 20.

TMD