Hoppa till innehåll

Tillverkar du sockermajsprodukter eller importerar du sockermajs från Thailand? Tillverkare kan nu begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpningstullen.

29.12.2017 15.03
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull  även i fortsättningen borde tas ut för sockermajs från Thailand. Om ingen översyn inleds kommer antidumpningstullen på viss beredd eller konserverad sockermajs i form av korn med ursprung i Thailand att upphöra att gälla den 14 september 2018. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 2001 90 30 10 och 2005 80 00 10.

Tillkännagivandet finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr C 440,  21.12.2017. I tidningen anges de tidsfrister inom vilka undersökningen och översynen kan kommenteras samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar