Tillverkar du strykbrädor (bl.a. Taric-nummer 3924 90 00 10) eller importerar du sådana från Kina? Tillverkare kan nu begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpningstullen.

30.10.2017 12.29 | Publicerad på svenska 30.10.2017 kl. 12.49
Pressmeddelande

Om ingen översyn inleds kommer antidumpningstullen på kinesiska strykbrädor att upphöra att gälla den 24 juli 2018.

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull  även i fortsättningen borde tas ut för kinesiska strykbrädor. Om ingen översyn inleds kommer antidumpningstullen på kinesiska strykbrädor att upphöra att gälla den 24 juli 2018. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 3924 90 00 10, 4421 99 99 10, 7323 93 00 10, 7323 99 00 10, 8516 79 70 10 och 8516 90 00 51.

Tillkännagivandet finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr C 362,  26.10.2017. I tidningen anges de tidsfrister inom vilka undersökningen och översynen kan kommenteras samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar