Tillverkar du rördelar av järn eller stål eller importerar du sådana från Korea eller Malaysia? Tillverkare har nu möjlighet att lämna in en begäran om översyn till kommissionen.

5.7.2017 9.21 | Publicerad på svenska 5.7.2017 kl. 11.25
Pressmeddelande

Om ingen översyn inleds kommer antidumpningstullen för rördelar av järn eller stål med ursprung i Korea eller Malaysia att upphöra att gälla den 29 januari 2018.

Produkterna klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 och ex 7307 99 80.

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran till kommissionen för att kommissionen ska inleda en översyn av huruvida antidumpningstull  även i fortsättningen borde tas ut för denna produkt. Tillkännagivandet finns publicerat i EU:s officiella tidning nr C 214, 4.7.2017. I tillkännagivandet finns en adress till kommissionen, dit unionstillverkare kan lämna in en skriftlig begäran om översyn.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet. Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid. Det är det enda sättet att påverka ärendet även i ett senare skede.

Mera information om antidumpningsåtgärder:
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar