Hoppa till innehåll

Tillverkar du solcellsmoduler och deras komponenter eller importerar du sådana från Kina? Tillverkare kan nu begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpnings- och utjämningstullen. / Rättelse 13.4.2018

20.3.2018 15.21
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka, om antidumpnings- och utjämningstull även i fortsättningen borde tas ut för kinesiska solcellsmoduler

Om ingen översyn inleds kommer antidumpnings- och utjämningstullen på kinesiska solcellsmoduler och deras komponenter att upphöra att gälla den 3 september 2018. Varorna klassificeras enligt KN-nummer ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 och ex 8541 40 90 (tillägg 13.4.2018).

I EU:s officiella tidning nr C 95, 13.3.2018, anges de tidsfrister inom vilka undersökningen och översynen kan kommenteras samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar och utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar