Hoppa till innehåll

Preliminär antidumpningstull vid import av kinesiskt acesulfamkalium

27.5.2015 14.13
Pressmeddelande

46/2015, MSR

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/787 har en preliminär antidumpningstull införts på import av kinesiskt acesulfamkalium samt av acesulfamkalium som ingår i vissa beredningar och/eller blandningar. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 2106 90 92, ex 2106 90 98, ex 2934 99 90 (Taric-nummer 2934 99 90 21), ex 3824 90 92, ex 3824 90 93 och ex 3824 90 96.

Företag

Preliminär antidumpningstull, euro per kg netto

Taric-tilläggsnr

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd

3,19

C046

Suzhou Hope Technology Co., Ltd.

3,15

C047

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.

1,23

C048

Alla övriga företag

3,19

C999

Alla företag som klarerar beredningar och/eller blandningar som inte innehåller acesulfamkalium med ursprung i Folkrepubliken Kina

0

C045

Tillämpningen av de individuella tullar som fastställts för ovan nämnda företag förutsätter att en faktura enligt bilaga I nedan visas upp. Överlåtelse av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen.
Acesulfamkalium som ingår i vissa beredningar och/eller blandningar ska tillämpas enligt andelen acesulfamkalium i beredningens och/eller blandningens totala innehåll efter vikt.

Obs! Importören ska som kvantitet också ange mängden acesulfam i beredningen och/eller blandningen med mängdenheten KAC (= Kg net Ace K, kilogram net of acesulfame potassium).

Vid uppvisandet av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning till medlemsstatens tullmyndighet, i de fall acesulfamkaliumet har sitt ursprung i ett annat land än ursprungslandet för de beredningar och/eller blandningar vari det ingår, ska importören lämna in ett ursprungsintyg utfärdat av den slutliga tillverkaren av beredningarna och/eller blandningarna i överenstämmelse med kraven i bilaga II.

Förordningen publicerades den 21 maj 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 125. Förordningen trädde i kraft den 22 maj 2015 och tillämpas i sex månader.

Bilaga I

Den giltiga handelsfaktura som avses i artikel 1.4 ska innehålla följande:

1.Tjänstemannens namn och befattning vid det företag som har utfärdat fakturan.

2.Följande försäkran: ”Jag intygar härmed att den acesulfamkalium som säljs på export till Europeiska unionen och avses i denna faktura har tillverkats av [företagets namn och adress] [Tarictilläggsnummer] i Folkrepubliken Kina. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

3.Datum och underskrift av tjänstemannen vid den enhet som har utfärdat fakturan.

Bilaga II

Ursprungsdeklaration

Säljare: [fyll i fullständigt namn och adress till säljaren av de beredningar och/eller blandningar som innehåller acesulfamkalium]
Fakturanummer och fakturadatum:

Förpackningsnummer

Produktbeskrivning av beredningen och/eller blandningen innehållande acesulfamkalium

Kvantitet acesulfamkalium i kg av som ingår i produkten

Ursprungslandet för acesulfamkaliumet

(1)

(2)

(3)

(4)

Tillverkare: [fyll i fullständigt namn och adress till den slutgiltiga tillverkaren av de beredningar och/eller blandningar som innehåller acesulfamkalium om tillverkaren inte är identisk med säljaren]

Tillverkaren av dessa varor intygar härmed

– att det ursprung som anges i kolumn 4 för de varor som beskrivs i kolumn 2 i denna deklaration har fastställts i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 23 och 24 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (1),

– sin beredskap att fullt ut samarbeta med Europeiska kommissionen eller med tullmyndigheterna i den importerande medlemsstaten i samband med kontrollen av detta intygs riktighet.

Datum

(Underskrift)

(Det undertecknande tillverkningsföretagets stämpel)

(Den behöriga undertecknarens namn och befattning)

(1)  Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992, s. 1).

TMD