Hoppa till innehåll

Nya bestämmelser om importkontroll av livsmedel och foder – förhandsanmälan blir obligatorisk

10.12.2009 14.22
Pressmeddelande

183/2009, Katri Hyysalo, Tullaboratoriet, Myndighetsenheten

Kommissionen har utfärdat nedan nämnda förordningar om kontroll av och importförfaranden för livsmedel och foder med bestämmelser om bl.a. aktörers eller deras företrädares skyldighet att till en behörig myndighet förhandsanmäla varusändningars ankomst till landet. Förhandsanmälan om beräknad ankomstdag och -tid ska göras minst en arbetsdag före sändningens fysiska ankomst.

Sändningarna ska genomgå dokumentkontroller samt identitetskontroller och fysiska kontroller, inklusive provtagningar och laboratorieundersökningar, vid av myndigheten utsedda införsel-, import- eller kontrollställen innan varorna överlåts till fri omsättning. En del av förordningarna gäller också foder. I fråga om foder är Livsmedelssäkerhetsverket Evira den behöriga myndigheten.

1. Kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 (EUT L194, 25.7.2009) om strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung.

Förordningen tillämpas från den 25 januari 2010. Genom förordningen upphävs kommissionens beslut 2005/402/EG.

I förordningens bilaga I uppräknas de berörda produkterna, ursprungsländerna och varukoderna samt anges vad som ska undersökas och hur ofta kontroller ska göras (frekvens i procent, 10-50 %). Varuomfattningen ses över regelbundet och minst kvartalsvis, vilket gör att kontrollobjekten kan ändras under årets lopp. Förhandsanmälan görs med en blankett enligt förlagan i bilaga II (s.k. gemensam handling vid införsel/Common Entry Document CED). I förordningen ingår en bestämmelse om en övergångsperiod på fem år för utsedda införselställen.

2. Kommissionens förordning (EG) nr 1152/2009 (EUT L313, 28.11.2009) om införande av särskilda villkor för import av vissa livsmedel från vissa tredjeländer på grund av risken för kontaminering med aflatoxiner. Förordningen gäller vissa produkter som innehåller nötter, mandlar eller fikon. Den tillämpas från den 1 januari 2010. Genom förordningen upphävs kommissionens beslut 2006/504/EG.

I förordningen uppräknas de berörda produkterna, ursprungsländerna och varukoderna samt anges hur ofta kontroller ska göras (frekvens i procent, 10–100 %). Förhandsanmälan görs med ovan nämnda CED-handling. Varorna ska bortsett från vissa undantag åtföljas av provtagnings- och laboratorieanalysresultaten samt av ett hälsointyg enligt förlagan i bilaga I vilket utfärdats av en bemyndigad företrädare för ursprungslandet i fråga. Om dessa handlingar inte finns med i sändningen, ska den returneras till ursprungslandet eller förstöras.

3. Kommissionens förordning (EG) nr 1135/2009 (EUT 311, 26.11.2009) om införande av särskilda villkor för import av vissa produkter som har sitt ursprung i eller har avsänts från Kina. Förordningen gäller kontroll av melaminhalter i livsmedel och foder och tillämpas från den 16 december 2009. Genom förordningen upphävs kommissionens beslut 2008/798/EG.

Import till gemenskapen av livsmedel som innehåller mjölk, mjölkprodukter, soja eller sojaprodukter och är särskilt avsedda för spädbarn och små barn är helt förbjudet. Sådana produkter får inte släppas ut på marknaden utan de ska förstöras.

Sändningar av andra livsmedel och foder innehållande ovan nämnda ingredienser samt ammoniumkarbonat avsett för livsmedel och foder kontrolleras med cirka 20 procents frekvens. Därutöver kontrolleras stickprovsmässigt foder och livsmedel som hart en hög proteinhalt. Förhandsanmälan ska göras med en lämplig handling (t.ex. faktura). Importsändningar som strider mot bestämmelserna ska förstöras.

4. Kommissionens förordning (EG) nr 1151/2009 (EUT L313, 28.11.2009) om särskilda villkor för import av solrosolja med ursprung i eller avsänd från Ukraina på grund av risk för kontaminering med mineralolja. Förordningen tillämpas från den 1 januari 2010 och genom den upphävs kommissionens beslut 2008/433/EG.

Förordningen gäller rå och raffinerad solrosolja. Förhandsanmälan ska göras med en lämplig handling (t.ex. faktura). Varorna ska åtföljas av en analysrapport som utfärdats av ett ackrediterat laboratorium samt av ett hälsointyg enligt förlagan i bilagan till förordningen vilket utfärdats av en bemyndigad företrädare för hälsovårdsministeriet i Ukraina. Utöver dokumentkontroller ska prover tas på slumpvis utvalda importsändningar för laboratorieundersökningar.

Tullstyrelsen ger senare närmare anvisningar om importförfaranden och om tillämpningen av ovan nämnda förordningar samt publicerar en förteckning över godkända införsel- och kontrollställen och en elektronisk version av CED-blanketten på Tullens webbplats.

Mera information ges av Päivi Simpanen (Tullstyrelsen), tfn 04033 22168, Elektroniska förtullningscentralens konsumentskyddsinspektörer ([email protected]) och av Anna-Kaisa Airaksinen (Evira/foder), tfn 02077 25223.

TMD