Hoppa till innehåll

Ny punktskattelag

19.3.2010 11.14
Pressmeddelande

44/2010, JS/MT

Allmänt

En ny punktskattelag träder i kraft den 1 april 2010. Den nya lagen ersätter den tidigare lagen om påförande av accis (1469/1994) och förordningen om påförande av accis (1546/1994). Med den nya punktskattelagen genomförs rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt (2008/118/EY), dvs. punktskattedirektivet. Trots att bestämmelserna i stor utsträckning reviderats förblir de grundläggande principerna för punktbeskattning huvudsakligen oförändrade. Den största ändringen är att det införs ett elektroniskt förfarande för skattefria flyttningar av punktskattepliktiga produkter mellan medlemsstaterna. I den svenska versionen av lagen har man i stället för accis använt punktskatt som motsvarighet till det finska valmistevero. Punktskatt används ju i Sverige och i EU. Också några andra begrepp har fått nya benämningar på svenska.

Uppskovsförfarande

De grundläggande principerna för uppskovsförfarandet (tidigare: temporärt accisfrihetssystem) förblir oförändrade. Med uppskovsförfarande avses en skatteordning som gör det möjligt att tillverka, bearbeta, förvara eller flytta punktskattepliktiga produkter skattefritt. Definitionerna av begreppen godkänd upplagshavare (tidigare: auktoriserad lagerhållare) och skatteupplag (skattefritt lager) stämmer överens med motsvarande definitioner i den tidigare lagen. Med registrerad mottagare avses en fysisk eller juridisk person som i sin affärsverksamhet tar emot punktskattepliktiga produkter från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland under ett uppskovsförfarande. En tillfälligt registrerad mottagare är en fysisk eller juridisk person som i sin affärsverksamhet vid en viss tidpunkt från en viss avsändare kan ta emot en viss kvantitet produkter som förflyttas under ett uppskovsförfarande från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland. Enligt den nya lagen är det inte längre möjligt för en godkänd upplagshavare att utse en skatterepresentant i Finland för uppskovsärenden. I uppskovsförfarandet ingår bestämmelser om s.k. direkt leverans, varmed avses att en godkänd upplagshavare eller en registrerad mottagare får ta emot punktskattepliktiga produkter på någon annan plats än i skatteupplaget eller på den registrerade mottagarens sedvanliga mottagningsplats. Tillämpandet av direkt leverans kräver att en skriftlig underrättelse tillställs tullmyndigheten.

Skattskyldighet

Skattskyldighet uppstår då produkten frisläpps för konsumtion. I lagen föreskrivs i detalj när produkten anses vara frisläppt för konsumtion. I huvudsak sker frisläppandet för konsumtion genom punktskattepliktiga produkters avvikelse från ett uppskovsförfarande, även otillåten avvikelse. Med frisläppande för konsumtion avses också t.ex. innehav, tillverkning eller bearbetning av sådana punktskattepliktiga produkter utanför ramen för ett uppskovsförfarande för vilka punktskatt inte har betalats.

Som ett frisläppande för konsumtion betraktas inte att punktskattepliktiga produkter fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade inom ramen för ett uppskovsförfarande på grund av produkternas egen beskaffenhet, force majeure eller oförutsägbara omständigheter, såsom eldsvåda, skada eller någon annan motsvarande händelse eller på grund av förstöring av produkter som skett med tullmyndighetens tillstånd.

Bestämmelserna gällande skattskyldiga har också reviderats i enlighet med punktskattedirektivet. Bestämmelserna om skattskyldighet motsvarar i huvudsak den tidigare lagen, men antalet skattskyldiga blir större särskilt i situationer där produkterna har frisläppts för konsumtion på ett otillåtet sätt.

Produkter som förs in från ett område utanför EU

Med import av punktskattepliktiga produkter avses att punktskattepliktiga produkter förs in till gemenskapens område på så sätt att produkterna inte har hänförts till ett suspensivt tullförfarande eller ett suspensivt tullarrangemang eller att produkterna frisläpps från ett suspensivt tullförfarande eller ett suspensivt tullarrangemang. Med importplats avses den plats där varorna befinner sig när de övergår till fri omsättning. Förfarandet har reviderats så att produkter under ett uppskovsförfarande kan vidarebefordras från importplatsen. Detta görs av en registrerad avsändare, dvs. en fysisk eller juridisk person, som i sin affärsverksamhet inom ramen för uppskovsförfarandet kan sända harmoniserade punktskattepliktiga produkter som importerats från områden utanför gemenskapen från en importplats till ett skatteupplag eller till en registrerad mottagare eller tillfälligt registrerad mottagare efter att produkterna övergått till fri omsättning.

Om produkterna inte hänförs till uppskovsförfarandet ska punktskatterna betalas innan produkterna övergår till fri omsättning. Då ska tullagstiftningen i tillämpliga delar tillämpas på beskattningen samt på andra förfaranden. Undantag utgörs dock av de situationer där den skattskyldige, dvs. den som inlämnar deklarationen i samband med importen eller på vars vägnar deklarationen inlämnas, är registrerad kund hos Tullen. Punktskatten uppbärs då inte i samband med förtullningen, utan i punktskatteförfarandet på så sätt att en separat skattedeklaration inlämnas inom fyra vardagar och betalningen av punktskatten sker inom tio vardagar från det att produkterna har övergått till fri omsättning. Detta förfarande tillämpas t.ex. i situationer där speditören agerar som indirekt ombud.

Punktskattetillstånd

Ett av tullmyndigheten beviljat tillstånd krävs för att få verka som godkänd upplagshavare, registrerad mottagare, registrerad avsändare eller som skatterepresentant, liksom för drift av ett skatteupplag. Bestämmelserna gällande tillstånd ändras så att förutsättningarna för beviljandet och återkallandet av tillstånd nu föreskrivs i detalj i lagen. De nya bestämmelserna motsvarar dock till stor del Tullstyrelsens tidigare tillståndspraxis.

Tullstyrelsen ändrar på tjänstens vägnar de tillstånd som gäller registrerade näringsidkare till tillstånd för registrerade mottagare. Tillstånden för skatterepresentanter som verkar i uppskovsärenden upphävs då den nya lagen träder i kraft, men tillstånden för skatterepresentanter vid distansförsäljning förblir i kraft. I andra tidigare beviljade tillstånd medför den nya punktskattelagen inte några omedelbara ändringar. Sådana godkända upplagshavare som importerar produkter från områden utanför gemenskapen till ett skatteupplag bör dock under våren 2010 ansöka om tillstånd att få verka som registrerad avsändare. Enligt en övergångsbestämmelse kan godkända upplagshavare som importerar varor från områden utanför EU verka som registrerade avsändare t.o.m. den 30 juni 2010 utan det tillstånd som avses i den nya lagen. Efter detta datum kan produkter som anländer från områden utanför gemenskapen inte längre flyttas till skatteupplag om inte den godkända upplagshavaren eller någon annan inblandad aktör skaffat tillstånd att verka som registrerad avsändare. Övergångsbestämmelsen gäller inte registrerade mottagare som alltså behöver ett tillstånd att verka som registrerad avsändare för att efter den 1 april 2010 inom ramen för uppskovsförfarandet få motta harmoniserade punktskattepliktiga produkter som importerats från områden utanför gemenskapen.

Flyttning av produkter under uppskovsförfarande

För flyttningen av produkter under ett uppskovsförfarande tas stegvis i bruk ett datoriserat system för övervakning av förflyttning av punktskattepliktiga produkter (EMCS). Avsikten med EMCS är att förbättra den inre marknadens funktion och förenkla flyttningar av produkter inom EU:s territorium samt effektivera medlemsstaternas möjlighet att övervaka transporter. De nuvarande administrativa ledsagardokumenten i pappersform (AAD) ersätts med elektroniska administrativa dokument i EMCS-systemet (e-AD). EMCS är i bruk i hela EU från år 2011. Innan detta använder en del medlemsstater, inklusive Finland, EMCS endast vid mottagandet av produkter. EMCS tillämpas endast på flyttningar av harmoniserade punktskattepliktiga produkter, dvs. i praktiken på alkohol- och tobaksprodukter samt flytande bränslen.

Flyttningsförfarande fr.o.m. 2011

Den godkända upplagshavaren eller registrerade avsändaren som skickar produkterna ska upprätta ett elektroniskt administrativt dokument i EMCS-systemet. EMCS kontrollerar automatiskt i FINSEED-registret att avsändarens och mottagarens tillstånd är i kraft. Om uppgifterna är korrekta tilldelar systemet en unik administrativ referenskod (ARC) till det elektroniska administrativa dokumentet. Därefter skickas det elektroniska administrativa dokumentet i EMCS-systemet vidare till de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten. Transporten ska åtföljas av en utskrift av det elektroniska administrativa dokumentet eller av ett annat kommersiellt dokument där ARC-koden anges tydligt. Detta dokument ska på begäran kunna uppvisas för de behöriga myndigheterna under hela flyttningen under uppskovsförfarande.

Avsändaren kan återkalla det elektroniska administrativa dokumentet innan flyttningen har påbörjats. Avsändaren kan också under flyttningen ändra destinationsort för försändelsen. Energiprodukter får sändas till sjöss eller på inre vattenvägar till en mottagare som inte är slutgiltigt känd när transporten börjar. Avsändaren lämnar uppgifterna om mottagaren senare, dock senast efter att flyttningen avslutats.

Det elektroniska administrativa dokumentet tillställs mottagaren via EMCS. Efter att ha tagit emot produkterna ska en godkänd upplagshavare, en registrerad mottagare eller en tillfälligt registrerad mottagare utan dröjsmål och senast fem arbetsdagar efter att flyttningen avslutats, via EMCS lämna en rapport om att produkterna mottagits. Mottagningsrapporten vidarebefordras via EMCS till avsändaren.

När punktskattepliktiga produkter flyttas för att exporteras till ett område utanför EU, förvaras det elektroniska administrativa dokumentet i väntan på exportrapporten. När tullmyndigheten vid utfartskontoret har bekräftat exporten, tillställs avsändaren exportrapporten där det intygas att produkterna har lämnat gemenskapens territorium.

Vid flyttningar mellan skatteupplag i Finland är det frivilligt att använda EMCS. I stället för att använda EMCS-systemet kan man tillämpa ett förenklat förfarande där en godkänd upplagshavare i stället för ett elektroniskt administrativt dokument använder en fraktsedel eller faktura varav de nödvändiga uppgifterna framgår. En godkänd upplagshavare ska upprätta dokumentet i två exemplar varav det ena förvaras i avsändarens bokföring och det andra skickas med transporten till mottagaren. Om de mottagna produkterna avviker från det som anges i dokumentet, ska mottagaren utan dröjsmål underrätta avsändaren om detta. Med stöd av en ändring som gjorts i lagen om den åländska skattegränsen (1266/1996) kan det förenklade förfarandet också tillämpas vid flyttningar mellan Åland och det övriga Finland.

I lagen ingår bestämmelser om hur man ska agera vid tillfälliga driftsavbrott och tekniska störningar i EMCS-systemet. I dessa situationer ska produkterna åtföljas av ett av avsändaren upprättat pappersdokument som innehåller motsvarande uppgifter. Avsändaren ska också informera tullmyndigheten om transporten samt ge en utredning om varför EMCS inte har kunnat användas, om felet ligger hos avsändaren. När systemet åter är tillgängligt ska avsändaren i EMCS-systemet upprätta ett elektroniskt administrativt dokument som ersätter pappersdokumentet. Om en mottagningsrapport inte kan upprättas elektroniskt på grund av ett driftsavbrott i EMCS-systemet, ska mottagaren överlämna ett pappersdokument med mottagningsrapportens uppgifter till tullmyndigheten som vidarebefordrar dokumentet till myndigheterna i avsändarlandet. Myndigheten i avsändarlandet ska tillställa avsändaren en kopia av pappersdokumentet.

Flyttningsförfarande 1.4–31.12.2010

Enligt nuvarande uppgift kommer Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Rumänien, Sverige, Slovenien, Österrike, Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Cypern, Tyskland, Estland, Spanien, Frankrike och Ungern att från och med den 1 april 2010 börja avsända och motta produkter i EMCS-systemet.

Finland, Nederländerna, Portugal, Slovakien och Storbritannien använder under tidsperioden 1.4–31.12.2010 EMCS-systemet endast för upprättandet av mottagningsrapporter. Grekland börjar använda EMCS-systemet 1.6.2010 och Danmark och Polen börjar använda EMCS först i början av år 2011.

Under övergångstiden 1.4–31.12.2010 används EMCS-systemet i Finland alltså för att upprätta en mottagningsrapport när produkterna har skickats från ett annat medlemsland med EMCS. Om produkterna har skickats från ett annat medlemsland med ett administrativt ledsagardokument i pappersform senast 31.12.2010, agerar man i enlighet med flyttningsförfarandena i den tidigare lagen. Likaså använder man i enlighet med flyttningsförfarandena i den tidigare lagen ett administrativt ledsagardokument i pappersform när man under övergångstiden avsänder produkter från Finland till ett annat medlemsland eller flyttar dem för att exporteras till ett område utanför EU. Under övergångstiden använder också en registrerad avsändare ett administrativt ledsagardokument i pappersform då denne avsänder produkter efter att de övergått till fri omsättning. Vid interna flyttningar i Finland kan det administrativa ledsagardokumentet på samma sätt som tidigare ersättas med en annan motsvarande tillförlitlig utredning.

Flyttning av nationellt punktskattepliktiga produkter

I Finland tillämpas uppskovsförfarandet också på andra än harmoniserade punktskattepliktiga produkter. Dessa nationellt punktskattepliktiga produkter, t.ex. läskedrycker, smörjoljor och smörjmedel, samt stenkol kan under ett uppskovsförfarande flyttas från ett skatteupplag i Finland till ett annat skatteupplag eller till en exportplats eller till en annan medlemsstat, samt från en annan medlemsstat eller importplats till ett skatteupplag i Finland eller till en registrerad mottagare. Flyttningen av dessa produkter sker dock inte i EMCS-systemet, utan det ovan nämnda förenklade förfarandet tillämpas. När en godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare för in nationellt punktskattepliktiga produkter från ett område utanför gemenskapen, ska produkternas punktskattenummer och importpartiets referensnummer antecknas i tulldeklarationen gällande övergången till fri omsättning. Tulldeklarationens nummer och importpartiets referensnummer ska också antecknas i mottagarens bokföring. När dessa produkter flyttas mellan Finland och andra medlemsstater eller exporteras förutsätts inte några administrativa ledsagardokument.

Beskattningsförfarande

Bestämmelserna gällande deklarering av skatt ändras något. I den nya lagen avses med skattskyldig som deklarerar per skatteperiod sådana skattskyldiga som deklarerar och betalar punkskatten per skatteperiod. Skattskyldiga som deklarerar per skatteperiod är således godkända upplagshavare, registrerade mottagare, skatterepresentanter samt de som registrerats som skyldiga att betala el- och avfallsskatt samt de som är skyldiga att betala oljeskyddsavgift. Skattskyldiga som deklarerar per skatteperiod ska inlämna skattedeklarationen senast den 18 dagen i månaden efter skatteperioden, för avfallsskatt ska deklarationen dock inlämnas senast den 12 dagen i månaden efter skatteperioden. Övriga skattskyldiga än de som deklarerar per skatteperiod, såsom tillfälligt registrerade mottagare, ska lämna sin skattedeklaration per produktparti inom fyra vardagar efter den dag då produkterna togs emot. Beräkningen av tidsfristen för inlämnandet av deklarationen ändras så att skattedeklarationen anses vara inlämnad i rätt tid om den har inkommit till tullmyndigheten senast den dag som avses i 18 § i förvaltningslagen (434/2003). Det räcker alltså inte längre att deklarationen har lämnats in till posten för vidarebefordran inom utsatt tid.

Tullstyrelsens beslut nr 18/099/07 om anmälnings- och beskattningsförfaranden för accis på produkter som privatpersoner för med sig eller tar emot från utlandet upphävs då den nya lagen träder i kraft.

Tidsfristerna för betalning av skatt förblir oförändrade. Skattskyldiga som deklarerar per skatteperiod ska betala punktskatt för skatteperioden senast den 27 dagen i månaden efter skatteperioden och andra skattskyldiga ska betala skatten inom 10 vardagar från att produkterna tagits emot. På uppbörd och indrivning av skatt samt på ansvarighet för skatt tillämpas i fortsättningen i tillämpliga delar bestämmelserna i lagen om skatteuppbörd (609/2005). Det minsta beloppet för punktskatt som uppbärs eller återbärs stiger till 10 euro.

Andra ändringar

Bestämmelserna gällande flyttning och beskattning av produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat har förtydligats och preciserats. Bestämmelserna gällande bokföringsskyldighet, granskningar, informationsskyldighet och rättsmedel har också till vissa delar preciserats, och detaljerade bestämmelser om omhändertagande av produkter har införlivats i lagen.

Behörighetsbestämmelserna blir mer flexibla i den nya lagen. Nu föreskrivs det inte längre i detalj om fördelningen av beskattningsbefogenheterna inom tullmyndigheten, utan beslutanderätten i denna fråga överförs till Tullstyrelsen.

TMD