Hoppa till innehåll

Reviderade GSP-ursprungsregler fr.o.m. 1.1.2011: kumulation med Norge och Schweiz samt ersättningscertifikat

20.12.2010 17.00
Pressmeddelande

208/2010, RAS/LL

Förordning 1063/2010 om de reviderade ursprungsreglerna för gemenskapens allmänna preferenssystem (GSP, Generalised System of Preferences) trädde i kraft den 30 november 2010. Förordningen tillämpas från den 1 januari 2011. Bestämmelserna om registrering av exportörer (REX, Registered Exporter) och ursprungsförsäkran (a statement on origin) tillämpas dock först från den 1 januari 2017. Förordningen innehåller inga bestämmelser om övergångsförfaranden i situationer där ursprungsintyget utfärdats före slutet av år 2010 och varorna övergår till fri omsättning år 2011. Med tidpunkten då förordningen börjar tillämpas (1.1.2011) avses den dag då deklarationen för övergång till fri omsättning godkänns i EU.

Kumulation mellan EU, Norge och Schweiz samt utfärdande av ersättningscertifikat

Kommissionens tolkning

Från början av år 2011 är EU:s reviderade GSP-ursprungsregler åtminstone delvis lindrigare är de ursprungsregler som Norge och Schweiz tillämpar. Trots skillnaderna i reglerna kan ursprungsmaterial med ursprung i EU, Norge eller Schweiz användas vid tillverkningen av ett utvecklingslands ursprungsprodukt (kumulation) såsom tidigare. Likaså kan ersättningscertifikat utfärdas och godkännas i syfte att få förmånsbehandling på oförändrat sätt mellan EU, Norge och Schweiz. 

Grundprincipen vid tillämpning av kumulation är att alla deltagande länder iakttar likadana ursprungsregler. Ursprungsreglerna inom Norges och Schweiz egna GSP-system motsvarar fr.o.m. den 1 januari 2011 inte längre EU:s lindrade GSP-regler. Norge och Schweiz kommer inom cirka ett halvt år att ändra sina GSP-ursprungsregler så att dessa motsvara de nya EU-reglerna. Man vill inte att de nuvarande handelsflödena störs under denna övergångperiod.

Vid tillämpningen av denna kumulation är det fråga om:

  • användning av ursprungsmaterial med ursprung i EU, Norge eller Schweiz vid tillverkningen av ett utvecklingslands ursprungsprodukt, och 
  • i synnerhet möjligheten att utfärda och godkänna ersättningsursprungscertifikat formulär A mellan dessa länder.

Möjligheten att utfärda ersättningscertifikat är viktig oavsett om kumulation tillämpats vid tillverkning av en produkt eller inte. Systemets ”mervärde” ligger uttryckligen i möjligheten att upprätta ersättningscertifikat mellan EU, Norge och Schweiz. Man vill säkerställa att rådande praxis kan fortsätta under övergångsperioden.

Under övergångsperioden kan produkter som enligt EU:s lindrigare GSP-regler har ursprung i ett utvecklingsland beviljas förmånsbehandling i Norge och Schweiz med stöd av ett i EU utfärdat ersättningscertifikat på följande sätt:

Tillverkning av produkten i utvecklingslandet (Ursprungscertifikat formulär A med stöd av EU:s lindrigare regler) -> Import till EU: oförtullad i ett tullager i EU (Ersättningscertifikat vid export till Norge) -> Förmånsbehandling i Norge (med stöd av EU:s lindrigare GSP-regler)

På motsvarande sätt kan produkter som enligt Norges och Schweiz strängare GSP-regler har ursprung i ett utvecklingsland beviljas förmånsbehandling i EU med stöd av ett ersättningscertifikat som utfärdats i Norge och Schweiz.

I och med detta kan EU, Norge och Schweiz tillåta att utvecklingsländerna fortsätter med följande praxis: Utvecklingsländerna kan använda sig av material med ursprung i Norge och Schweiz vid sin tillverkning på samma sätt som de använder sig av material med ursprung i EU när de tillämpar bilateral kumulation. 

Det administrativa myndighetssamarbetet fortsätter mellan EU, Norge och Schweiz särskilt när det gäller efterkontroll av ursprungsintyg. På en begäran om efterkontroll gällande ett ersättningscertifikat som utfärdats från Norge eller Schweiz till EU ska ett svar komma från Norge eller Schweiz inom åtta månader efter att en EU-stat skickat begäran.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD