Hoppa till innehåll

Reviderat GSP-system fr.o.m. 1.1.2014

28.1.2013 9.46
Pressmeddelande

11/2013, OT/LL

Rättsakt: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008.

Denna nya GSP-förordning nr 978/2012 finns publicerad i Europeiska unionens officiella tidning nr L 303, 31.10.2012.

Tullförmånerna enligt förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2014. Den nuvarande GSP-förordningen nr 732/2008 upphävs följaktligen med verkan från och med den 1 januari 2014.

Beaktansvärt i den nya GSP-förordningen är särskilt att den allmänna ordningen nu omfattar färre länder än tidigare. Produktomfattningen har utvidgats något, men inte i fråga om varor inom t.ex. läder- eller textilsektorerna. Utöver att produktomfattningen utvidgats så har vissa produkters status ändrats från känsliga till icke-känsliga produkter. Inte heller denna ändring gäller läder- eller textilsektorerna.

Systemet enligt den nya förordningen gäller i 10 år, dvs. till den 31 december 2023. Tidigare reviderades förordningarna med tre års mellanrum (+ längre tioårsperioder för systemets centrala principer). Giltighetens utgångsdatum tillämpas dock inte på den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna (”allt utom vapen”, ”everything but arms”, EBA).

Länder som inte längre omfattas av tullförmånerna

1. Höginkomstländer

Länderna som Världsbanken klassificerat som höginkomstländer omfattas inte längre av tullförmånerna (8 länder):

Saudiarabien
Kuwait
Bahrain
Qatar
Förenade arabemiraten
Oman
Brunei (ASEAN)
Macao (området)

2. Högremedelinkomstländer

Länderna som Världsbanken klassificerat som högremedelinkomstländer omfattas inte heller längre av tullförmånerna (12 länder):

Kuba
Venezuela
Argentina (MERCOSUR)
Brasilien (MERCOSUR)
Uruguay (MERCOSUR)

Ryssland
Kazakstan
Vitryssland (förmånerna har tillfälligt upphävts redan 21.6.2007 av andra orsaker)

Gabon
Libyen
Malaysia
Palau

Tullförmånerna slopas snart för Azerbajdzjan och Iran eftersom länderna redan tre år i rad klassificerats av Världsbanken som högremedelinkomstländer. Kommissionens delegerade förordning torde utfärdas i den närmaste framtiden.

3. Länder som får överlappande tullförmåner

Därtill kommer tullförmånerna inte längre omfatta sådana länder eller territorier som vid import till Europeiska unionen beviljas tullförmåner enligt andra förmånssystem som EU har.

- frihandelsavtal: EUROMED (t.ex. Marocko och Tunisien), CARIFORUM, Mexiko och Sydafrika
- ensidiga tullförmåner: Marknadstillträdesförordning för AVS-stater (MAR) samt Utomeuropeiska länder och territorier (ULT, OCT)

4. Länder som tillfälligt förlorat tullförmånerna (av andra orsaker)

Myanmar/Burma (MM) har tillfälligt avförts från förteckningen över förmånsländerna både i bilaga II och i bilaga IV.

Gruppering av förmånsländerna i den nya förordningen

a) Alla utvecklingsländer (även om de inte beviljades förmånsbehandling)

I förordningens bilaga I (s. 19) fastställs de tullförmånsberättigade länderna (eligible), dvs. alla utvecklingsländer oberoende av om de enligt förordningen beviljas GSP-tullförmåner eller inte. I bilagan ingår 153 länder, av vilka 64 är sådana länder som enligt den nya förordningen emellertid inte beviljas GSP-tullförmåner (t.ex. Kroatien, Marocko och Ryssland). Genom bilagan säkerställs dessa länders möjlighet att börja få GSP-förmåner om ländernas situation försämras från nuvarande situation. Med andra ord så kan länderna i bilaga I åtminstone i teorin någon gång komma i åtnjutande av tullförmånerna enligt den allmänna GSP-ordningen. Kommissionen kan ändra bilaga I om något lands internationella situation eller klassificering ändras.

b) Faktiska förmånsländer

Länder som faktiskt beviljas GSP-tullförmåner förtecknas i förordningens bilaga II (länder som uppfyller villkoren för beviljande av tullförmåner). Bilagan har rubriken ”Förmånsländer inom den allmänna ordningen”, men innehåller också de minst utvecklade förmånsländerna (Everything but arms, EBA). Bilagan innehåller 89 länder av vilka 49 är EBA-länder. Antalet länder inom den allmänna ordningen är således 40. En del av länderna inom den allmänna ordningen kommer att få status som GSP+-land.

Kommissionen ser årligen över bilaga II och kan ändra på länders status (artikel 5) redan innan förordningen börjar tillämpas i början av 2014 (Azerbajdzjan och Iran som följande).

Om ett förmånsland klassificerats av Världsbanken minst som ett högremedelinkomstland under tre år i följd avförs landet från förteckningen över GSP-förmånsländer. Övergångstiden är ett år från det att beslutet om avförandet trätt i kraft.

Nämnda Azerbajdzjan och Iran har under tre år i följd, dvs. åren 2010, 2011 och 2012 klassificerats som högremedelinkomstländer.

Om ett GSP-förmånsland omfattas av något annat system med förmånsbehandling, avförs landet från förteckningen över GSP-förmånsländer två år efter den dag då detta system börjat tillämpas.

c) GSP+ -länderna

I GSP-systemet ingår fortfarande den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre (GSP+). Förmånsländerna enligt denna ordning kommer att förtecknas i bilaga III till förordningen. I artikel 9 i förordningen anges de villkor som gäller för att ett land kan omfattas av denna stimulansordning:

  • landet anses vara sårbart på grund av bristande diversifiering i bl.a. ekonomin
  • landet har ratificerat alla de konventioner som förtecknas i bilaga VIII och säkerställer att dessa faktiskt förverkligas (mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter, miljöskydd och principer för goda styrelseformer).

”Sårbart land” definieras i förordningens bilaga VII. GSP-importen från landet gäller ett mycket begränsat produkturval.

Länderna ska skriftligen ansöka om tillträde till GSP+-ordningen. Kommissionen har getts befogenhet att fastställa regler för det förfarande enligt vilket GSP+-status beviljas ett ansökande land (art. 10.7) Kommissionen fastställer tidsfrister för förfarandet. Kommissionen kan också upphäva tillämpningen av GSP+-ordningen för ett land som inte efterlever de bindande åtagandena (art. 15, återinförande av förmåner i art. 16).

Kommissionen kommer att utfärda en delegerad förordning om fastställande av regler för det förfarande enligt vilket ett land beviljas rätt till GSP+-ordningen. Förordningen kommer att innehålla regler för ansökningsförfarandet (tidsfrister, inlämning och behandling av ansökningar). Kommissionen fattar ett beslut om det ansökande landets tillträde till GSP+-ordningen inom sex månader från det att ansökan togs emot.

Till och med den 31 december 2013 är följande länder GSP+-länder: Armenien, Azerbajdzjan, Bolivia, Columbia, Costa Rica, Kap Verde, Ecuador, Georgien, Guatemala, Honduras, Mongoliet, Nicaragua, Panama, Peru, Paraguay och El Salvador.

d) De minst utvecklade länderna

Ordningen för de minst utvecklade länderna (EBA) förblir oförändrad. Förmånsländerna enligt denna ordning förtecknas i förordningens bilaga IV. I bilagan ingår 49 länder inkl. Myanmar. Kommissionen ser regelbundet över förteckningen över EBA-länderna på grundval av de senaste tillgängliga uppgifterna (art. 17). Om något land inte uppfyller villkoren för EBA-ordningen, ges landet en övergångsperiod på tre år innan landet förlorar sina EBA-förmåner. Myanmar var inte berättigat till tullförmånerna när förordningen trädde i kraft och är det fortfarande inte heller (tillfälligt upphävande).

Tullnedsättningarna förblir helt oförändrade

I fråga om tullnedsättningarna ska man komma ihåg att alla varukoder enligt tulltariffen inte omfattas av den allmänna ordningen eller GSP+-ordningen.
Men till exempel alla varukoder för läder, textilier, kläder och skodon omfattas av den allmänna ordningen. Det enda undantaget utgörs av ull och fina eller grova djurhår, kardade eller kammade (inbegripet kammad ull i bulk) enligt varukod 5105. De omfattas varken av den allmänna ordningen eller GSP+-ordningen.
Produkterna inom den allmänna ordningen delas fortfarande in i känsliga (K) och icke-känsliga (IK) produkter (bilaga V). Nivån på tullförmånen bestäms enligt denna indelning.

Icke-känsliga produkter är helt befriade från tullar utom när det gäller jordbrukskomponenter. Tullen (utom jordbrukskomponenter) är alltså lika med noll.

Värdetullarna (%) sänks med 3,5 procentenheter för de känsliga produkter som förtecknas i förordningens bilaga V. För produkter i avdelningarna avd. 11a (textilier) och avd. 11b (textilvaror) i bilaga V är denna nedsättning 20 %. Andra specifika tullar (t.ex. euro/100 kg) än minimi- eller maximitullar på känsliga produkter nedsätts med 30 %. Om tullarna på känsliga produkter omfattar både en värdetull och en specifik tull (kvantitetstull), ska den specifika tullen inte sättas ned.

Till exempel är nästan alla läder-, päls- och textilprodukter känsliga produkter inom den allmänna ordningen. Alla produkter enligt varukoderna 4202 och 4203 (väskor, fodral, etuier, kläder och tillbehör till kläder av läder eller konstläder), alla textilier och textilvaror enligt kapitel 50–63 samt alla skodon och delar till skodon enligt kapitel 64 är känsliga produkter.

Alla varukoder enligt tulltariffen omfattas inte heller av GSP+-ordningen. Produktomfattningen skiljer sig något från den inom den allmänna ordningen. Produkterna delas inte in i känsliga och icke-känsliga produkter. Produkterna som har ursprung i GSP+-länderna och omfattas av denna ordning (bilaga IX) befrias helt från värdetullar. Också de specifika tullarna nedsätts till noll, utom för produkter vilkas tullar också omfattar värdetullar.

EBA-ordningen omfattar alla varukoder som anges i kapitlen 1–97 i den kombinerade nomenklaturen, utom produkterna i kapitel 93 (art. 18). Kapitel 93 omfattar vapen och ammunition samt delar och tillbehör till dessa. I denna ordning behövs alltså ingen förteckning över de berörda varukoderna. Alla produkter med ursprung i förmånsländerna enligt EBA-ordningen befrias även i fortsättningen från tullarna, utom produkterna i kapitel 93.

Minsta tullnivå som uppbärs

Om satsen för en värdetull enligt GSP-förordningen nedsätts till högst 1 procent, ska ingen tull alls uppbäras (fullständig tullbefrielse, art. 34). Om en specifik tull nedsätts till högst två euro per enhet, ska fullständig tullbefrielse tillämpas. Sådana fullständiga tullbefrielser visas i DDS-Taric-databasen automatiskt som noll.

Ändringar i produktomfattningen

Produktomfattningen och indelningen av produkterna i känsliga och icke-känsliga produkter i den allmänna ordningen förblir till största delen oförändrade. I viss mån har produktomfattningarna dock utökats. Tullförmånen för varje varukod kan alltid kontrolleras i förordningen eller i Taric-databasen.

Produkterna anges i bilagorna V och IX enligt tulltariffavdelningar. Flera av avdelningarna enligt tulltariffen har dock delats upp i GSP-avdelningar. Till exempel har avdelning I delats upp i två GSP-avdelningar: avd. 1a och avd. 1b. En motsvarande uppdelning har gjorts i avdelning XI. Avdelning 11a omfattar textilier enligt kapitlen 50–60 (t.ex. garn, mattor och tyger) och avdelning 11b textilvaror enligt kapitlen 61–63 (t.ex. kläder). I förordningen som tillämpas till den 31 december 2013 har bara avdelning XI delats upp i flera delar.

Allmän ordning

Produkterna som ingår i den allmänna ordningen förtecknas i förordningens bilaga V (s. 30). I förteckningen har några produkter lagts till eller så har känslighetsgraden för vissa produkter ändrats från känslig (K) till icke-känslig (IK).

GSP+-ordning

Produkterna som ingår i GSP+-ordningen förtecknas i förordningens bilaga IX (s. 62). Några nya produkter (bara vissa metaller) har lagts till.

De minst utvecklade länderna (EBA-ordning)

Produktomfattningen förblir helt oförändrad för produkter med ursprung i de minst utvecklade länder som omfattas av den särskilda EBA-ordningen.

Produktsektorer utanför förmånsbehandlingen i den allmänna ordningen (gradering)

I den allmänna ordningen enligt förordning 978/2012 ingår fortfarande ett system (art. 8) med stöd av vilket ett visst förmånslands vissa produktsektorer (GSP-avdelningar) helt kan lämnas utanför förmånsbehandlingen (indragande av tullförmånerna). Detta är inte längre möjligt inom GSP+-ordningen så som fallet är enligt den gamla förordningen till slutet av 2013. Tullförmånerna dras nu in GSP-avdelningsvis om importen av produkterna inom produktsektorn i fråga från ett enskilt förmånsland överskrider gränsvärdena enligt förordningen (bilaga VI). Enligt den gamla förordningen drogs tullförmånerna alltid in för ett stort antal produkter enligt tulltariffavdelningar. Det är alltså bara textilier och kläder som är uppdelade i olika underavdelningar i denna förordning.

Kommissionen utfärdade den 17 december 2012 en genomförandeförordning om upphävande av tullförmåner (nr 1213/2012, EUT L 348, 18.12.2012). Förordningen trädde i kraft den 19 december 2012. Den ska tillämpas i tre år, dvs. under perioden 1.1.2014–31.12.2016. Med denna tre år långa tillämpningstid har man velat skapa förutsägbarhet vid tillämpningen av tullförmånerna. Kommissionen granskar med tre års mellanrum förteckningen över tullförmåner som dragits in GSP-avdelningsvis. Tullförmåner kan då dras in eller återinföras. Följande genomförandeförordning kommer att tillämpas från början av året efter dess ikraftträdande.

Vissa produktsektorer har genom ovannämnda genomförandeförordning lämnats utanför den allmänna ordningen fr.o.m. den 1 januari 2014 i fråga om följande länder: Kina, Costa Rica, Ecuador, Indien, Indonesien, Nigeria, Ukraina och Thailand. För största delen av produkterna (produktsektorerna) med ursprung i Kina har tullförmånerna dragits in. Bara vissa produkter med ursprung i Kina enligt kapitlen 6, 15, 16, 24, 25 och 27 beviljas tullförmåner. Av produkter med ursprung i Indien står t.ex. hudar, skinn och läder (avd. 8a) och textilier (avd. 11a, också nu) fr.o.m. den 1 januari 2014 utanför tullförmånerna. Däremot får varor av läder (avd. 8b) och kläder (avd. 11b) tullförmåner. I fråga om produkter med ursprung i Indien är bara tullförmånerna för textilier upphävda till slutet av år 2013. Tullförmånerna för produkter med ursprung i Vietnam enligt kapitlen 64–67 (bl.a. skodon och huvudbonader) återinförs den 1 januari 2014, dvs. tullförmånerna för dessa produkter är inte upphävda enligt förordning 1213/2012. Likaså återinförs tullförmånerna för produkter med ursprung i Thailand i kapitel 71 (bl.a. pärlor, ädelstenar, ädla metaller, vissa smycken och mynt).

Ursprungsreglerna

För att omfattas av tullförmånerna ska produkterna ha sitt ursprung i det berörda förmånslandet (ursprungsprodukt, art. 33). Ursprungsreglerna finns angivna i tillämpningskodexen för tullkodexen (förordning (EEG) nr 2454/93) och särskilt i förordningen om ändring av tillämpningskodexen (kommissionens förordning nr 1063/2010, EUT L 307, 23.11.2010). Dessa reviderade GSP-ursprungsregler har tillämpats sedan år 2011.

Som ursprungsintyg vid import används ursprungscertifikatet formulär A (Form A). Exportörerna i utvecklingsländer får upprätta fakturadeklarationer bara för försändelser som innehåller ursprungsprodukter till ett sammanlagt värde av högst 6 000 euro. Dessa exportörer kan inte få status som s.k. godkänd exportör.

Vid export av produkter med ursprung i EU till ett GSP-land för förädling används varucertifikat EUR.1 (försett med särskilda uppgifter) som ursprungsintyg. Alternativet är en fakturadeklaration som exportören upprättat. Exportörerna i EU kan beviljas status som godkänd exportör för sådan export.

Förfarandet för utfärdande av ursprungsintyg i utvecklingsländerna ändras inom en övergångsperiod. Exportörerna registreras i utvecklingsländerna och de börjar själva upprätta ursprungsförsäkringar den 1 januari 2017. Utvecklingsländernas myndigheter bekräftar därefter inte längre ursprungscertifikatet formulär A. Om ett utvecklingsland inte kan genomföra systemet med registrerade exportörer (REX) i tillräckligt god tid kan landet få tillstånd att använda det nuvarande systemet (ursprungscertifikat formulär A och fakturadeklarationer för försändelser till ett värde av högst 6 000 euro) till slutet av år 2019.

När utvecklingsländers myndigheter inte längre bekräftar ursprungscertifikat formulär A, kan importörer inte längre åberopa ett myndighetsfel (art. 220.2 b i tullkodexen) heller.

Den nya GSP-förordningen 978/2012 medför också några ändringar i ursprungsreglerna. Ändringar ska åtminstone göras i bestämmelserna om regional kumulation (art. 86 i tillämpningskodexen). Den regionala kumulationen omfattar länder som fr.o.m. den 1 januari 2014 står utanför GSP-systemet. Dessa länder är Brunei (ASEAN-land) samt Argentina, Brasilien och Uruguay (MERCOSUR-länder). Utan ändring av ursprungsreglerna skulle Paraguay ingå ensamt i landsgrupp IV inom regional kumulation för Mercosur-länderna.

Tillfälligt upphävande av tullförmånerna

Tullförmånerna kan upphävas tillfälligt inom alla ordningar (allmän ordning, GSP+, de minst utvecklade länderna). Om tullförmånerna upphävs tillfälligt med stöd av artikel 19 i förordningen, träder kommissionens rättsakt om upphävandet i kraft sex månader efter att den antogs.

Skälen att tillfälligt upphäva tullförmånerna kan vara till exempel allvarliga och systematiska brott mot principer som fastställts i internationella konventioner. Därför har t.ex. Myanmar/Burma tillfälligt uteslutits från tullförmånerna i bilaga II (länderna inom den allmänna ordningen, omfattar också EBA-länderna) och bilaga IV (EBA-länderna). Också Vitryssland har tillfälligt fråntagits tullförmånerna, men hör fr.o.m. den 1 januari 2014 inte längre till de förmånsländer som avses i bilaga II.

Tullförmånerna kan tillfälligt upphävas för något förmånslands del också om landet systematiskt bryter mot ursprungsreglerna (art. 21). Ett sådant tillfälligt upphävande får inte gälla längre än sex månader åt gången. Ett beslut om fortsatt tillfälligt upphävande ska fattas separat.

Skydds- och övervakningsåtgärder

GSP-förordningen gör det möjligt att vidta skydds- och övervakningsåtgärder i situationer där en import med GSP-förmåner orsakar eller riskerar att orsaka störningar på EU-marknaden (art. 22–32). Skyddsåtgärderna inom textil-, jordbruks- och fiskerisektorerna anges i artiklarna 29–31. Tullförmånerna för vissa produkter kan dras in om importen av produkterna överskrider vissa gränsvärden. Enligt förordningen (art. 29) omfattas kläder (GSP-avdelning 11b) och textilier (GSP-avdelning 11a) av skyddsåtgärderna inom textilsektorn. Indragningen av förmånerna träder i kraft två månader efter det att kommissionens genomförandeakt offentliggjorts.

Till exempel omfattas importen av skodon av läder enligt varukod 6403 också av en särskild övervakning (art. 35.4).

Kommissionens genomförandeakter om indragna tullförmåner offentliggörs i EUT.

Ändringar i produktomfattningen

Produkter som lagts till i den allmänna ordningen i bilaga V samt ändringar i känslighetsgraden:

Ny produkt som omfattas av förmånerna

Produktens känslighetsgrad har ändrats från känslig (K) till icke-känslig (IK)

 

0603 12 00 vissa nejlikor

 

2401 10 60 viss ostripad tobak

2805 19 vissa jordartsmetaller, IK

 

2805 30 vissa jordartsmetaller, IK

 

2818 20 viss aluminiumoxid, IK

 

Vissa gödselmedel: 3102 21, 3102 40, 3102 50 och 3102 60, alla IK
Har hittills bara omfattats av GSP+-ordningen

 

3201 20 00 visst extrakt, IK
(Finns dock inte med i GSP+-ordningen)

 

 

3907 60 20 viss PET-plast

7801 99 visst bly, IK

 

Vissa oädla metaller: 8101 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00 och 8108 30 00, alla IK (Finns dock inte med i GSP+-ordningen)

 

 

8521 90 00 vissa videoapparater

Produkter som lagts till i GSP+-ordningen i bilaga IX:

2805 19 Vissa jordartsmetaller

2805 30 Vissa sällsynta jordartsmetaller

2818 20 Viss aluminiumoxid

7801 99 Visst bly

GSP+-ordningen enligt bilaga IX omfattar inte längre produkter med varukod 1210.

Mera information ges av Leena Lehtinen, e-post leena.lehtinen(at)tulli.fi.

TMD