Hoppa till innehåll

Ändringar i lagen om punktskatt på flytande bränslen till följd av en ny lag om fiske 1.1.2016

31.12.2015 14.48
Pressmeddelande

124/2015, MCM/KL

Bestämmelserna i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) om skattebehandling av bränslen som använts i yrkesmässigt fiske ändras på det sätt som förutsätts av en ny lag om fiske (379/2015) som träder i kraft i början av 2016.

Definitionen i lagens 2 § 25 punkt av yrkesmässigt fiske där skattefritt bränsle kan användas ändras till en definition av kommersiellt fiske. Med det avses verksamhet där utövaren hör till kommersiella fiskare i grupp I som avses i 88 § i lagen om fiske eller till motsvarande grupp av yrkesfiskare enligt lagstiftningen för landskapet Åland. En förutsättning för att verksamhetsutövaren ska höra till grupp I är att utövarens genomsnittliga omsättning under de tre senaste räkenskapsperioderna överstiger det belopp som anges i 3 § 1 mom. i mervärdesskattelagen eller att utövaren har en plan för hur detta mål ska nås.

Enligt den ändrade 9 § 4 punkten i lagen om punktskatt på flytande bränslen är bränslen som i ett fiskefartyg använts för kommersiellt fiske fortfarande skattefria under förutsättning att fiskefartyget har antecknats i det fiskefartygsregister som avses i de bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen om verkställighet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994), det fiskefartygsregister som avses i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (690/2010), det farkostregister som avses i lagen om farkostregistret (424/2014) eller ett motsvarande fiskefartygsregister enligt lagstiftningen för landskapet Åland. Därtill förutsätts att den berörda kommersiella fiskaren har antecknats i det register över kommersiella fiskare som avses i 94 § 1 mom. 1 punkten i lagen om fiske eller i motsvarande register för yrkesfiskare enligt lagstiftningen för landskapet Åland. Enligt den ändrade 10 § i lagen ska registeranteckningarna på nuvarande sätt vara i kraft när bränsle anskaffas och används.

TMD