Hoppa till innehåll

Utrikeshandelsstatistiken justerades mera än tidigare år 2007

Utgivningsdatum 8.5.2008 12.00 | Publicerad på svenska 16.2.2017 kl. 13.05
Pressmeddelande

De värden för export och import som Tullstyrelsen månatligen meddelar som förhandsstatistik avvek ifjol i högre grad än året innan från det statistiska årets slutliga siffror.

Den preliminära statistikens korrekthet försämrades väsentligt på grund av dröjsmål i inlämnandet av statistiskt material. Särskilt i början av året fördröjdes statistikdeklarationerna på grund av problem hos vissa stora företags datasystem.

Ett år tidigare var de preliminära uppgifterna tydligt mera precisa än tidigare år. Bedömningsmetoderna har utvecklats, de tidsserier som används som grund för bedömningen har blivit längre och uppdateringen av mervärdesskatteuppgifter som används som jämförelsematerial sker oftare. Justeringen av Finlands utrikeshandelsstatistik har legat på medelnivån för EU-länderna.

Varje månads statistik genomgår en kontrollprocess där korrigeringar kan ske också av statistik som publicerats tidigare månader. Typiska fel i statistikdeklarationerna är bl.a. felaktig varukod eller landkod samt fel i värde- och kvantitetsuppgifterna. Statistiken över internhandeln kontrolleras genom att jämföra med mervärdesskatteuppgifterna.

Den slutgiltiga exportstatistiken för år 2007 uppvisar 1 457 miljoner euro mera än vad som uppskattades i förhandsstatistiken. Detta utgör 2,2 procent av värdet på den totala exporten. År 2006 ökade siffrorna för den slutgiltiga exportstatistiken med 0,6 procent. Den slutgiltiga importstatistiken fick en ökning på 2 355 miljoner euro, dvs. 4,0 procent av värdet på den totala importen. Ett år tidigare var ökningen 2,2 procent. Vidstående tabell visar de månatliga preliminära och slutgiltiga uppgifterna.

Månatliga preliminära uppgifter och slutliga siffror för import och export år 2007, milj. euro
Månad Import Export
Preliminära uppgifter Slutliga siffror Preliminära uppgifter Slutliga siffror
Januari 4 395 4 677 4 695 4 909
Februari 4 410 4 696 4 670 4 894
Mars 4 925 5 271 5 680 5 875
April 4 425 4 718 5 910 6 052
Maj 5 145 5 269 5 580 5 791
Juni 4 955 5 076 5 365 5 490
Juli 4 770 4 898 5 205 5 218
Augusti 4 865 4 896 5 335 5 333
September 4 565 4 699 5 410 5 443
Oktober 5 185 5 429 5 735 5 953
November 4 910 5 183 5 775 5 953
December 4 710 4 803 4 870 4 941
Totalt 57 260 59 616 64 230 65 687
Skillnad milj. e   2 355   1 457
Skillnad %   4,0   2,2

Tullstyrelsen publicerar de preliminära uppgifterna inom 40 dagar efter slutet av statistikmånaden. Detaljerad statistik över den månatliga utrikeshandeln publiceras ungefär 9 veckor efter statistikmånaden. Den slutliga statistiken publiceras årsvis senast i maj månad följande år.

Utrikeshandelsstatistiken som publiceras av Tullstyrelsen ingår i Finlands officiella statistik.

Noggrannare uppgifter om hur utrikeshandelsstatistiken uppgörs finns på Tullens Internetsidor under rubriken Utrikeshandelsstatistik. På webbplatsen framgår också publiceringstidtabellen för de preliminära uppgifterna och månadsöversikterna.

Alla översikter av utrikeshandeln som publiceras av Tullstyrelsen kan läsas avgiftsfritt på Tullens webbplats. På webbplatsen finns också statistiska tabeller och statistisk grafik över utrikeshandeln. Tullens kunder kan också avgiftsfritt använda databasen Uljas (http://uljas.tulli.fi/), i vilken man kan söka fram mera detaljerade statistiska uppgifter om utrikeshandeln enligt länder och varor.

Tullstyrelsen, Statistikenheten
Mera information:
Statistikchef Timo Koskimäki, gsm 040 332 1851
Tullöverinspektör Kari Tähtivaara, tfn 020 492 1844
Statistikmeddelande