Hoppa till innehåll

Ursprung, Europa-Medelhavstäckande kumulationsområde; konvention samt diagonal kumulation

22.4.2013 10.55 | Publicerad på svenska 12.1.2017 kl. 11.59
Pressmeddelande

52/2013, LL

Tills vidare inga verkningar i praktiken

Tillämpningen av de protokoll om ursprungsreglerna som ingår i de enstaka frihandelsavtalen inom det Europa-Medelhavstäckande kumulationsområdet fortsätter oförändrad tills kommissionen meddelar att ursprungsreglerna enligt konventionen ska börja tillämpas. Ursprungsreglerna i konventionen motsvarar så mycket som möjligt ursprungsreglerna i de enstaka frihandelsavtalen. Inom detta avtalsnätverk har EU ännu inte börjat tillämpa ursprungsreglerna enligt konventionen i fråga om något frihandelsavtal.

Regional konvention

I frihandelsavtal (tullförmånsavtal) ingår alltid ursprungsregler. I Europa-Medelhavstäckande avtal och i avtal med länderna i västra Balkan ingår dessa regler i ett protokoll som finns i en bilaga till avtalet. Nämnda avtalsnätverk omfattar 23 avtal som EU slutit och således också 23 protokoll om ursprungsregler i de olika avtalen. Alla dessa länder borde ha ett frihandelsavtal med varandra med identiska ursprungsregler. Det totala antalet protokoll är alltså högt. Ursprungsreglerna ska vara sinsemellan identiska för att diagonal kumulation ska kunna tillämpas på hela området. Länderna i västra Balkan har bildat ett eget kumulationsområde med EU och Turkiet. Likaså har det Europa-Medelhavstäckande området haft ett eget kumulationsområde med EU, Turkiet och Medelhavsländerna.

Avsikten är att ersätta de protokoll om ursprungsreglerna som ingår i ovannämnda avtal med en regional konvention. Konventionen omfattar EU-länderna (27), Turkiet, Efta-länderna (4), länderna inom Barcelonaprocessen (9), länderna inom EU:s stabiliserings- och associeringsprocess (7) och Färöarna, alltså sammanlagt 49 stater. Konventionen innehåller en enda gemensam uppsättning av ursprungsregler för hela detta avtalsnätverk. Avtalsspecifika undantag gällande ursprungsreglerna anges separat i konventionen. Avtalsländerna börjar stegvis tillämpa konventionens ursprungsregler. Varje avtal ska först förses med en hänvisning om tillämpningen av konventionens ursprungsregler i stället för ursprungsreglerna i avtalet. I samband med övergången till konventionen ansluter sig också länderna i västra Balkan till ett gemensamt kumulationsområde med EU, Turkiet, Medelhavsländerna och Färöarna.

Denna regionala konvention om Europa-Medelhavstäckande regler för förmånsursprung finns publicerad i EUT L 54, 26.2.2013 (155 sidor). Det kommer att meddelas separat om när de enskilda avtalsparterna börjat tillämpa konventionen. Kommissionen publicerar i EUT en tabell som visar de länder som börjat tillämpa konventionen.

I bilaga 1 nedan förtecknas de icke-EU-länder som deltar i konventionen. I bilaga 2 finns innehållsförteckningen till de ursprungsregler som ingår i konventionen (tillägg 1 till konventionen). I konventionen ingår också avtalsspecifika undantag och särskilda bestämmelser (tillägg II till konventionen). Innehållsförteckningen till tillägg II finns i bilaga 3 nedan. Dessa särskilda bestämmelser kan tillämpas i bilateral handel i stället för bestämmelserna i tillägg I till konventionen.

Reglerna i konventionen motsvarar så mycket som möjligt ursprungsreglerna i Europa-Medelhavstäckande avtal. Avsikten var att inte göra några ändringar i detta skede. Terminologin har dock ändrats något (t.ex. fördragsslutande part samt ursprungsdeklaration i stället för fakturadeklaration)

Nu när denna gemensamma konvention har publicerats är det meningen att uppdatera ursprungsreglerna. Ändringsarbetet pågår redan.

Tillämpningen av konventionen börjar stegvis

Kommissionen har publicerat ett meddelande om första tillämpningsdagen för den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler för förmånsursprung (EUT C 110, 17.4.2013). Tillämpningen har börjat mellan Montenegro (ME) och EFTA-länderna (Schweiz + Liechtenstein 1.9.2012, Island 1.10.2012 och Norge 1.11.2012). I tabellen står det för dessa avtal ”C” (Convention) framför datumet. Europeiska unionen tillämpar tills vidare inte konventionen i något av sina frihandelsavtal. I tabellen anges så som tidigare också de första tillämpningsdagarna för de ursprungsregler som medger diagonal kumulation. Tabellen ersätter den tidigare tabellen gällande diagonal kumulation (EUT C 156, 26.5.2011).

Vid tillämpningen av konventionen används varucertifikat EUR.1, varucertifikat EUR-MED, ursprungsdeklaration och EUR-MED-ursprungsdeklaration som ursprungsintyg. I handeln mellan EU, Efta-länderna och Turkiet räcker det fortfarande med att bara använda varucertifikat EUR.1 och ursprungsdeklaration, om material med ursprung i ett land utanför detta EU-EFTA-Turkiet-område inte använts för att uppnå ursprungsstatus och om avsikten inte är att i något skede exportera varorna utanför detta område som ursprungsprodukter. Varucertifikat EUR.1 och ursprungsdeklaration kan också användas i bilateral handel när kumulation inte tillämpats på material med ursprung i andra länder som ingår i konventionen.

Tabellen gällande diagonal kumulation mellan länderna i Västra Balkan (meddelandet i EUT C 154, 31.5.2012) gäller tills vidare. I denna tabell anges de första tillämpningsdagarna för diagonal kumulation mellan EU, Turkiet och länderna i västra Balkan. I den nya kombinerade tabellen finns emellertid länderna från västra Balkan med vad de första tillämpningsdagarna för konventionen gäller (se ovan).

EU har fortfarande inte några ursprungsregler som berättigar till diagonal kumulation i gällande avtal med Libanon och Syrien. Efta-länderna saknar sådana ursprungsregler i gällande avtal med Algeriet, Västbanken och Gaza (Palestina) och Syrien.

Tillämpning av diagonal kumulation i praktiken

Ursprungskumulation kan bara tillämpas om den part där den sista tillverkningsfasen sker och den slutliga bestämmelseparten har ingått frihandelsavtal innehållande identiska ursprungsregler med alla de parter i vilka de använda materialen har ursprung. Material med ursprung i en part som inte ingått ett avtal med den part där den sista tillverkningsfasen sker och den slutliga bestämmelseparten ska betraktas som icke-ursprungsmaterial.

Exempel 1: Vid tillverkningen i EU kan material med ursprung i Efta-länderna användas när varans slutliga destination är Marocko. I frihandelsavtalen mellan alla dessa länder finns ursprungsregler som tillåter diagonal kumulation. Som ursprungsintyg används varucertifikat eller ursprungsdeklaration EUR-MED som försetts med en uppgift om tillämpningen av kumulation med ett Efta-land, t.ex. Schweiz.

Exempel 2: Vid tillverkningen i EU kan material med ursprung i Israel inte användas om varan kommer att exporteras till Marocko. I frihandelsavtalet mellan Israel och Marocko finns inga ursprungsregler som tillåter diagonal kumulation.

Mera information ges av Leena Lehtinen (Leena.Lehtinen(at)tulli.fi) samt av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

Bilaga 1: Icke-EU-länder som ingår i avtalsnätverket,  EUT L 54, 26.2.2013, s. 4 - 5
Bilaga 2: Innehållsförteckning till konventionens ursprungsregler, EUT 54, 26.2.2013, s. 8 - 9
Bilaga 3: Innehållsförteckning till tillägg II, EUT L 54, 26.2.2013, s. 121

TMD