Hoppa till innehåll

Uppgifter för statistik till Europeiska kommissionen om tobaksprodukter som frisläppts för konsumtion

28.10.2011 11.04 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 16.17
Pressmeddelande

151/2011, TE/JS

Tullstyrelsen

Föreskrift

Dnr
151/010/11

Datum
28.10.2011

Författningsgrund
Lag om tobaksaccis (1470/1994), 13 § (1125/2010);
Europeiska kommissionens beslut K(2011) 5291 (28.7.2011)

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.1.2012 tills vidare

Målgrupper
Godkända upplagshavare, registrerade mottagare

Godkända upplagshavare och registrerade mottagare som har rätt att för konsumtion frisläppa eller ta emot cigaretter som avses i 4 § i lagen om tobaksaccis och/eller finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter enligt 5 § 2 mom. i samma lag ska till Tullstyrelsen lämna uppgifter om tobaksprodukter som frisläppts för konsumtion för statistik som ska tillställas Europeiska kommissionen. Uppgifterna ska lämnas med iakttagande av följande villkor:

 1. Uppgifterna om de produktmängder som frisläppts för konsumtion och totalbeloppen av den punktskatt som uppburits för produkterna, angivna per prisklass och skatteperiod, ska lämnas senast vid utgången av kalendermånaden efter skatteperioden på följande sätt:

- cigaretter: prisklass (€/1 000 st), mängd (1 000 st), belopp av punktskatt som uppburits (1.000 €)

- finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter: prisklass (€/kg), mängd (kg), belopp av punktskatt som uppburits (1 000 €)

2. Uppgifterna ska lämnas skriftligen till Tullstyrelsen, utrikeshandels- och beskattningsavdelningen, punktskatteenheten, PB 512, 00101 HELSINGFORS.

3. Uppgifterna för år 2011 ska för hela årets del lämnas senast den 31 januari 2012. 

4. Befriade från uppgiftsskyldigheten är sådana godkända upplagshavare och registrerade mottagare som föregående kalenderår sammanlagt betalat mindre än 5.000.000 euro i punktskatt på cigaretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter.

5. Med frisläppande för konsumtion avses i denna föreskrift detsamma som i 8 § i punktskattelagen (182/2010).

6. Genom denna föreskrift upphävs Tullstyrelsens cirkulär nr 230/010/02 av den 19 februari 2002: Fastställande av mest efterfrågade prisklasser för tobaksprodukter.

TMD