Hoppa till innehåll

Uppdelning av exportparti i delsändningar i Finland

16.6.2011 9.05 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 14.31
Pressmeddelande

85/2011, TE/JS

Tullstyrelsen

      Föreskrift

Dnr
85/010/11           

 Datum
16.6.2011

Författningsgrund
Tullkodexen, art. 183
Tullagen, 4 § 2 mom.

Giltighetstid
1.7.2011 – tills vidare

Målgrupper
Tullkontor, Tullens kunder

 

1. Transport av varor under exportförfarande

Enligt artikel 162 i tullkodexen ska exportvarorna lämna gemenskapens tullområde i samma skick som när exportdeklarationen togs emot. Vidare enligt artikel 183 i tullkodexen ska de varor som förs ut vara underkastade tullövervakning, kunna granskas av tullmyndigheterna och föras ut via den rutt och enligt de regler som tullmyndigheten fastställer.

2. Delning av varorna vid export

Vid transport av varor under exportförfarande ut ur gemenskapen är det med stöd av artikel 793a.3 möjligt att dela upp varorna i flera delsändningar. Då kan exporten ske i delsändningar antingen via samma eller flera olika utfartstullkontor. Delningen övervakas och den slutliga utförseln av hela exportpartiet bekräftas av det tullkontor där uppdelningen av varorna i delsändningar första gången skedde.

3. Att godkänna ett lager för delningsändamål

Tullen kan för delningsändamål godkänna vilket fast lagerutrymme som helst som är avsett för förvaring av varor och där man kan lasta och lossa ekonomiska aktörers varor. I det lager som godkänns för delningsändamål ska man föra bok över de varor som förs in i eller ut ur lagret, men lagret behöver inte ha godkänts av Tullen som tillfälligt lager eller tullager, och lagret behöver inte heller ha en s.k. R-tilläggsdel som tilldelas av Tullens kundregister. Tullen godkänner lagerutrymmet för delning genom att godkänna den första delningen i lagret. Man behöver inte separat ansöka om skriftligt tillstånd. För att försäkra sig om att få Tullens godkännande ska lagerhavaren i förväg kontakta det tullkontor som övervakar delningen.

4. Flyttning av delpartier mellan lager

Om man från ett lager där delningen av ett deklarationsparti inletts till ett annat av Tullen godkänt lager vill flytta sådana varor tillhörande deklarationspartiet som ännu inte förts ut i delsändningar, ska man begära tillstånd till flyttningen hos det tullkontor som övervakar delningen. Flyttningen sker då med en kopia av följedokumentet som Tullen stämplat för delsändningen. De flyttade varorna ska anges i lagerbokföringen för båda lagren. Lagret där delningen inletts behåller ansvaret för att en sammanfattning av delsändningarna visas upp för det övervakande tullkontoret.

5. Villkor för delning av exportpartiet

Det är möjligt att dela upp ett exportparti endast om följande villkor är uppfyllda:

  • Uppdelningen av deklarationspartiet sker i en lagerbyggnad eller i ett lagerområde som godkänts av Tullen och används för omlastnings- och varuhanteringsändamål och där Tullen vid behov kan övervaka delningen.
  • Lagerhavaren sköter om att delsändningarna delas ut till transportenheterna och att det ursprungliga exportföljedokumentet och kopiorna av följedokumentet gällande varje delsändning visas upp för det övervakande tullkontoret.
  • Transportenhetens identifikationsuppgifter (fordonets registernummer eller containernummer) ska anges i de kopior av följedokumentet som gäller för varje delsändning. Delsändningen ska föras ut ur EU med angiven transportenhet.
  • Lagerhavaren svarar för att delsändningarna på varje transportenhet visas upp för utfartstullkontoret med en egen kopia av följedokumentet.
  • Efter utförseln av deklarationspartiets sista delsändning ser lagerhavaren till att det ursprungliga exportföljedokumentet och alla kopior av följedokumentet som Tullen med sin stämpel utförselbekräftat visas upp i ett sammandrag för det övervakande tullkontoret för att hela deklarationspartiets utförsel ska kunna bekräftas till slut.

6. Försummelse av villkor och deklarationsskyldighet

I de fall där ovannämnda villkor inte iakttas eller deklarationsskyldigheten inte fullgörs är det möjligt att påföra felavgift enligt 32 § i tullagen.

TMD