Hoppa till innehåll

Stillahavsavtalet; Papua Nya Guinea

25.5.2010 10.53 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 15.05
Pressmeddelande

85/2010, RAS/LL

Interimsavtalet om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna finns publicerat i EUT nr L 272, 16.10.2009 (totalt 714 sidor). Avtalet är provisoriskt tillämpligt fr.o.m. den 20 december 2009 mellan EU och Papua Nya Guinea. Ett tillkännagivande om tillämpningen av avtalet har publicerats i EGT nr C 125, 13.5.2010.

Avtalsparterna är EG och dess medlemsstater samt av Stillahavsstaterna Republiken Fijiöarna och Papua Nya Guinea. Avtalet tillämpas dock ännu inte på Fijiöarna.

Målet är ett omfattande avtal om ekonomiskt partnerskap så att alla behövliga avtalsdelar ska ingå i avtalet. Avtalet ska gälla alla östater i Stilla havet.

Avtalet har som avsikt att underlätta Stillahavsstaternas tillträde till EU-marknaden.

Varuhandel och tullar

Avtalet tillämpas på produkter som har ursprung i EU eller Stillahavsstaterna (bara Papua Nya Guinea) och som hör till kapitel 1-97 i tulltariffen.

Tullförmånerna är nu ömsesidiga i avtalet. Med andra ord så beviljas också gemenskapens ursprungsprodukter tullförmåner vid export till Stillahavsstaterna (bara till Papua Nya Guinea). Förmånerna förutsätter att gemenskapsexportören har utfärdat ett förmånsberättigande ursprungsintyg för produkterna (skaffat ett varucertifikat EUR.1 hos Tullen eller själv upprättat en fakturadeklaration).

Med ursprungsprodukt och med ”produkt med ursprung i” avses de produkter som definieras i avtalets protokoll II (ursprungsreglerna, s. 569-712). Dessa ursprungsregler ska ses över inom fem år efter att avtalet trätt i kraft för att göra dem enklare. Produkterna klassificeras i avtalet enligt varukoderna i HS-systemet.

Exporttullarna avskaffas på några undantag när vid export av ursprungsprodukter från Stillahavsstaterna till gemenskapen.

Import till gemenskapen

Produkterna med ursprung i Stillahavsstaterna (bara Papua Nya Guinea) är som regel tullfria vid import till gemenskapen i HS-systemets varukoder 1-97. Undantag utgör produkterna enligt kapitel 93 (bl.a. vapen) som även fortsättningsvis omfattas av MGN-tullarna (mest gynnad nation, bilaga I till avtalet, s.25).

Ris

Tullarna på ris med HS-nummer 1006 avskaffas dock först fr.o.m. den 1 januari 2010 med undantag av produkter med undernummer 1006 10 10. Tullarna på dessa produkter avskaffas genast när avtalet trätt i kraft.

Socker

Gemenskapen kan i fall av störningar på sockermarknaden på vissa villkor ta ut MGN-tullar för produkter med HS-nummer 1701 ännu under perioden 1.10.2009 - 30.9.2015. Med stöd av en skyddsklausul kan gemenskapen fortfarande även efter den 1 oktober 2015 tillämpa skyddsåtgärder vid import av socker med ursprung i Stillahavsstaterna, om t.ex. marknadspriset på vitt socker sjunker under en viss nivå i gemenskapen.

Vissa produkter som innehåller rikligt med socker har ett eget övervakningssystem till den 30 september 2015 för att förhindra att de sockerkvoter som avses i avtalets bilaga II kringgås.

Tullfriheten tillämpas inte i EG:s yttersta randområden på produkter med undernummer 0803 00 19 (färska bananer) och inte heller i de franska utomeuropeiska departementen på produkter med HS-nummer 1701. Dessa bestämmelser tillämpas i 10 år och tidsfristen kan förlängas med ytterligare 10 år (punkt 9 i bilaga I till avtalet, s. 26).

Export till Stillahavsstaterna

I avtalets bilaga II anges de tullsatser som i Fijiöarna (s.27-334, tillämpas ännu inte) och i Papua Nya Guinea (s. 335-561) gäller för produkter med ursprung i gemenskapen. Fijiöarna kommer att avskaffa importtullarna på produkter med ursprung i gemenskapen under 15 års tid så att den tulliberaliserade handelns andel av totalvärdet på importen från EU kommer att vara ca 87 % och av antalet varukoder ca 80 %. Papua Nya Guinea avskaffar tullarna genast när avtalet börjar tillämpas den 20 december 2009. I Papua Nya Guinea kommer den tulliberaliserade handelns andel vid tidpunkten då avtalet börjar tillämpas vara ca 88 % av totalvärdet på importen från EU och ca 82 % av antalet varukoder.

Avsikten är att tull tas ut för ursprungsprodukter bara en gång när produkterna importeras till gemenskapen eller Stillahavsstaterna.

Antidumpnings- och utjämningsåtgärderna är enligt avtalet tillåtna både i gemenskapen och i Stillahavsstaterna (artikel 19). Vid tillämpning av antidumpnings- och utjämningsåtgärder fastställs ursprunget enligt ursprungsreglerna som inte berättigar till förmånsbehandling (i gemenskapen s.k. allmänna ursprungsregler).

Bestämmelserna om tillfälligt upphävande av tullförmåner finns i artikel 17 i avtalet. Tullförmånerna kan tillfälligt upphävas för en eller flera varor om det förekommer brister i det administrativa samarbetet för kontroll av varornas ursprungsstatus. Också andra oegentligheter och bedrägerier kan leda till tillfälligt upphävande av förmånsbehandlingen. Ett meddelande till importörer ska offentliggöras i en officiell tidning, om det på grundval av objektiva uppgifter konstaterats bristande administrativt samarbete och/eller oegentligheter eller bedrägeri när det gäller den berörda produkten och det berörda ursprunget (artikel 17.5).

Ursprungsreglerna

Ursprungsreglerna finns i avtalets protokoll II (s. 569-712). Detta protokoll ersätter ursprungsreglerna i bilaga II till marknadstillträdesförordningen (Rådets förordning (EG) nr 1528/2007, EUT L 348, 31.12.2007) fr.o.m. den 20 december 2009 (EUT C 125, 13.5.2010) i handeln mellan EU och Papua Nya Guinea. För många textilprodukter (t.ex. i kapitel 60 och 61) räcker det med en tillverkningsfas för att produkten ska erhålla ursprungsstatus. Reglernas uppbyggnad motsvarar till största delen ursprungsreglerna inom det Europa-Medelhavstäckande avtalsnätverket.

Kumulation i gemenskapen

Material med ursprung i Stillahavsstaterna, övriga AVS-stater (staterna i Afrika, Västindien och Stilla havet) eller i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) anses ha ursprung i gemenskapen om det ingår i en produkt som tillverkats i gemenskapen. Det är inte nödvändigt att sådant material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling, förutsatt att materialet genomgått bearbetning eller behandling utöver vad som avses i artikel 7 (dvs. mera än vad otillräcklig bearbetning eller behandling avser). Ursprungsandelen som erhållits i nämnda stater eller territorier kan räknas till godo i gemenskapen för att produkten ska få ursprungsstatus (full kumulation). Kommissionen offentliggör i C-serien av EUT ett tillkännagivande från vilken dag kumulationen kan tillämpas i gemenskapen. De utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) räknas upp i protokollets bilaga VIII (s. 688) och de övriga AVS-staterna i bilaga X (s. 691 ).

Nämnda kumulation kan dock tillämpas på produkterna i bilaga IX (s. 690) först efter den 1 oktober 2015. I bilagan ingår bl.a. varukoderna 1701 och 1702 samt produkter ur varukoderna ex 1704, ex 1806 och ex 1901. I fråga om ris med varukod 1006 kan kumulation tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2010.

Kumulation i Stillahavsstaterna

I Stillahavsstaterna tillämpas motsvarande full kumulation på tillverkning som utförts i gemenskapen, de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) och i de övriga AVS-staterna. Kumulation kan dock tillämpas på produkterna i bilaga IX (s. 690) först efter den 1 oktober 2015. I fråga om ris med varukod 1006 kan kumulation tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2010.

Tillämpningen av kumulation begränsas i fråga om produkter med ursprung i Sydafrika på följande sätt: Kumulation tillämpas inte alls på produkterna i bilaga XI med ursprung i Sydafrika (s. 692-703, vissa basjordbruksprodukter, fiskeriprodukter och bearbetade jordbruksprodukter samt aluminium i obearbetad form enligt varukod 7601). Kumulation tillämpas först efter den 31 december 2009 på produkterna i bilaga XII med ursprung i Sydafrika (s.704-712, vissa basjordbruksprodukter, fiskeriprodukter och bearbetade jordbruksprodukter).

Kumulation med angränsande utvecklingsländer

Det är möjligt att tillämpa kumulation också med de stater som nämns i bilaga VIII(a) i protokollet om ursprungsreglerna (s.689). Materialet med ursprung i ett sådant här angränsande utvecklingsland anses ha ursprung i en Stillahavsstat om materialet ingår i en produkt som tillverkats där. Tillämpningen av bestämmelsen förutsätter att ett avtal ingåtts mellan Stillahavsstaterna, EU och de angränsande utvecklingsländerna om administrativa förfaranden som ska säkerställa en korrekt tillämpning av denna kumulation. I bilaga VIII(a) nämns för tillfället inte ett enda angränsande utvecklingsland.

Varukodsspecifika ursprungsregler

I bilaga II till ursprungsprotokollet (s. 591 - 669) finns de varukodsspecifika ursprungsreglerna. I dessa ursprungsregler har man ändå inte beaktat de ändringar som den 1 januari 2007 gjordes i nomenklaturen (HS 2007).

Därutöver finns det alternativa varukodsspecifika ursprungsregler för livsmedelsprodukter i bilaga II(a) till ursprungsprotokollet (s. 670-672). När ursprunget har fastställts enligt dessa undantagsregler (undantag/derogation), ska ursprungsintyget förses med följande förklaring på engelska:

”Derogation – Annex II(a) of Protocol . . . – Materials of HS heading No . . . originating from . . . used.”

Denna förklaring ska anges i fält 7 (anmärkningar) i varucertifikat EUR.1 eller i fakturadeklarationen.

Den allmänna toleransregeln i ursprungsprotokollet är 15 % av produktens pris fritt fabrik. Denna toleransregel gäller inte textilier i kapitlen 50 – 63.

Undantag för bearbetade fiskeriprodukter

I Stillahavsstaterna kan det förhålla sig så att utbudet av helt framställd fiskråvara inte räcker till för fiskförädlingsindustrin. Därför kan undantag från tillämpningen av ursprungsreglerna beviljas enligt ett lättare anmälningsförfarande för bearbetade fiskeriprodukter enligt nummer 1604 och 1605. Vid tillverkningen av dessa bearbetade produkter kan man använda sådana råvaror enligt kapitel 3 som inte är ursprungsprodukter. Stillahavsstaten ska på förhand lämna in en anmälan till kommissionen. Undantaget tillämpas vid import från en Stillahavsstat först efter att ett tillkännagivande offentliggjorts i EUT. Ett tillkännagivande gällande Papua Nya Guinea har offentliggjort i EGT nr C 125, 13.5.2010.

Undantag genom ansökningsförfarande

Ursprungsreglerna gör det också möjligt att bevilja undantag genom ansökningsförfarande (artikel 39). Undantag kan beviljas oberoende av produktsektor, om det är motiverat med tanke på utvecklingen av näringar eller tillkomsten av nya näringar i Stillahavsstaterna. Ett beslut på ansökan om undantag ska fattas inom 75 arbetsdagar efter att ansökan tagits emot. Undantagen gäller i allmänhet i fem år. Kommissionen offentliggör besluten om dessa undantag i EUT.

Som otillräcklig bearbetningsåtgärd nämns nu också blandning av socker med något annat material.

I ursprungsreglerna ingår inga bestämmelser om förbud mot tullrestitution, inte heller om bokföringsmässig uppdelning.

Ursprungsbevis

Produkternas ursprungsstatus påvisas med varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration. Godkända exportörer kan upprätta fakturadeklarationer oberoende av produkternas värde. En status som godkänd exportör kan på ansökan beviljas både gemenskapsexportörer och exportörer som är verksamma i en Stillahavsstat (Papua Nya Guinea). Ursprungsintygen gäller i tio månader från den dag de utfärdats i exportlandet.

Texten för fakturadeklarationen överensstämmer med den s.k. allmänna modellen (Bilaga IV, s. 678-680).

Vid tillämpning av kumulation bevisas produktens ursprungsstatus med ett varucertifikat EUR.1 eller med en leverantörsdeklaration enligt modellen i protokollets bilaga V A (s. 681, Leverantörsdeklaration för produkter som har förmånsursprungsstatus). Genomförd bearbetning eller behandling bevisas med en leverantörsdeklaration enligt modellen i protokollets bilaga V B (s. 682, Leverantörsdeklaration för produkter som inte har förmånsursprungsstatus).

Förmånsbehandling utan ursprungsintyg

Produkter som privatpersoner skickar till andra privatpersoner (småförsändelser) samt varor som ingår i resandes personliga bagage kan föras in i landet som ursprungsprodukter utan ursprungsintyg upp till en viss värdegräns förutsatt att det inte är fråga om kommersiell import och att produkterna uppges uppfylla kraven enligt ursprungsprotokollet. Det sammanlagda värdet i fråga om produkter som sänds mellan privatpersoner (småförsändelser) får inte överstiga 500 euro och i fråga om resandes medförda varor 1 200 euro.

Ändringarna i förmånsbehandlingen i praktiken

Produkterna med ursprung i Stillahavsstaterna i fråga har till den 31 december 2007 fått ensidiga tullförmåner vid import till gemenskapen med stöd av AVS-EG-partnerskapsavtalet (Cotonouavtalet, i Taric LOMA-behandling). Fr.o.m. den 1 januari 2008 har dessa staters ursprungsprodukter beviljats ensidiga tullförmåner vid import till gemenskapen med stöd av den s.k. marknadstillträdesförordningen (Rådets förordning nr 1528/2007, i Taric EPA-behandling). Tillämpningen av Stillahavsavtalet i fråga om Papua Nya Guinea har ännu inte beaktats i Taric-databasen. Som förmånsbehandling visas EPA-behandling där det ändå hänvisas till marknadstillträdesförordningen.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD