Hoppa till innehåll

Stillahavsavtalet; Fiji fr.o.m. 28.7.2014

12.8.2014 13.50
Pressmeddelande

83/2014, LL

Interimsavtalet om partnerskap mellan EG och Stillahavsstaterna (totalt 714 sidor) finns publicerat i EUT nr L 272, 16.10.2009 (Rådets beslut 2009/729/EG). Avtalet tillämpas provisoriskt från och med den 28 juli 2014 mellan EU och Fiji (Meddelandet i EUT nr L 228, 31.7.2014). Avtalet har redan tillämpats mellan EU och Papua Nya Guinea sedan den 20 december 2009 (Meddelandet i EUT C 125, 13.5.2010).

Avtalsparterna är EG och dess medlemsstater samt av Stillahavsstaterna Republiken Fijiöarna och Papua Nya Guinea.

Avtalet tillämpas på produkter som har ursprung i EU eller de nämnda Stillahavsstaterna och som hör till kapitel 1–97 i tulltariffen.

Tullförmånerna är alltså ömsesidiga i avtalet. Med andra ord så beviljas också produkter med ursprung i EU tullförmåner vid export till dessa Stillahavsstater. Förmånerna förutsätter att EU-exportören har utfärdat ett förmånsberättigande ursprungsintyg för produkterna (skaffat ett varucertifikat EUR.1 hos Tullen eller själv upprättat en fakturadeklaration).

Ursprungsreglerna

Ursprungsreglerna finns i avtalets protokoll II (s. 569-712). Detta protokoll ersätter ursprungsreglerna i bilaga II till marknadstillträdesförordningen (Rådets förordning (EG) nr 1528/2007, EUT L 348, 31.12.2007) fr.o.m. den 28 juli 2014 också i handeln mellan EU och Fiji.  För många textilprodukter (t.ex. ur kapitel 60 och 61) räcker det med en tillverkningsfas för att produkten ska erhålla ursprungsstatus. Reglernas uppbyggnad motsvarar till största delen ursprungsreglerna inom det Europa-Medelhavstäckande avtalsnätverket.

Varukodsspecifika ursprungsregler

I bilaga II till ursprungsprotokollet (s. 591 - 669) finns de varukodsspecifika ursprungsreglerna.

Därutöver finns det alternativa varukodsspecifika ursprungsregler för livsmedelsprodukter i bilaga II(a) till ursprungsprotokollet (s. 670-672).

I ursprungsreglerna ingår inte någon bestämmelse om förbud mot tullrestitution, inte heller om s.k. bokföringsmässig uppdelning.

Ursprungsintyg

Produkternas ursprungsstatus påvisas med varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration. Godkända exportörer kan upprätta fakturadeklarationer oberoende av produkternas värde. Status som godkänd exportör kan på ansökan beviljas både EU-exportörer och exportörer verksamma i ovannämnda Stillahavsstater. Ursprungsintygen gäller i tio månader från den dag de utfärdats i exportlandet.

Texten för fakturadeklarationen överensstämmer med den s.k. allmänna modellen (Bilaga IV, s. 678-680).

Vid tillämpning av kumulation bevisas produktens ursprungsstatus med ett varucertifikat EUR.1 eller med en leverantörsdeklaration enligt modellen i protokollets bilaga V A (s. 681, Leverantörsdeklaration för produkter som har förmånsursprungsstatus). Genomförd bearbetning eller behandling bevisas med en leverantörsdeklaration enligt modellen i protokollets bilaga V B (s. 682, Leverantörsdeklaration för produkter som inte har förmånsursprungsstatus).

Ändringarna i förmånsbehandlingen i praktiken fr.o.m. 28.7.2014

Produkterna med ursprung i Fiji har till den 31 december 2007 fått ensidiga tullförmåner vid import till EU med stöd av AVS-EG-partnerskapsavtalet (Cotonouavtalet, i Taric LOMA-behandling). Sedan den 1 januari 2008 har Fijis ursprungsprodukter beviljats ensidiga tullförmåner vid import till gemenskapen med stöd av den s.k. marknadstillträdesförordningen (Rådets förordning nr 1528/2007, i Taric EPA-behandling). Den ömsesidiga tillämpningen av avtalet med Stillahavsländerna på produkter med ursprung i Fiji började den 28 juli 2014.

Se också TMD 85/010/10, 25.5.2010.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD