Hoppa till innehåll

Undersökningar och säkerhet – kontrollundersökningar 2016

17.5.2017 9.15
Pressmeddelande

Tullaboratoriet lade vid sina kontrollundersökningar år 2016 särskild fokus på glyfosathalter i spannmål, arsenik i ris och risprodukter, kosttillskott för barn, allergener som förekommer i snacks- och mellanmålsprodukter, kadmium- och blyhalter i smycken samt buller från leksaker.

Tullaboratoriet undersöker överensstämmelsen med kraven och säkerheten hos växtbaserade livsmedel, kombinationslivsmedel och konsumtionsvaror som förs in i landet samt kvaliteten av frukt och grönsaker enligt Tullens tillsynsplan. Vid kontrollundersökningarna år 2016 koncentrerade man sig särskilt på sex saker: glyfosathalter i spannmål, arsenik i ris och risprodukter, kosttillskott för barn, allergener som förekommer i snacks- och mellanmålsprodukter, kadmium- och blyhalter i smycken samt buller från leksaker.

Glyfosat är ett växtskyddsmedel som används utbrett för kemisk bekämpning av ogräs. I vissa länder kan glyfosat användas för att tvångstorka spannmål som vuxit under svala och blöta förhållanden. Vid undersökningarna fastställdes glyfosathalterna i veteprover och sedan jämförde man resultaten med den högsta tillåtna mängden. Glyfosathalterna i alla de analyserade proven var klart under den högsta tillåtna mängden.

Eftersom oorganisk arsenik är ett karcinogent ämne har Europeiska kommissionen fastställt ett gränsvärde för oorganisk arsenik i ris och risprodukter. I två av risproverna överskreds den högsta tillåtna halten av oorganisk arsenik, men med beaktande av metodens mätosäkerhet var proverna föreskriftsenliga. I ett prov av rispulver avsett för barnmat fann man också en mängd arsenik som överskred gränsvärdet, men resultatet var ändå föreskriftsenligt med beaktande av metodens mätosäkerhet.

D-vitaminkosttillskott avsedda för barn (0-11 år) undersöktes eftersom D-vitamin är det enda näringsämnet som, utöver mångsidig kost, rekommenderas för barn i de officiella näringsrekommendationerna för barn. Fem av de undersökta proven uppfyllde inte bestämmelserna. Utredningar som gjordes utgående från undersökningsresultaten visade att ett prov var packat i fel förpackning och att dygnsdosen av D3-vitaminet hade varit för stor om man följde förpackningens doseringsanvisningar. På grund av att förpackningen var fel var också märkningarna om fettsyror felaktiga. I två av kosttillskottspreparaten var D3-vitaminhalten mindre än det som angavs i förpackningspåskrifterna, två av proverna konstaterades ha bristfälliga förpackningspåskrifter och ett av proverna var utgående från förpackningspåskrifterna ett homeopatiskt preparat och därmed inget kosttillskott.

Barn och ungdomar äter mycket snacks- och mellanmålsprodukter, och allergier är vanliga särskilt bland de yngre. Proverna av snacks- och mellanmålsprodukter bestod av olika bakelser, snacks, chips, stänger och flingor. Av de totalt 135 proven innehöll 7 % allergiframkallande ämnen som inte nämndes i förpackningspåskrifterna. De vanligaste allergenerna var soja, jordnötter och mjölkprotein.

Kadmium och bly är giftiga och miljöfarliga tungmetaller. Att bli exponerad för kadmium och bly är på många sätt farligt för människor och särskilt för barn. Därför vill man genom lagstiftning minska konsumenternas exponering för dessa tungmetaller. Vid Tullaboratoriet undersökte man sammanlagt cirka 200 smycken av metall, plast och läder samt hårdekorationer. Beroende på smyckets material undersökte man provernas kadmium- och blyhalter, migrationen av nickel och mängden sexvärt krom (krom VI). Kadmium och bly undersöktes i cirka 150 prov. Det visade sig att 16 smycken stod i strid med bestämmelserna och i fråga om fyra smycken fick importören en anmärkning om den höga mängden grundämnen som omfattas av begränsningar. I smyckena som stred mot bestämmelserna var kadmiumhalten i flera fall till och med tiotals procent av delens vikt och som mest 100 procent. Blyhalterna var som högst några procent.

Många leksaker frambringar olika ljud. När ljudet är störande eller så högt att det kan orsaka hörselskador så talar man om buller. Bullermätningarna av leksaker grundar sig på en europeisk standard för leksakers säkerhet. Tullaboratoriets undersökning omfattade 68 ljudframbringande leksaker, men endast en del av dessa undersöktes noggrannare. Av dessa konstaterades en leksak där knallpulver används ha en bullernivå som överskred den tillåtna gränsen. Bullernivån i leksaker där knallpulver används kan variera mycket, eftersom leksakens konstruktion har en stor inverkan på knallvolymen.

Artikeln Tullaboratoriets meddelanden