Importerar du sämskläder från Kina? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i ett antidumpningstullärende.

8.12.2017 15.53 | Publicerad på svenska 8.12.2017 kl. 16.04
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull av nuvarande storlek även i fortsättningen borde tas ut vid import av kinesiskt sämskläder. Varan klassificeras enligt KN-nummer 4114 10 10 och 4114 10 90.

I EU:s officiella tidning nr C 416, 6.12.2017, berättas om översynens detaljer. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges de tidsfrister inom vilka undersökningen och översynen kan kommenteras samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar