Hoppa till innehåll

Importerar du helt eller delvis slipat Indica-ris från Kambodja eller Myanmar? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i fråga om skyddsåtgärder.

20.3.2018 15.33
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om tull borde tas ut enligt tulltariffen vid import av helt eller delvis slipat Indica-ris från Kambodja eller Myanmar.

Produkten är för närvarande befriad från tull med stöd av förordningen om tillämpning av det allmänna preferenssystemet, dvs. GSP-förordningen.  Kommissionen har fått bevis på att importen av Indica-ris från Kambodja och Myanmar har ökat i betydande grad.Importpriserna har varit betydligt lägre än unionsproducenternas priser, vilket har orsakat allvarliga svårigheter för både odlare av och kvarnar för Indica-ris i Europeiska unionen.

I EU:s officiella tidning nr C 100, 16.3.2018, berättas om undersökningens detaljer. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begärda att bli hörda av kommissionen. Varan klassificeras enligt KN-nummer 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 och 1006 30 98. Undersökningen kommer att slutföras senast 12 månader efter att tillkännagivandet har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Kommissionen undersöker och hanterar skyddsåtgärder med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom tidsfristen, eftersom det är det enda sättet att påverka ärendet även i ett senare skede.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar