Hoppa till innehåll

Importerar eller tillverkar du stålprodukter? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i fråga om skyddsåtgärder.

27.3.2018 14.16
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om skyddsåtgärder borde vidtas vid import av vissa stålprodukter.

En skyddsåtgärd kan t.ex. vara att en kvot införs. Den totala importen av de produkter som är föremål för undersökningen har ökat i betydande grad under perioden 2013–2017. Volymen av och priserna på denna import har medfört eller hotar att medföra en betydande allmän försämring av unionsindustrins ställning. Importpriserna har varit lägre än unionsindustrins försäljningspriser. Även om den ekonomiska situationen förefaller ha förbättrats under 2017, är vissa stålprodukter sårbara för en ytterligare ökning av importen. Ökningen kommer sannolikt att bli verklighet snart mot bakgrund av den allmänna överkapaciteten när det gäller stål, det ökande antalet handelspolitiska skyddsåtgärder som vidtagits av tredjeländer för stålprodukter och de åtgärder som nyligen vidtagits av Amerikas förenta stater. Undersökningen kommer att beakta den senaste tidens utveckling, såsom eventuell omläggning av handeln till följd av Förenta staternas åtgärder.

Undersökningen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 111, 26.3.2018. I tidningen (s. 33–35) finns en förteckning över de produkter (produktnummer, produktkategorier och KN-nummer) som omfattas av undersökningen. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Undersökningen kommer att slutföras inom nio månader efter att tillkännagivandet har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Kommissionen undersöker och hanterar skyddsåtgärder med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet även i ett senare skede.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar