Hoppa till innehåll

Periodförtullningstillstånden vid import upphör att gälla

3.6.2010 13.41 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 12.36
Pressmeddelande

100/2010, Hannu Hoskio

Övergångsperioden för säkerhetsuppgiftsreformen går ut 31.12.2010

Hur skyldigheten att lämna in säkerhetsuppgifter påverkar deklarationsförfarandet vid periodförtullning

Delreformen av tullkodexen och dess tillämpningskodex, dvs. den s.k. säkerhetsreformen, trädde i kraft den 1 juli 2009. I förordningarna gällande reformen (förordning EG nr 648/2005 och EG nr 1875/2006) förutsätts att vissa uppgifter ska lämnas till Tullen med en formbunden elektronisk deklaration redan innan varorna anländer till gemenskapen. Eftersom reformen innebar omfattande ändringar i ekonomiska aktörers datasystem, gavs aktörerna genom övergångsförfattning (EG) nr 273/2009 möjlighet att flytta fram införandet av det elektroniska deklarationsförfarandet. Denna övergångsperiod går ut den 31 december 2010.

Från och med den 1 januari 2011 ska man för varor som kommer från tredje land redan före varornas ankomst till gemenskapen lämna in en summarisk införseldeklaration eller en transiteringsdeklaration som innehåller säkerhetsuppgifterna. Deklarationen ska avges separat för varje försändelse också vid periodförtullningen.

Ändringen påverkar periodförtullningen så att den tulldeklaration som inleder en period vid periodförtullning alltid ska lämnas in innan den första försändelsen anländer. I den fraktsedel /ADB-lista som visas upp vid överlåtelseskedet ska man i framtiden också ange MRN- numret för den summariska införseldeklarationen eller den transiteringsdeklaration som innehåller säkerhetsuppgifterna.

Periodförtullningstillstånden upphör att gälla - ansökan om nytt tillstånd

På grund av säkerhetsreformen upphör de periodförtullningstillstånd som beviljats av tulldistrikten före juli 2010 att gälla den 31 december 2010 utan att tulldistrikten fattar något beslut om återkallande av tillstånden och utan att tulldistrikten separat meddelar därom. Detta gäller inte tillstånd för produkter som importeras via el- och rörledningar. Om ett företag fortfarande vill avge tulldeklarationer enligt periodförtullningsförfarandet ska företaget fylla i en ny ansökan om tillstånd till periodförtullning med bilagor och skicka ansökan till det tulldistrikt som beviljat det nuvarande tillståndet.

Nytt förfarande vid ansökan av tillstånd

Tullen iakttar vid beviljande av nya tillstånd kommissionens förordning (EG) nr 1192/2008 enligt vilken nuvarande periodförtullningstillstånd ska omprövas enligt kriterierna i förordningen och de nya tillstånden ska beviljas enligt en ny i förordningen fastställd tillståndsmall före slutet av år 2011. Enligt förordningen förutsätter beviljandet av nya tillstånd att företaget följt tullbestämmelserna, att företaget är ekonomiskt solvent och att företaget har ett tillräckligt bra hanteringssystem för affärs- och transportuppgifter. Tullen prövar förutsättningarna för beviljande av tillstånd redan i år i samband med handläggningen av ansökningarna om periodförtullningstillstånd för att det inte ska bli nödvändigt att nästa år på nytt pröva om förutsättningarna uppfyllts.

Tulldistrikten skickar i juni 2010 till alla innehavare av gällande periodförtullningstillstånd ett brev med närmare information om ändringen av handlingsmodellen för periodförtullningen vid import, om ansökan av tillstånd, om bilagorna till ansökan och om förutsättningarna för tillståndet. Ansökningsblanketterna och adresserna dit ansökningarna ska skickas finns på Tullens webbplats (tills vidare endast på finska).

TMD