Hoppa till innehåll

Tullihallituksen päätös valmisteverotuslain (182/2010) 58 § 1 momentissa tarkoitetun tietokoneistetun järjestelmän käyttöönotosta ja käytöstä

1.11.2010 14.05
Tiedote

167/2010, TE/JS

Tullihallitus

Määräys

Dnro
167/010/10

Antopäivä
1.11.2010

Säädösperusta
Valmisteverotuslaki 70 § 1 momentti (182/2010)

Voimassaoloaika
1.1.2011 lukien toistaiseksi

Kohderyhmät
Valtuutetut varastonpitäjät, rekisteröidyt lähettäjät, rekisteröidyt vastaanottajat, väliaikaisesti rekisteröidyt vastaanottajat

1. Yleistä

Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden siirroissa väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä on 1.1.2011 lukien käytettävä tietokoneistettua järjestelmää. Siirroissa on käytettävä sähköistä hallinnollista asiakirjaa, joka voidaan antaa tai vastaanottaa joko sähköisenä XML-sanomana asiakkaan oman tietojärjestelmän kautta tai Tullin ylläpitämän Internet-sivuston kautta.

XML-sanoman lähettäminen ja Internet-pohjainen asiointi Suomesta alkavien siirtojen osalta voidaan kuitenkin aloittaa 5.12.2010 lukien Tullin määräämillä ehdoilla sekä tarvittaessa Tullin ja asiakkaan erikseen tekemän sopimuksen mukaan.

Siirrettäessä tuotteita verottomien varastojen välillä Suomen alueella voidaan tietokoneistetun järjestelmän sijasta käyttää valmisteverotuslain (182/2010) 66 §:ssä tarkoitettua yksinkertaistettua menettelyä.

2. Lupa sanomamuotoisen asioinnin käyttöön

Sanomamuotoisen asioinnin käyttäjän on haettava Tullilta lupaa toimia suoran sanoma-asioinnin asiakkaana (tullilomakkeet nro:t 850s-10 ja 851s-10 Liite).

3. Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden lähettäminen

3.1 Sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnoksen toimittaminen Tullille

Lähettäjän on ennen tuotteiden siirron alkamista tehtävä Tullille sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnos (sanoma EMCS815). Tullin tietojärjestelmä muodostaa luonnoksen tarkistamisen jälkeen e-AD-sanoman (sanoma EMCS801; sisältää yksilöllisen ARC-koodin), minkä jälkeen tuotteiden siirto voi alkaa.

3.1.1 Sanomamuotoinen asiointi

Lähettäjä lähettää sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnoksen Tullin tietojärjestelmään käyttäen XML-suosituksen mukaista sanomaa. Lähettäjä saa Tullin tietojärjestelmästä e-AD-sanoman.

Mikäli lähettäjän sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnos ei ole hyväksyttävä, Tullin tietojärjestelmä muodostaa lähettäjälle virhesanoman XML-suosituksen mukaisena sanomana, jolloin lähettäjän on korjattava sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnosta.

Lähettäjän on noudatettava Tullin antamia teknisiä määräyksiä ja ohjeita.

3.1.2 Internet-pohjainen asiointi

Lähettäjä tekee sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnoksen käyttäen Tullin ylläpitämän Internet-sivuston sisältämiä verkkolomakkeita.

Lähettäjän on noudatettava Tullin antamia teknisiä määräyksiä ja ohjeita. Lähettäjällä on oltava Verohallinnon myöntämä KATSO-tunniste (www.vero.fi).

3.2 Sähköisen hallinnollisen asiakirjan peruuttaminen

Lähettäjä voi peruuttaa e-AD-sanoman lähettämällä peruutussanoman (sanoma EMCS810) Tullin tietojärjestelmään tai käyttämällä Tullin ylläpitämän Internet-sivuston sisältämää verkkolomaketta ennen siirrettävien tuotteiden lähtemistä varastosta. Mikäli sanomamuotoisen asioinnin osalta peruutussanoma ei ole hyväksyttävä, Tullin tietojärjestelmä muodostaa lähettäjälle virhesanoman, jolloin lähettäjän on korjattava peruutussanomaa.

3.3 Määräpaikan muutos

Lähettäjä voi muuttaa kuljetuksen määräpaikkaa tekemällä määräpaikanmuutossanoman (sanoma EMCS813) käyttäen Tullin ylläpitämää Internet-sivustoa.

3.4 Energiatuotteiden siirrot

Energiatuotteiden lähettäjä voi tehdä sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnoksen ilman määräpaikkatietoja. Lähettäjän on toimitettava puuttuvat tiedot Tullille valmisteverotuslain (182/2010) 62 § 2 momentissa tarkoitetussa ajassa tekemällä määräpaikanmuutossanoma kuten kohdassa 3.3.

3.5 Vienti unionin ulkopuolelle

Lähettäjä lähettää tai tekee sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnoksen kuten kohdassa 3.1, mutta merkitsee määräpaikkatiedoksi ”toimitus vientiin”. 

3.6 Tuonti unionin ulkopuolelta

Lähettäjä lähettää tai tekee sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnoksen kuten kohdassa 3.1, mutta merkitsee luonnokseen tullitoimipisteen, jonka kautta tuotteet ovat saapuneet unionin alueelle, sekä tuonnin tapahtumatunnisteet.

3.7 Vastaanotto- tai vientiraportin vastaanottaminen Tullilta

Tullin tietojärjestelmä tekee lähettäjälle vastaanottoraportin (sanoma EMCS818), kun vastaanottaja on kuitannut e-AD:n oman jäsenvaltionsa tietojärjestelmän avulla.

Tullin tietojärjestelmä tekee lähettäjälle vientiraportin (sanoma EMCS818), kun Tullin tietojärjestelmä on saanut vahvistuksen tuotteiden poistumisesta unionin alueelta.

4. Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden vastaanottaminen

4.1 Sähköisen hallinnollisen asiakirjan vastaanottaminen Tullilta

Tullin tietojärjestelmä vastaanottaa e-AD-sanoman. Mikäli vastaanottaja on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa FINSEED-rekisteriin, Tullin tietojärjestelmä ilmoittaa saapuneesta e-AD:stä vastaanottajalle sähköpostiviestillä.

4.1.1 Sanomamuotoinen asiointi

Tullin tietojärjestelmä muodostaa vastaanottajalle e-AD-sanoman. (sanoma EMCS801), joka sisältää yksilöllisen ARC-koodin.

4.1.2 Internet-pohjainen asiointi

Mikäli vastaanottaja ei ole ilmoittanut sähköpostiosoitettaan FINSEED-rekisteriin, vastaanottajan on tarkistettava e-AD:n saapuminen Tullin tietojärjestelmästä.

Vastaanottajalla on oltava Verohallinnon myöntämä KATSO-tunniste (www.vero.fi).

4.2 Vastaanottoraportin laatiminen ja lähettäminen

Vastaanottajan on viimeistään viiden arkipäivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta annettava vastaanottoraportti.

4.2.1 Sanomamuotoinen asiointi

Vastaanottaja lähettää Tullin tietojärjestelmään vastaanottoraportin luonnoksen (sanoma EMCS818). Mikäli luonnos on hyväksyttävä, Tullin tietojärjestelmä muodostaa vastaanottajalle vahvistetun vastaanottoraportin.

Mikäli luonnos ei ole hyväksyttävä, Tullin tietojärjestelmä muodostaa vastaanottajalle virhesanoman, jolloin vastaanottajan on korjattava vastaanottoraportin luonnosta.

4.2.2 Internet-pohjainen asiointi

Vastaanottaja laatii vastaanottoraportin käyttäen Tullin ylläpitämän Internet-sivuston sisältämää verkkolomaketta.

5. Muistutukset

5.1 Muistutus viivästyksestä lähettää vastaanottoraportti

Saatuaan muistutuksen sähköpostitse vastaanottajan tulee tehdä viipymättä kappaleen 4. mukainen vastaanottoraportti tai Tullin ylläpitämän Internet-sivuston avulla selvitys viivästyksestä.

Saatuaan muistutuksen sähköpostitse lähettäjän tulee tehdä viipymättä Tullin ylläpitämän Internet-sivuston avulla selvitys viivästyksestä.

5.2 Muistutus määräpaikan muutoksesta

Saatuaan muistutuksen sähköpostitse vastaanottoraportista, jonka mukaan vastaanottaja on hylännyt kuljetuksen kokonaan tai osittain, lähettäjän on tehtävä määräpaikan muutos 7 vuorokauden kuluessa vastaanottoraportin vastaanottamisesta.

Saatuaan muistutuksen sähköpostitse määräpaikan muutoksen tekemisen laiminlyömisestä lähettäjän on tehtävä määräpaikan muutos viipymättä.

5.3 Muistutus vientimenettelyyn asettamisen epäonnistumisesta

Saatuaan muistutuksen sähköpostitse vientimenettelyyn asettamisen epäonnistumisesta lähettäjän on peruutettava e-AD ja tarvittaessa tehtävä uusi e-AD:n luonnos, tehtävä määräpaikan muutos tai korjattava vienti-ilmoituksen tietoja.

5.4 Muistutus viennin mitätöinnistä

Saatuaan muistutuksen sähköpostitse viennin mitätöinnistä lähettäjän on joko peruutettava e-AD tai tehtävä määräpaikan muutos.

5.5 Muistutus avoimen määräpaikan täydentämisestä

Saatuaan muistutuksen sähköpostitse avoimen määräpaikan täydentämisestä lähettäjän on annettava puuttuvat määräpaikkatiedot tekemällä määräpaikan muutos.

6. Tietokoneistetun järjestelmän käyttöönotosta ja käytöstä aiheutuvat kustannukset

Sanomamuotoisen asioinnin käyttäjä lähettää ja vastaanottaa sanomat omalla kustannuksellaan sekä vastaa käyttämässään tietojärjestelmässä sanomien testauksesta, käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista.

Internet-pohjaisen asioinnin käyttäjä vastaa itselleen verkkoliikenteestä aiheutuvista kustannuksista.

7. Kirjanpito ja arkistointi

Lähettäjän ja vastaanottajan on säilytettävä kirjanpidossaan kaikkien lähetettyjen ja vastaanotettujen sähköisten hallinnollisten asiakirjojen yksilöivät hallinnolliset viitekoodit (ARC-koodit) valmisteverotuslain (182/2010) 95 § 2 momentissa tarkoitetun ajan.

8. e-AD:n kansallisesti pakolliset tietoryhmät ja -alkiot

Sen lisäksi, mitä tietoryhmiä ja -alkioita on valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti verottomia siirtoja koskevien tietokoneistettujen menettelyjen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 684/2009 säädetty e-AD:n luonnoksen osalta pakollisiksi, ovat tuotteita Suomesta lähetettäessä pakollisia myös seuraavissa asetuksen liitteessä 1 olevassa taulukossa 1 mainitut tietoryhmät ja -alkiot:

- 9 f: ”Lähtöaika”
- 15: ”Toimija, ensimmäinen kuljettaja”
- 17 p: ”Kauppanimitys”

THT