Hoppa till innehåll

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 § 1 mom. i punktskattelagen (182/2010)

1.11.2010 14.05 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 14.10
Pressmeddelande

167/2010, TE/JS

Tullstyrelsen

   Föreskrift

Dnr
167/010/10

       Datum
       1.11.2010

Författningsgrund
Punktskattelagen 70 § 1 mom. (182/2010)

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.1.2011 tills vidare

Målgrupper
Godkända upplagshavare, registrerade avsändare, registrerade mottagare, tillfälligt registrerade mottagare

 

1. Allmänt

Vid flyttningar av harmoniserade punktskattepliktiga produkter under punktskatteuppskov ska det datoriserade systemet EMCS användas från och med den 1 januari 2011. I samband med dessa flyttningar ska man använda ett elektroniskt administrativt dokument, som kan lämnas in eller mottas antingen som ett XML-meddelande via kundens datasystem eller via Tullens webbplats.

För flyttningar som påbörjas i Finland kan avsändningen av XML-meddelanden och webbaserad deklarering dock inledas fr.o.m. den 5 december 2010 på de villkor som Tullen fastställer och vid behov enligt ett separat avtal som ingås mellan Tullen och kunden.

Vid flyttning av produkter mellan skatteupplag på Finlands territorium kan man i stället för ett datoriserat system använda sig av det förenklade förfarande som avses i 66 § i punktskattelagen (182/2010).

2. Tillstånd att använda meddelandebaserad deklarering

Den som använder meddelandebaserad deklarering måste hos Tullen ansöka om tillstånd att verka som kund vid direkt meddelandedeklarering (tullblanketterna nr 850r-10 och 851r-10 Bilaga).

3. Avsändning av harmoniserade punktskattepliktiga produkter

3.1 Att lämna ett preliminärt elektroniskt administrativt dokument (utkast) till Tullen

Före flyttningen av produkterna ska avsändaren skapa ett preliminärt elektroniskt administrativt dokument, dvs. ett e-AD-utkast (meddelande EMCS815). Efter att ha kontrollerat utkastet, skapar Tullens datasystem ett e-AD-meddelande (EMCS801: innehåller en unik ARC-kod), och efter det kan flyttningen av produkterna påbörjas.

3.1.1 Meddelandebaserad deklarering

Avsändaren skickar e-AD-utkastet till Tullens datasystem i form av ett meddelande enligt XML-rekommendationen. Avsändaren får ett e-AD-meddelande från Tullens datasystem.

Om avsändarens e-AD-utkast inte kan godkännas, skapar Tullens datasystem ett felmeddelande till avsändaren enligt XML-rekommendationen, och då måste avsändaren korrigera e-AD-utkastet.

Avsändaren ska iaktta de tekniska bestämmelser och anvisningar som fastställts av Tullen.

3.1.2.Deklarering via Tullens Internet-tjänst

Avsändaren skapar ett e-AD-utkast med de webblanketter som finns på Tullens webbplats.

Avsändaren ska iaktta de tekniska bestämmelser och anvisningar som fastställts av Tullen. Avsändaren ska ha en KATSO-kod som beviljats av Skatteförvaltningen (www.vero.fi).

3.2 Återkallelse av det elektroniska administrativa dokumentet

Avsändaren kan återkalla e-AD-meddelandet genom att skicka ett meddelande om återtagande av e-AD (EMCS810) till Tullens datasystem eller med webblanketten som finns på Tullens webbplats, innan de produkter som ska flyttas lämnar lagret. Om meddelandet om återtagande av e-AD inte kan godkännas vid meddelandebaserad deklarering, skapar Tullens datasystem ett felmeddelande till avsändaren, och då måste avsändaren korrigera meddelandet om återtagande av e-AD.

3.3.Ändring av destination

Avsändaren kan ändra destinationen för transporten genom att skapa ett meddelande om ändring av destination (EMCS813) via Tullens webbplats.

3.4 Flyttningar av energiprodukter

Avsändaren av energiprodukter kan skapa ett e-AD-utkast utan uppgifter om destination. Avsändaren ska tillställa Tullen de uppgifter som saknas inom den tid som avses i 62 § 2 mom. i punktskattelagen (182/2010) genom att skapa ett meddelande om ändring av destination (EMCS813) såsom i punkt 3.3 ovan.

3.5. Export till länder utanför EU

Avsändaren skickar eller skapar ett e-AD-utkast såsom i punkt 3.1 ovan men anger ”Leverans för export” som uppgift om destination.

3.6. Import från länder utanför EU

Avsändaren skickar eller skapar ett e-AD-utkast såsom i punkt 3.1 ovan men anger i utkastet det tullkontor via vilket produkterna anländer till unionens område samt transaktionskoderna för importen.

3.7. Mottagande av en mottagnings- eller exportrapport från Tullen

Tullens datasystem skapar en mottagningsrapport (EMCS818) till avsändaren, när mottagaren har kvitterat e-AD:t med hjälp av datasystemet i sin medlemsstat.

Tullens datasystem skapar en exportrapport (EMCS818) till avsändaren, när Tullens datasystem har fått en bekräftelse om att produkterna förts ut ur unionens område.

4. Mottagande av harmoniserade punktskattepliktiga produkter

4.1 Mottagande av ett elektroniskt administrativt dokument från Tullen

Tullens datasystem tar emot e-AD-meddelandet. Om mottagarens e-postadress har förts in i FINSEED-registret, informerar Tullens datasystem mottagaren om det mottagna e-AD:t med ett textmeddelande.

4.1.1 Meddelandebaserad deklarering

Tullens datasystem skapar till mottagaren ett e-AD-meddelande (EMCS801) som innehåller en unik ARC-kod.

4.1.2. Deklarering via Tullens Internet-tjänst

Om mottagarens e-postadress inte har förts in i FINSEED-registret, ska mottagaren i Tullens datasystem kontrollera om e-AD:t har kommit fram.

Mottagaren ska ha en KATSO-kod som beviljats av Skatteförvaltningen (www.vero.fi).

4.2 Att upprätta och skicka en mottagningsrapport

Mottagaren ska lämna in en mottagningsrapport senast fem vardagar efter att produkterna mottagits.

4.2.1 Meddelandebaserad deklarering

Mottagaren skickar ett utkast av mottagningsrapporten (EMCS818) till Tullens datasystem. Om utkastet kan godkännas, skapar Tullens datasystem en bekräftad mottagningsrapport till mottagaren.

Om utkastet inte kan godkännas, skapar Tullens datasystem ett felmeddelande till mottagaren, och då måste mottagaren korrigera utkastet av mottagningsrapporten.

4.2.2 Deklarering via Tullens Internet-tjänst

Mottagaren upprättar mottagningsrapporten med en webblankett som finns på Tullens webbplats.

5. Påminnelser

5.1. Påminnelse om försenad mottagningsrapport

Efter att ha fått en påminnelse via e-post, ska mottagaren omedelbart upprätta en mottagningsrapport enligt punkt 4 ovan eller ange en förklaring till förseningen med hjälp av blanketten som finns på Tullens webbplats.

Efter att ha fått påminnelsen via e-post ska avsändaren omedelbart ange en förklaring till förseningen med hjälp av blanketten som finns på Tullens webbplats.

5.2. Påminnelse om ändring av destination

När avsändaren via e-post fått en påminnelse om mottagningsrapport, enligt vilken mottagaren helt eller delvis avvisat transporten, ska avsändaren göra en omdestinering inom 7 dygn efter mottagandet av denna rapport.

När avsändaren via e-post fått ett meddelande om försummelse av omdestinering, ska denne omedelbart göra en omdestinering.

5.3 Påminnelse om att hänförandet till exportförfarande misslyckats

När avsändaren via e-post fått ett påminnelsemeddelande om att hänförandet till exportförfarande misslyckats, ska denne omedelbart göra en omdestinering eller korrigera uppgifterna i exportdeklarationen.

5.4. Påminnelse om ogiltigförklaring av export

När avsändaren via e-post fått ett påminnelsemeddelande om ogiltigförklaring av exporten, ska denne antingen återta e-AD:t eller göra en omdestinering.

5.5. Påminnelse om komplettering av öppen destination

När avsändaren via e-post fått ett påminnelsemeddelande om öppen destination, ska denne genom en omdestinering ange de uppgifter om destinationen som saknas.

6. Kostnaderna för införande och användning av ett datoriserat system

Den som använder meddelandebaserad deklarering skickar och mottar meddelanden på egen bekostnad och svarar för de kostnader som uppstår av testning, ibruktagande och underhåll av meddelanden i det datasystem som denne använder.

Den som använder webbaserad deklarering svarar för de kostnader som webbtrafiken orsakar användaren.

7. Bokföring och arkivering

Avsändaren och mottagaren ska i sin bokföring förvara de unika administrativa referenskoderna (ARC-koderna) för alla skickade och mottagna e-AD under den tid som avses i 95 § 2 mom. i punktskattelagen (182/2010).

8. Nationellt obligatoriska datagrupper och -element i e-AD

Utöver de datagrupper och -element som i kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 gällande datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga produkter under punktskatteuppskov bestäms som obligatoriska i e-AD-utkast är också följande datagrupper och -element, som anges i tabell 1 i bilaga 1 till förordningen, obligatoriska vid avsändning av produkter från Finland.

- 9 f: ”Tidpunkt för avsändning”
- 15: ”Första transportör
- 17 p: ”Handelsbeteckning"

TMD