Hoppa till innehåll

Tullstyrelsens beslut om provianteringsförfarande

Utgivningsdatum 29.3.2010 14.15 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 14.20
Pressmeddelande

57/2010, TE/JS

Tullstyrelsen

          Föreskrift

Dnr

Datum

57/010/2010            

29.3.2010

Författningsgrund
Tullagen 9 § 1 mom. (715/2003), punktskattelagen (182/2010) 19 § 2 mom.

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.4.2010 tills vidare. Genom föreskriften upphävs Tullstyrelsens föreskrift dnr 121/010/03 (TMD 150/03) av den 7 juli 2004 vars giltighetstid genom Tullstyrelsens föreskrift dnr 195/010/07 av den 13 december 2007 (TMD 195/07) ändrats så att den gäller tills vidare.

Målgrupper
Tullverkets regionalförvaltning och proviantörer

 

Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas:

1) vid leverans av varor som avses i 9 § 1 mom. i tullagen och 19 § i punktskattelagen (provianteringsvaror) till fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik (fartyg) från tullager, skatteupplag, tillfälligt lager, frilager eller friområde;

2) på den som beviljats tillstånd att driva ett lager som avses i punkt 1 ovan eller som är operatör i ett frilager eller friområde (proviantör);

3) på förfarande som proviantören ska iaktta vid varuleveranser avsedda i punkt 1 ovan (provianteringsförfarande);

4) när en proviantör från tullager, tillfälligt lager, frilager eller friområde levererar sådana tullfria provianteringsvaror som avses i 9 § 1 mom. i tullagen till ett tåg som avses i 2 § 3 punkten i finansministeriets beslut om proviantering av vissa transportmedel samt om tullar på vissa varor som enskilda personer inför (1723/1995).

Provianteringsförfarande
1. Normalförfarande

Proviantören ska hos tullen på provianteringsplatsen (plats där provianteringsvarorna lastas på fartyget) för varje provianteringstransaktion ansöka om skriftligt tillstånd senast tre timmar före lastningen, om tullen på provianteringsplatsen inte av särskilda skäl beviljat en kortare tidsfrist.

Provianteringstillstånd söks med fraktsedel. Fraktsedeln eller dess bilagor ska innehålla följande uppgifter:
- proviantörens namn, adress och FO-nummer
- fartygets namn och identifieringsuppgifter samt hamn eller flygplats
- fraktförarens namn och adress
- dag för lageruttag/leveranstidpunkt
- fraktsedelns nummer (används också som lageruttagsnummer och provianteringstransaktionens referensnummer)
- varubeskrivning per varuparti t.ex. enligt produktnummer
- varornas mängd och kolliantal per varuparti enligt lagerenheter (för alkohol och öl ska man utöver styckeantal också ange mängden i liter; för cigarretter, inkl. cigarrer och cigarriller, ska man utöver vikt också ange styckeantal)
- sammandrag över varorna
- proviantörens underskrift.

Tullen på provianteringsplatsen antecknar provianteringstillståndet på fraktsedeln och beslutar om eventuella fysiska kontroller. Därefter kan proviantören påbörja provianteringen.

Proviantören bifogar fraktsedeln som är försedd med fartygets mottagningskvittens till sin egen bokföring som verifikat för provianteringen.

2. Förenklat förfarande

2.1 Allmänt

Förenklat förfarande kräver Tullens tillstånd. Tillståndet beviljas i ett tullagertillstånd som utfärdats av tulldistriktet och/eller i ett av Tullstyrelsen beviljat tillstånd att driva ett skatteupplag (tidigare skattefritt lager). Tillstånd till förenklat förfarande kan beviljas en pålitlig proviantör som idkar regelbunden provianteringsverksamhet.

Det förenklade förfarandet är olika beroende på om fartyget går i reguljär eller annan trafik. Efter att ha fått en beställning tar proviantören reda på vilkendera typen av trafik det är fråga om.

Fastän en proviantör har tillstånd till förenklat förfarande ska denne iaktta normalförfarandet om provianteringsvarorna levereras till fartyget från ett tillfälligt lager, frilager eller friområde.

2.2 Fartyg i reguljär trafik

Med reguljär trafik avses trafik med passagerarfartyg, därmed jämförbar kryssningstrafik, linje- och charterflygtrafik och reguljär fraktfartygstrafik vilka sker enligt tidtabell på en rutt som godkänts av det tulldistrikt där provianteringsplatsen befinner sig. Dylik trafik med tåg som trafikerar regelbundet mellan Finland och Ryssland klassas också som reguljär trafik. När bränsle eller smörjmedel levereras till ett fartyg för fartygets eget bruk anses fartyget alltid gå i reguljär trafik.

Proviantören bifogar på samma sätt som vid normalförfarandet fraktsedeln som är försedd med fartygets mottagningskvittens till sin egen bokföring som verifikat för provianteringen, men proviantören behöver inte söka skriftligt provianteringstillstånd för varje provianteringstransaktion från tullen på provianteringsplatsen.

Proviantören ska skicka ett månatligt provianteringssammandrag till det övervakande tullkontor som fastställts i lagertillståndet senast den 18 dagen följande månad. Av provianteringssammandraget ska framgå följande uppgifter separat för varje fartyg:
- provianteringsmånad
- fartyg
- provianteringsort
- rederi
- provianteringsmängder per produktgrupp
- returneringar till lagret

2.3 Fartyg i annan trafik

Med annan trafik avses trafik som inte är reguljär trafik.

Proviantören bifogar på samma sätt som vid normalförfarandet fraktsedeln som är försedd med fartygets mottagningskvittens till sin egen bokföring som verifikat för provianteringen, men proviantören behöver inte söka skriftligt provianteringstillstånd för varje provianteringstransaktion från tullen på provianteringsplatsen. Proviantören ska emellertid till tullen på provianteringsplatsen lämna en förhandsanmälan 24 timmar före den planerade provianteringen. Anmälan ska uppta provianteringsmängderna, provianteringstidpunkten och uppgifter om fartyget.

Tullen på provianteringsplatsen kan med beaktande av de lokala förhållandena och trafikens art bevilja en kortare tidsfrist för inlämning av förhandsanmälan.

På basis av förhandsanmälan överväger tullen på provianteringsplatsen vilka närmare villkor som ska tillämpas vid provianteringen samt vad övervaknings- och kontrollbehovet är. Tullen kontaktar proviantören inom tre timmar efter att förhandsanmälan mottagits, om tullen fastställt ovan nämnda närmare villkor för provianteringsförfarandet. Om ingen från tullen kommit till fartyget vid den tidpunkt som i anmälan uppgetts för provianteringen och inte i övrigt heller tagit kontakt med proviantören, kan proviantören påbörja provianteringen.

I fråga om provianteringssammandrag gäller vad som bestäms ovan i punkt 2.2.

TMD