Hoppa till innehåll

Tullstyrelsens beslut om exportörers/deklaranters självarkivering vid elektronisk tulldeklarering

Utgivningsdatum 8.11.2011 12.55 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 16.53
Pressmeddelande

182/2011, TE/JS

Tullstyrelsen

Föreskrift

Dnr
182/010/11

Datum
7.11.2011

Författningsgrund
Tullkodexen artikel 77.2
Tullagen 4 § 2 mom.
Arkivlagen (831/1994) 12 § 1 mom. och 13 §
Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 18 §
Bokföringslagen 2 kap. 8 § och 10 §

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.1.2012 tills vidare.
Genom denna föreskrift upphävs vissa beslut av Tullstyrelsen enligt följande:
- Tullstyrelsens föreskrift dnr 191/010/07 av den 21 december 2007 i sin helhet (Tullstyrelsens beslut om EDI-deklarantens självarkiveringstillstånd - publicerat i Tullstyrelsens meddelanden, januari 2008);
- Tullstyrelsens föreskrift dnr 19/010/09 av den 12 februari 2009 i sin helhet (Tullstyrelsens beslut om självarkivering för exportörer vid elektronisk exportdeklarering - publicerat i Tullstyrelsens meddelanden, februari 2009);
- Tullstyrelsens föreskrift dnr 97/010/11 av den 13 juni 2011 i sin helhet (Tullstyrelsens beslut om deklaranters självarkivering vid importdeklarering på Internet - publicerat i Tullstyrelsens meddelanden, juni 2011);
- punkt 9 i Tullstyrelsens föreskrift dnr 218/010/03 (Tullstyrelsens beslut om förfarandet vid elektronisk importförtullning i det integrerade förtullningssystemet ITU - publicerat i Tullstyrelsens meddelanden 274/2003), vars giltighetstid har förlängts genom Tullstyrelsens föreskrift dnr 195/010/07 av den 13 december 2007 (publicerad i Tullstyrelsens meddelanden 195/2007)

Målgrupper
Tullverkets regionalförvaltning, deklaranter och exportörer samt deras ombud

 

1. Huvudprinciperna vid självarkivering

Varje deklarant/exportör som avger tulldeklarationer eller på vilkas vägnar tulldeklarationer avges elektroniskt till finska tullen ska själv ha hand om arkiveringen av de kommersiella dokument som hänför sig till förtullningen (nedan kallade tulldokument). Dokumenten tillställs inte Tullen, om inte författningarna eller tullmyndigheten så särskilt bestämmer. Deklaranten/ exportören ska dock arkivera sina tulldokument lika noggrant som tullmyndigheten har hand om sina egna arkiv.  

2. Arkiveringsplats

Tulldokumenten ska arkiveras hos deklaranten/exportören, om inte arkiveringen getts i uppdrag åt t.ex. en räkenskaps- eller bokföringsbyrå eller ett ombud.

3. Arkiveringsmaterialets förvaringssätt

Tulldokumenten kan förvaras i pappersform eller i ett maskinläsbart datamedium enligt bokföringslagen. Ett tillstånd eller något annat dokument som en myndighet med sin underskrift, stämpel eller på annat motsvarande sätt bestyrkt ska dock förvaras i ursprunglig form. Dokument som förvaras i ett maskinläsbart datamedium ska vid behov kunna tas fram i läsbar form och skrivas ut på papper. Deklaranten/exportören ska arkivera exportdokumenten så att dokumentens tillförlitlighet, autenticitet, integritet, användbarhet och beviskraft bibehålls samt skydda och organisera sitt arkiv på ett behörigt sätt.

4. Ställande av dokument till Tullens förfogande

Tullen ska vid behov lätt och utan onödigt dröjsmål kunna granska tulldokumenten. Deklaranten/exportören ska på begäran på egen bekostnad överföra tulldokumenten till sådan form som godkänns av Tullen och lämna dem till Tullen utan dröjsmål. Tullen kan kräva att sådana tulldokument som förvaras i ett maskinläsbart datamedium lämnas till Tullen i en allmänt använd lagringsform.

Om deklaranten/exportören upphör med sin verksamhet eller går i konkurs ska konkursboet på egen bekostnad överföra arkiveringsmaterialet till Tullen för arkivering. Om ett företag till vilket arkiveringen enligt uppdrag har överförts upphör med sin verksamhet eller går i konkurs, ska företaget överföra arkiveringsmaterialet till den uppdragsgivande deklaranten/exportören för arkivering.

5. Förvaring av tulldokument

Deklaranten/exportören ska förvara tulldokumenten i sex år efter utgången av det kalenderår under vilket beslutet om överlåtelse av varorna till ett tullförfarande vid import eller export fattades.

6. Övriga arkiveringsskyldigheter

Utöver denna föreskrift ska man iaktta det som i övrigt bestämts om förvaring av dokument och uppgifter.

TMD