Hoppa till innehåll

Tullstyrelsens beslut om elektroniska transiteringsdeklarationer

Utgivningsdatum 8.6.2011 9.16 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 14.54
Pressmeddelande

91/2011, TVE/JR

Tullstyrelsen

    Föreskrift

   

Dnr
91/010/11

    Datum
    8.6.2011

Författningsgrund
Tullkodexen, artikel 61 b
Tillämpningskodexen, artikel 4 a
Tullagen, 4 § 2 mom.

Giltighetstid
8.6.2011 - tills vidare

Målgrupper
Tullverkets regionalförvaltning, godkända aktörer och EDI-deklaranter vid transitering

Genom detta beslut ersätts Tullstyrelsens beslut nr 194/010/03 (TMD 234/2003).

1. Allmänt

I Finland kan en elektronisk transiteringsdeklaration avges antingen via Tullens webbplats eller direkt från godkända aktörers transiteringssystem. Vid transiteringsförfarandet ska gällande bestämmelser, föreskrifter och anvisningar iakttas, om inte annat föreskrivs i detta beslut.

Godkända aktörer använder transiteringsmeddelanden på egen bekostnad och svarar också för de kostnader som uppstår på grund av testning, ibruktagande och underhåll av transiteringsmeddelanden i det datasystem som aktören använder.

2. EDIFACT-standarden

Transiteringuppgifterna lämnas via datakommunikation genom det allmänna servicenätet med användning av de meddelanden som fastställts av Tullstyrelsen enligt den intenationella EDIFACT-standarden (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport). Vad de tekniska lösningarna beträffar ska Tullstyrelsens föreskrifter och anvisningar följas vid elektronisk transitering (EDI-handbokens tekniska specifikationer jämte ändringar).

3. Transiteringsmeddelandets ankomst och delfående

Transiteringsmeddelandet anses ha kommit till mottagarens kännedom då det har kommit in i mottagarens datasystem. Om det är omöjligt att fastställa denna tidpunkt, anses meddelandet ha kommit till mottagaren vid samma tidpunkt som det har sänts. Transiteringsmeddelandet anses ha anlänt inom utsatt tid om det har skickats under tidsfristens sista dag.

4. Avsändning av transiteringsmeddelande

Transiteringsmeddelandet bör skickas i det format som tullmyndigheten bestämt. Då uppgifter skickas till tullmyndigheten i form av meddelande sker detta på den godkända aktörens ansvar. Tullkontoret som handlägger transiteringsmeddelandet vidtar behövliga åtgärder till följd av att meddelandet är försenat, dess innehåll är felaktigt eller av någon annan liknande orsak.

När transiteringsmeddelanden används kan tullkontoret vid behov kräva att uppgifterna lämnas skriftligen eller att ett dokument visas upp i original. Den tullmyndighet som handlägger meddelandet kan också föreskriva att dokumenten visas upp och eventuella kontroller sköts inom ett annat tulldistrikts område.

Om den programvara som en godkänd aktör använder för elektronisk deklarering ändras eller om programvaran byts ut, måste den godkända aktören ta kontakt med den enhet vid Tullen som beviljat aktörens tillstånd. Man får inte ta i bruk ett ändrat eller ett nytt program vid den elektroniska transiteringen förrän Tullen har godkänt alla testmeddelanden som fastställts för kunden. Om den godkända aktören vill sluta använda elektronisk deklarering måste aktören skicka en skriftlig anmälan till den enhet vid Tullen som har beviljat tillståndet att verka som godkänd aktör.

5. Att anlita edi-avsändare

En godkänd aktör kan också använda sig av en EDI-avsändare för att lämna transiteringsuppgifter till tullmyndigheten. I sådant fall är det EDI-avsändaren som har elektronisk kontakt med Tullen, och den godkända aktören skickar uppgifterna om transiteringen till EDI-avsändaren på något annat sätt som man kommer överens om från fall till fall. Uppgifterna skickas till tullmyndigheten på den godkända aktörens ansvar. Då en godkänd aktör använder sig av en EDI-avsändare ansvarar aktören för allt som enligt denna föreskrift ankommer på en godkänd aktör.

TMD