Hoppa till innehåll

Tullstyrelsens beslut om deklarationsförfarande för fartyg som anländer till och avgår från finska hamnar

Utgivningsdatum 16.5.2012 14.40 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 16.09
Pressmeddelande

65/2012, AHa/OT

Tullstyrelsen

    Föreskrift

Dnr
65/010/12

          Datum
          16.5.2012

Författningsgrund
Lagen om ändring av lagen om fartygstrafikservice (225/2012) 20 a §, 22 a §, 22 b § och 22 e §
Lagen om farledsavgift (1122/2005), särskilt 13 § 4 mom.
Lagen om lästavgift 17.12.1954/468 1 §
Tullkodexen (rådets förordning (EEG) nr 2913/92) artikel 38.1 och 183
Tillämpningskodexen (kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93) artikel 324e och 448

Giltighetstid
Fr.o.m. 19.5.2012 tills vidare. Genom denna föreskrift upphävs vissa föreskrifter av Tullstyrelsen enligt följande:
- Tullstyrelsens föreskrift dnr 155/010/03 av den 1 september 2003 jämte tillägg i sin helhet (Tullstyrelsens beslut om deklarationsförfarandet för fartyg i kommersiell utrikestrafik och om införandet av IMO:s nya FAL-formulär – publicerat i Tullstyrelsens medelanden (TMD) nr 194/2003; tillägget i TMD nr 251/2003);
- Tullstyrelsens föreskrift dnr 193/010/05 av den 23 december 2005 i sin helhet (Tullstyrelsens föreskrift om farledsavgiftsanmälan – publicerad i Tullstyrelsens meddelanden nr 225/2005);
- Tullstyrelsens föreskrift dnr 26/010/07 av den 17 december 2007 i sin helhet (Tullstyrelsens föreskrift om inlämnande av farledsavgiftsanmälan för isbrytare i inrikestrafik – publicerad i Tullstyrelsens meddelanden nr 204/2007);
- Tullstyrelsens föreskrift dnr 200/010/07 av den 17 december 2007 i sin helhet (Tullstyrelsens föreskrift om inlämnande av farledsavgiftsanmälan för fartyg som idkar handelssjöfart i inrikestrafik – publicerad i Tullstyrelsens meddelanden nr 205/2007);
- Tullstyrelsens föreskrift dnr 230/010/08 av den 18 december 2008 i sin helhet (Tullstyrelsens beslut om anmälan om farledsavgift och förhandsanmälan – publicerat i Tullstyrelsens meddelanden nr 230/010/2008);
- Tullstyrelsens föreskrift dnr 152/010/09 av den 28 september 2009 (Tullstyrelsens beslut om deklarationsförfarandet i kommersiell fartygstrafik (handelssjöfart) – publicerat i Tullstyrelsens meddelanden nr 152/010/2009) i övrigt än vad punkt 4 under rubriken Deklarationsförfarande för fartyg i kommersiell trafik gäller; denna punkt har upphävts genom Tullstyrelsens föreskrift dnr 204/010/10 av den 30 december 2010 (Tullstyrelsens beslut om tillämpning av lagstiftningen om säkerhetsreformen fr.o.m. 1.1.2011 – publicerat i Tullstyrelsens meddelanden nr 204/010/2010).

Målgrupper
Idkare av sjöfart, fartygsagenter (ombud), tullkontor

Om de anmälningar som gäller fartygs farliga och förorenande gods bestäms genom statsrådets förordning (1303/2011). Trafiksäkerhetsverket har utfärdat föreskrifter om de anmälningar som gäller fartygs skyddsinformation och fartygsgenererat avfall och lastrester. Tullstyrelsen har gett föreskift dnr 204/010/10 av den 30 december 2010 om anmälningar gällande fartygs lastuppgifter.

I detta beslut föreskrivs om de anmälningar som ska lämnas när ett fartyg anländer till och avgår från en hamn och om vilka det inte föreskrivs närmare någon annanstans, om innehållet i dessa anmälningar och om införande av anmälningarna i det elektroniska informationshanteringssystemet för sjöfart (Portnet) samt om registrering i detta system av fartyg, fartygsagenter och redare.

Anmälningarna ska göras elektroniskt.

IMO:s FAL-formulär, registreringsblanketterna och blanketten för ankomstanmälan/sjöfartsavgifter finns på Tullens webbplats:

www.tulli.fi/sv > Elektroniska tjänster > Blanketter > IMO - sjöfartsblanketter

1. Fartyg som omfattas av detta beslut

Detta beslut tillämpas på fartyg som anländer till och avgår från finska hamnar eller ankarplatser.

Beslutet tillämpas inte på örlogsfartyg, fiskefartyg, traditionsfartyg, fritidsbåtar vars längd understiger 45 meter och administrativa fartyg som inte används i allmän trafik för att transportera passagerare eller last, och inte heller på fartyg i inrikestrafik med en bruttodräktighet under 300 ton.

2. Registrering av fartyg i Portnet-systemet

Fartygsoperatören, ombudet eller befälhavaren för ett fartyg som första gången anlöper eller avgår från en finsk hamn eller ankarplats ska, innan en ankomstanmälan enligt punkt 4.1 nedan lämnas in, för registrering av fartyget anmäla följande uppgifter per e-post till Tullens sjötrafikcentral (MEKE):

 • fartygets namn
 • fartygets IMO-nummer
 • fartygets nationalitet
 • fartygets nettodräktighet
 • fartygets bruttodräktighet

Utanför tjänstetid mån–fre kl. 8.00–16.15 kan uppgifterna matas in i Portnet också av fartygets agent.

Det rekommenderas att man samtidigt per e-post skickar följande certifikat till Sjötrafikcentralen:

 • mätbrev
 • nationalitetscertifikat
 • klasscertifikat
 • lastlinjecertifikat
 • skyddscertifikat

Dessa certifikat ska dock skickas till Sjötrafikcentralen per e-post senast när fartyget anlöpt hamnen.

För att få fartyget antecknat i Trafiksäkerhetsverkets isklassregister eller när de uppgifter som isklassen grundar sig på förändras ska uppgifterna och handlingarna också skickas till Trafiksäkerhetsverket.

3. Granskning av fartygsuppgifter

Tullen granskar riktigheten av de registrerade fartygsuppgifterna alltid i samband med det första anlöpet i kalenderåret. Då ska de i punkt 2 nämnda certifikaten skickas till Sjötrafikcentralen per e-post. Om uppgifterna förändras under kalenderåret, ska certifikaten också då skickas till Sjötrafikcentralen.

4. Deklarationsförfarande vid ankomst

När ett fartyg anländer till en finsk hamn eller ankarplats ska en ankomstanmälan (förhandsanmälan) lämnas in i Portnet så att anmälan också innehåller de uppgifter om sjöfartsavgifter som förutsätts av lagen om farledsavgift och lagen om lästavgift, ankomsttiden samt IMO:s FAL-formuläruppgifter enligt vad som anges nedan. Uppgifterna ska bekräftas av fartygsagenten.

4.1. Ankomstanmälan

Om fartyg som anländer till en finsk hamn eller ankarplats ska en ankomstanmälan lämnas in i Portnet:

a) minst 24 timmar i förväg; eller
b) senast när fartyget avgår från föregående hamn, om resan tar mindre är 24 timmar; eller
c) om hamnen inte är känd eller om den har ändrats under resan, genast när uppgiften är tillgänglig.

Om den uppskattade ankomsttiden ändras med mer än två timmar från den tid som angetts i ankomstanmälan, ska en ny uppskattad tid omedelbart anges i Portnet.

Ankomstanmälan ska innehålla följande uppgifter:

 • fartygets specificeringsuppgifter: namn, signalbokstäver, IMO-nummer (om fartyget har ett sådant)
 • föregående hamn
 • kort beskrivning av lasten
 • uppgift om lossning av lasten
 • ankomsthamn
 • fartygets placering i hamnen
 • uppskattad tid för ankomst till ankomsthamnen eller ankarplatsen
 • uppskattad tid för avfärd från ankomsthamnen eller ankarplatsen
 • följande hamn, om den är känd
 • avfärdsdag och -tid, om dessa är kända
 • besättningens antal, inbegripet befälhavaren
 • antal passagerare
 • totalantal personer ombord
 • den farledsavgiftsskyldiges namn, om denna inte är densamma som anmälaren
 • bilagda FAL-dokument (också antal)
 • uppgifter om ändrade fartygsuppgifter i Portnet
 • fartygets redare enligt lagen om farledsavgift (anges i punkten Rederiet under Hamnbesöksuppgifter, hämtas från Portnets rederiregister). I lagen om farledsavgift avses med redare fartygets ägare, den som hyr fartyget eller någon som har faktisk bestämmanderätt i frågor som gäller trafiken med fartyget.
 • anmälan om de sjöfartsavgifter som ska betalas. I anmälan om sjöfartsavgifter ska utöver de krävda ankomstuppgifterna också anges en uppgift om huruvida anmälan gäller farledsavgift, lästavgift eller båda avgifterna eller en uppgift om huruvida fartyget befriats från betalningen av dessa avgifter under kalenderåret i fråga. Uppgifterna för bestämmande av farledsavgift ska lämnas till Portnet för fartyg som används i handelssjöfart och som anländer från utlandet till Finland eller från en finsk hamn till en finsk hamn. Anmälningsskyldigheten gäller inte fartyg

a) som används enbart i insjötrafik
b) som på väg från en utländsk hamn till en annan passerar genom finskt territorialvatten utan att anlöpa någon hamn vid den finska kusten
c) som anländer till och lämnar Finland genom Saima kanal utan att anlöpa någon hamn vid den finska kusten
d) vars nettodräktighet understiger 300och som är kryssningsfartyg enligt definitionen i 2 § 3 punkten i lagen om farledsavgift eller lastfartyg enligt definitionen i 2 § 4 punkten, eller
e) vars nettodräktighet understiger 600och som är passagerarfartyg enligt definitionen i 2 § 1 punkten.

Ankomstanmälan, som vid behov innehåller uppgifter om sjöfartsavgifter, ska bekräftas senast två timmar efter fartygets ankomst (bekräftande av fartygsanmälan). När fartyget kommer på natten mellan klockan 22.00 och 8.00 ska ankomstanmälan bekräftas senast kl. 10.00 morgonen därefter. Sjötrafikcentralen kan med beaktande av trafikens natur och lokala förhållanden ge tillstånd till undantag från denna tidsfrist. Om fartygets uppgifter förändrats och inte stämmer överens med uppgifterna i Portnet, ska Sjötrafikcentralen informeras om de ändrade uppgifterna innan ankomstanmälan bekräftas.

Det rekommenderas att ankomstanmälan bekräftas på förhand innan fartyget anländer till hamnen. En anmälan om ankomsttid som lämnats i Portnet bekräftar då också anmälan om sjöfartsavgifter.

Om de omständigheter som påverkar farledsavgiftens storlek ändras under kalenderåret så att farledsavgiften eventuellt stiger, ska ändringarna anmälas med anmälan om sjöfartsavgifter.

Anmälan om sjöfartsavgifter ska lämnas vid varje hamnanlöp.

Redaren och det solidariskt ansvariga ombudet enligt lagen om farledsavgift ska registreras i Portnet innan anmälan lämnas in (se punkt 7 nedan).

Därutöver ska anmälaren beakta Trafiksäkerhetsverkets krav gällande så kallade Port State Control-anmälningar som ska göras 72 timmar före fartygets ankomst.

4.2. Anmälan om ankomsttid

Ett fartygs ankomst ska anmälas till Portnet-systemet senast två timmar efter ankomsten genom att ange fartygets ankomsttid i systemet. Också en uppgift från hamnen om att fartyget anlänt duger för tullmyndigheten som anmälan om ankomsttid. I sista hand är det dock fartyget som svarar för inlämningen av anmälan om ankomsttid i Portnet.

När fartyget anländer på natten mellan klockan 22.00 och 8.00 ska anmälan om ankomsttid lämnas senast kl. 10.00 morgonen därefter. Om fartygets ankomsttid avviker mer än två timmar från den beräknade tiden ska den ändrade ankomsttiden anmälas också nattetid.

4.3. IMO:s FAL-formulär

Som handlingar gällande fartyget, dess proviantlager, besättningen, besättningens personliga egendom och passagerarna ska IMO:s FAL-formulär användas. Formulären kan laddas ned i Excel-format från Tullens webbplats (se länken ovan). Om man inte kan använda Excel-tabellformat kan uppgifterna lämnas till Portnet i PDF-format.

När ett fartyg anländer från utlandet ska IMO-besättningslistan (IMO:s FAL-formulär 5), IMO-passagerarlistan (IMO:s FAL-formulär 6), IMO-proviantdeklarationen (IMO:s FAL-formulär 3) och IMO-deklarationen om besättningens personliga egendom (IMO:s FAL-formulär 4) lämnas till Portnet som bilagor i Excel-format med iakttagande av tidsfristerna för ankomstanmälan. Deklarationerna om proviantlager och besättningens personliga egendom ska åtminstone innehålla uppgifter om högt beskattade produkter såsom alkohol- och tobaksprodukter.

För passagerarfartyg i godkänd reguljär linjetrafik, andra passagerarfartyg och kryssningsfartyg behöver IMO:s FAL-formulär 3–6 inte lämnas in till Portnet.

Lämnandet av IMO:s FAL-formulär 3–6 till Portnet börjar den 5 juni 2012. Till dess förutsätts att formulären undertecknas och tillställs tullmyndigheten på begäran. För passagerarfartyg i godkänd reguljär linjetrafik, andra passagerarfartyg och kryssningsfartyg behöver dessa formulär dock inte användas.

4.4. Godkännande av uppgifter

Tullmyndigheten godkänner de angivna uppgifterna om ankomsten då de bekräftats av fartygsagenten och fartygets slutliga ankomsttid anmälts i Portnet. Efter detta kan anmälaren inte längre ändra de uppgifter som lämnats.

5. Deklarationsförfarande vid avfärd

Då ett fartyg avgår från en finsk hamn eller ankarplats ska en avfärdsanmälan, en anmälan om avfärdstid samt IMO:s FAL-formuläruppgifter lämnas in i Portnet enligt vad som anges nedan. De inlämnade uppgifterna ska bekräftas av fartygsagenten. Anmälan ska inlämnas genast då avfärdsuppgifterna är tillgängliga, dock senast två timmar före fartygets avfärd.

5.1 Avfärdsanmälan

Fartygets agent ska före fartygets avfärd lämna in en uppgift om huruvida fartyget ska ta last eller inte samt planerad destinationshamn och planerad avfärdstid i Portnet. Dessa uppgifter kan också lämnas i samband med ankomstanmälan. Om avfärdstiden ändras med mer än två timmar från den planerade tiden, ska den ändrade avfärdstiden lämnas in i Portnet. Fartygets agent ska bekräfta avfärdsanmälan i Portnet när nödvändiga uppgifter har inlämnats.

Förutom dessa fartygsuppgifter ska uppgifter om farligt och förorenande gods som transporteras av fartyget lämnas in i Portnet.

För tullmyndigheten får fartyget avgå när avfärdsanmälan samt andra anmälningar som tullmyndigheten kräver inlämnats, om inte tullmyndigheten har förbjudit avgången.

5.2. Anmälan om avfärdstid

Uppgiften om ett fartygs avfärd ska bekräftas i Portnet senast två timmar efter avfärd så att avfärdstiden registreras i systemet. Också en uppgift från hamnen om att fartyget avgått duger för tullmyndigheten som anmälan om avfärdstid. I sista hand är det dock fartygets agent som svarar för att uppgiften om avfärdstiden lämnas in i Portnet.

När fartyget avgår på natten mellan klockan 22.00 och 8.00 ska avfärdsanmälan avges senast kl. 10.00 morgonen därefter. Om fartygets faktiska avfärdstid avviker över två timmar från den planerade avfärdstiden ska den ändrade avfärdstiden anmälas till Sjötrafikcentralen också nattetid.

5.3. IMO:s FAL-formulär

IMO-besättningslistan (IMO:s FAL-formulär 5) och IMO-passagerarlistan (IMO:s FAL-formulär 6) ska lämnas in i Portnet före fartygets avfärd från hamnen, om uppgifterna ändrats jämfört med uppgifterna i ankomstanmälan. Det rekommenderas att uppgifterna lämnas in i Excel-format.

Uppgifterna börjar anges i Portnet den 5 juni 2012. Till dess förutsätts att formulären med ändrade uppgifter undertecknas och tillställs tullmyndigheten på begäran.

5.4. Godkännande av uppgifter

Tullmyndigheten godkänner de angivna uppgifterna om avfärden då de bekräftats av fartygsagenten och fartygets slutliga avfärdstid anmälts i Portnet. Efter detta kan anmälaren inte längre göra ändringar i sin avfärdsanmälan.

6. Lastanmälningsuppgifter

I Portnet kan uppgifter på varupost- eller statistiknivå om varor som lossas eller lastas på fartyget inlämnas. En anmälan på varupostnivå vid ankomst eller avfärd kan användas som godslista vid förenklat transiteringsförfarande i sjötrafik i enlighet med artikel 448 eller som godkänd avsändares manifestuppgift i enlighet med artikel 324e i tillämpningskodexen för tullkodexen. Anmälan på varupostnivå vid ankomst eller avfärd ska i dessa användningssituationer bekräftas av anmälaren. När fartyget fått slutlig ankomsttid eller avfärdstid blir uppgifterna låsta och kan inte längre ändras.

7. Registrering av fartygsagenter

Fartygsoperatören eller fartygsagenten ska registrera sig för att kunna använda sig av Portnet. Registreringen görs med tullblankett nr 854r_12. Vid registrering av fartygsagent ges behövliga uppgifter också gällande ombud för uppbörd av sjöfartsavgifter. Registrerade fartygsagenter får användarkoder till Portnet. Blanketten ska skickas till Sjötrafikcentralen per e-post. Registreringsskyldigheten gäller inte dem som redan har Portnet-behörighet.

Också uppgifter om redare enligt lagen om farledsavgift ska registreras i Portnet. Registreringen görs med tullblankett nr 855r_12. Blanketten ska skickas till Sjötrafikcentralen per e-post. Redaruppgifter som gäller fartygsanlöp ska i god tid skickas till Sjötrafikcentralen vad gäller fartyg som ankommer efter den 5 juni 2012. Även redaruppgifter för fartyg som ankommer tidigare än så kan gärna tillställas Sjötrafikcentralen.

För testning och godkännande av meddelandeavsändare svarar Trafikverket. Mera information om meddelandedeklarering fås via e-post på portnet@liikennevirasto.fi.

8. Reservförfarande

Om Portnet inte fungerar kan Sjötrafikcentralen bestämma att IMO:s FAL-formulär och blanketten för ankomstanmälan/sjöfartsavgift används som reservförfarande. För sådana situationer ges separata anvisningar av Sjötrafikcentralen.

9. Sjötrafikcentralens kontaktuppgifter

Adress: Hamngatan 22, Åbo
Postadress: PB 386, 20101 Åbo
Servicenummer: Telefon: 020 690 617 (val 6)
GSM: 040 332 4049
E-postadress: meke@tulli.fi

TMD