Hoppa till innehåll

Tullihallituksen päätös tavaranhaltijan itsearkistoinnista annettaessa tuonti-ilmoitukset Internetissä

13.6.2011 9.24
Tiedote

97/2011, JS/H. Hoskio

Tullihallitus

Määräys

Dnro
97/010/11

Antopäivä
13.6.2011

Säädösperusta
Tullikoodeksi 77 artikla 2 kohta
Tullilaki 4 § 2 momentti
Arkistolaki (831/1994) 12 § 1 momentti
Arkistolaki (831/1994)13 §
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 18 §
Kirjanpitolaki 2 luku 8 §
Kirjanpitolaki 2 luku 10 §

Voimassaoloaika
1.7.2011 lukien toistaiseksi

Kohderyhmät
Tullilaitoksen aluehallinto, tavaranhaltijat ja näiden asiamiehet

1. Itsearkistoinnin pääperiaatteet

Jokaisen tavaranhaltijan, joka antaa tai jonka puolesta tuonti-ilmoitukset annetaan Internetissä Tullille, on itse huolehdittava tuontitullaukseen liittyvien kaupallisten asiakirjojen (jäljempänä: tuontiasiakirjat) arkistoinnista.

Asiakirjoja ei toimiteta Tullille, elleivät säädökset tai tulliviranomainen näin erikseen määrää. Tavaranhaltijan on kuitenkin huolehdittava tuontiasiakirjojen arkistoinnista samalla huolellisuudella kuin tulliviranomainen hoitaa omia arkistojaan.

2. Arkistointipaikka

Tuontiasiakirjat on arkistoitava tavaranhaltijan luona, jollei toimeksiannon perusteella arkistointia ole siirretty esimerkiksi tili- tai kirjanpitotoimiston tai edustajan tehtäväksi.

3. Arkistoaineiston säilytystapa

Tuontiasiakirjat voidaan säilyttää asiakirjamuodossa paperitallenteina tai kirjanpitolain mukaisesti koneellisella tietovälineellä. Viranomaisen allekirjoituksellaan, leimallaan tai muulla vastaavalla tavalla vahvistama lupa tai muu asiakirja on kuitenkin säilytettävä alkuperäisenä asiakirjana. Koneellisella tietovälineellä säilytettävät asiakirjat on voitava tarvittaessa saattaa selväkieliseen muotoon ja tulostaa paperille. Tavaranhaltijan on arkistoitava tuontiasiakirjat niin, että asiakirjojen luotettavuus, alkuperäisyys, eheys, käytettävyys ja todistusvoimaisuus säilyvät, ja pidettävä arkistonsa asianmukaisesti suojattuna ja järjestettynä.

4. Asiakirjojen antaminen Tullin käyttöön

Tullin on voitava tarvittaessa tarkastaa tuontiasiakirjat vaivattomasti ja ilman aiheetonta viivytystä. Tavaranhaltijan tulee pyydettäessä saattaa tuontiasiakirjat omalla kustannuksellaan Tullin hyväksymään muotoon ja toimittaa ne viivytyksettä Tulliin. Tulli voi vaatia koneellisella tietovälineellä säilytettyjen tuontiasiakirjojen toimittamisen Tulliin yleisesti käytössä olevassa tallennusmuodossa.

Jos tavaranhaltija lopettaa toimintansa tai yritys menee konkurssiin, konkurssipesän tulee omalla kustannuksellaan siirtää arkistoitava materiaali Tulliin arkistoitavaksi. Jos yritys, jonne arkistointi on toimeksiannon perusteella siirretty, lopettaa toimintansa tai menee konkurssiin, yrityksen tulee siirtää arkistoitava materiaali toimeksiannon antaneelle tuojalle arkistoitavaksi.

5. Tuontiasiakirjojen säilyttäminen

Tavaranhaltijan on säilytettävä tuontiasiakirjoja kuusi vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jona päätös tavaroiden luovutuksesta johonkin tuonnissa sovellettavaan tulli menettelyyn on tehty.

6. Muut arkistointivelvoitteet

Tämän määräyksen lisäksi on noudatettava, mitä asiakirjojen ja tietojen säilyttämisestä muualla säädetään tai määrätään.

THT