Hoppa till innehåll

Tullstyrelsens beslut om deklaranters självarkivering vid importdeklarering på Internet

13.6.2011 9.24 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 15.00
Pressmeddelande

97/2011, JS/H. Hoskio

Tullstyrelsen

   Föreskrift

Dnr
97/010/11

         Datum
          13.6.2011

Författningsgrund
Tullkodexen, art. 77.2
Tullagen, 4 § 2 mom.
Arkivlagen (831/1994) 12 § 1 mom. och 13 §
Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)18 §
Bokföringslagen 2 kap. 8 § och 10 §

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.7.2011 tills vidare

Målgrupper
Tullverkets regionalförvaltning, deklaranter och ombud

1. Huvudprinciperna vid självarkivering

Varje deklarant som avger importdeklarationer eller på vars vägnar importdeklarationer avges via Internet till Tullen ska själv ha hand om arkiveringen av de kommersiella dokument som hänför sig till importförtullningen (nedan kallade importdokument).

Dokumenten tillställs inte Tullen, om inte författningarna eller tullmyndigheten så särskilt bestämmer. Deklaranten ska dock arkivera sina importdokument lika noggrant som tullmyndigheten sköter sina egna arkiv.

2. Arkiveringsplats

Importdokumenten ska arkiveras hos deklaranten, om inte arkiveringen getts i uppdrag åt t.ex. en räkenskaps- eller bokföringsbyrå eller ett ombud.

3. Arkiveringsmaterialets förvaringssätt

Importdokumenten kan förvaras i pappersform eller i ett maskinläsbart datamedium enligt bokföringslagen. Ett tillstånd eller något annat dokument som en myndighet med sin underskrift, stämpel eller på annat motsvarande sätt bestyrkt ska dock förvaras i ursprunglig form. Dokument som förvaras i ett maskinläsbart datamedium ska vid behov kunna tas fram i läsbar form och skrivas ut på papper. Deklaranten ska arkivera importdokumenten så att dokumentens tillförlitlighet, autenticitet, integritet, användbarhet och beviskraft bibehålls. Företaget ska också skydda och organisera sitt arkiv på ett tillbörligt sätt.

4. Ställande av dokument till Tullens förfogande

Tullen ska vid behov lätt och utan onödigt dröjsmål kunna granska importdokumenten. På begäran ska deklaranten på egen bekostnad överföra importdokumenten i sådan form som godkänds av Tullen och tillställa Tullen dokumenten utan dröjsmål. Tullen kan kräva att sådana importdokument som förvaras i ett maskinläsbart datamedium tillställs Tullen i en allmänt använd lagringsform.

Om deklaranten slutar med sin verksamhet eller går i konkurs ska konkursboet på egen bekostnad överföra arkiveringsmaterialet till Tullen för arkivering. Om ett företag till vilket arkiveringen enligt uppdrag har överförts slutar med sin verksamhet eller går i konkurs, ska företaget överföra arkiveringsmaterialet till det uppdragsgivande företaget för arkivering.

5. Förvaring av importdokument

Deklaranten ska förvara importdokumenten i sex år efter utgången av det kalenderår under vilket beslutet om överlåtelse av varorna till något tullförfarande vid import fattades.

6. Övriga arkiveringsskyldigheter

Utöver denna föreskrift ska man iaktta vad som i övrigt bestäms eller föreskrivs om förvaring av dokument och uppgifter.

TMD