Hoppa till innehåll

Tullihallituksen päätös toimivallasta valmisteverotuksessa

29.3.2010 11.19
Tiedote

45/2010, TE/JS

Määräys

Dnro
45/010/10

Antopäivä
29.3.2010

Säädösperusta
Valmisteverotuslaki (182/2010)

Voimassaoloaika
1.4.2010 alkaen toistaiseksi

Kohderyhmät
Tullipiirit, valmisteverovelvolliset

1 § Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan valmisteverotuslaissa tulliviranomaiselle säädetyn toimivallan käyttöön kannettaessa valmisteveroa tai veronluonteista maksua energiatuotteista, sähköstä, alkoholista ja alkoholijuomista, tupakkatuotteista, virvoitusjuomista, juomapakkauksista, voiteluaineista ja -valmisteista, jätteistä sekä öljysuojamaksullisesta öljystä tai suoritettaessa näihin tuotteisiin liittyviä muita valmisteverotustoimenpiteitä, ellei valmisteverotuslainsäädännössä erikseen toisin säädetä.

Muu tullilaitoksen sisäinen tehtävienjako valmisteverotusasioissa määräytyy tullilaitoksen työjärjestyksen perusteella.

2 § Tullihallituksen ratkaistavat asiat

Tullihallitus ratkaisee valmisteverotuslain 4 luvussa tarkoitettuja lupia ja vakuuksia koskevat asiat.

3 § Tullipiirien toimivalta

Kukin tullipiiri käyttää valmisteverotuslaissa säädettyä toimivaltaa asioissa, jotka koskevat niitä verovelvollisia ja muita luonnollisia tai oikeushenkilöitä, joiden kotipaikka on kyseisen tullipiirin alueella, jos asia ei 2 §:n mukaan kuulu Tullihallituksen ratkaistavaksi. Jos verovelvollisella ei ole kotipaikkaa Suomessa, valmisteverotuksen toimittaa ja muuta toimivaltaa käyttää se tullipiiri, jonka alueella tuotteet on tuotu Suomeen tai jonka alueella tuotteista on todettu aiheutuneen verovelvollisuus.

Valtuutettujen varastonpitäjien verottomien varastojen valmisteverotuksen toimittaminen ja muiden vastaavien toimenpiteiden suorittaminen kuitenkin kuuluu sille tullipiirille, jonka alueella veroton varasto sijaitsee, ellei Tullihallitus ole määrännyt toisin jonkin verottoman varaston osalta. 

Valmisteverotuslain 103 §:n perusteella haltuunotettujen tuotteiden valmisteverotuksen toimittaa se tullipiiri, joka on haltuunottanut kyseiset tuotteet.

Verovalvontaan ja tarkastuksiin liittyviä toimenpiteitä voidaan suorittaa myös muissa kuin edellä tarkoitetuissa tullipiireissä.

4 § Asiakirjojen vastaanottaminen ja siirtäminen

Jos valmisteveroilmoitus, hakemus tai muu asiakirja annetaan sellaiselle tullilaitoksen toimintayksikölle, joka ei ole toimivaltainen käsittelemään asiaa 2 tai 3 §:n mukaan, tulee asiakirja kirjata saapuneeksi tulliviranomaiselle ja toimittaa viipymättä toimivaltaiselle toimintayksikölle.

5 § Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2010.

THT