Hoppa till innehåll

Tullstyrelsens beslut om behörighet inom punktbeskattning

29.3.2010 11.19 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 14.01
Pressmeddelande

45/2010, TE/JS

Tullstyrelsen

         Föreskrift

Dnr
45/010/10

           Datum
           29.3.2010

Författningsgrund
Punktskattelagen (182/2010)

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.4.2010 tills vidare

Målgrupper
Tulldistrikten, punktskatteskyldiga

 

1 § Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas vid utövande av den behörighet som enligt punktskattelagen tillfaller tullmyndigheten, när punktskatter eller avgifter av skattenatur uppbärs för energiprodukter, elström, alkohol och alkoholdrycker, tobaksprodukter, läskedrycker, dryckesförpackningar, smörjoljor och -medel, avfall samt för oljeskyddsavgiftspliktig olja eller när andra punktbeskattningsåtgärder vidtas i fråga om dessa produkter, om inte annat bestäms i lagstiftningen om punktbeskattning.

Annan uppgiftsfördelning inom tullverket i punktskatteärenden bestäms av tullverkets arbetsordning.

2 § Ärenden som ska avgöras av Tullstyrelsen

Tullstyrelsen avgör ärenden gällande de tillstånd och säkerheter som avses i 4 kapitlet i punktskattelagen.

3 § Tulldistriktens behörighet

Varje tulldistrikt utövar behörighet enligt punktskattelagen i ärenden som gäller skattskyldiga och andra fysiska eller juridiska personer med hemort på respektive tulldistrikts område, om ärendet enligt 2 § inte ska avgöras av Tullstyrelsen. Om den skattskyldige inte har hemort i Finland, ska punktbeskattningen verkställas och annan behörighet utövas av det tulldistrikt på vars område produkterna införts till Finland eller på vars område skattskyldigheten för produkterna konstateras ha uppkommit.

Punktbeskattningen av godkända upplagshavares skatteupplag ska emellertid verkställas och andra motsvarande åtgärder vidtas av det tulldistrikt på vars område skatteupplaget är beläget, om inte Tullstyrelsen bestämt annorlunda för något skatteupplags del.

Punktbeskattningen av produkter som omhändertagits med stöd av 103 § i punktskattelagen verkställs av det tulldistrikt som omhändertagit produkterna.

Åtgärder i samband med skattekontroll och granskningar kan också vidtas i andra än ovan avsedda tulldistrikt.

4 § Mottagning och överföring av handlingar

Om en punktskattedeklaration, ansökan eller någon annan handling lämnas in till en sådan verksamhetsenhet vid tullverket som enligt 2 och 3 § inte är behörig att handlägga ärendet, ska handlingen registreras som inkommen till tullmyndigheten och utan dröjsmål tillställas den behöriga verksamhetsenheten.

5 § Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 april 2010.

TMD