Hoppa till innehåll

Tullkvoter – undantag från ursprungsreglerna för vissa produkter med ursprung i Sydkorea

2.11.2011 12.53 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 16.51
Pressmeddelande

180/2011, RAS/LL

I bilaga II a till protokollet om ursprungsregler i frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea fastställs det för vissa produkter undantag från tillämpningen av de ursprungsregler som anges i bilaga II (avtal EUT L 127, 14.5.2011, s. 1408). Sydkorea kan tillämpa dessa lättade regler i stället för reglerna i bilaga II inom ramen för kvoterna. Reglerna i bilaga II a kan tillämpas i Sydkorea på vissa fiskprodukter, kex, cigaretter, sytråd och garn samt vävnader som anges i bilagan nedan.

Ursprungsintygen (ursprungsdeklarationerna) som upprättats i enlighet med bilaga II a ska innehålla följande förklaring på engelska:

”Derogation – Annex II(a) of the Protocol concerning the definition of originating products and methods of administrative cooperation”

Kommissionen har utfärdat genomförandeförordning (EU) nr 1093/2011 angående tillämpningen av dessa lättade ursprungsregler i bilaga II a (EUT L 283, 29.10.2011, s. 29).

Både enligt bilaga II a och enligt genomförandeförordningen ska godkända exportörers deklarationer som upprättats i Sydkorea och som hänför sig till undantaget (derogation) undertecknas.

När ett ursprungsintyg (ursprungsdeklaration) utfärdas i Sydkorea för surimiberedningar enligt KN-nummer 1604 20 05 i enlighet med undantaget ska det åtföljas av handlingar om produktens sammansättning. Dessa styrkande handlingar ska minst bestå av en av den godkända exportören undertecknad förklaring på engelska om att:

a) surimiberedningen består av minst 40 viktprocent fisk,
b) Alaska pollock (Theragra chalcogramma) har använts som huvudsaklig ingrediens i surimin.

Förklaringen ska också innehålla uppgift om:

a) procentandelen Alaska pollock (Theragra chalcogramma) av den fisk som har använts för att framställa surimin,
b) ursprungslandet för den Alaska pollock som använts.

När ett ursprungsintyg (ursprungsdeklaration) utfärdas i Sydkorea för färgade vävnader enligt KN-nummer 5408 22 och 5408 32 i enlighet med undantaget ska det åtföljas av handlingar om vävnadernas sammansättning.

Dessa styrkande handlingar ska minst bestå av en av den godkända exportören undertecknad förklaring på engelska om att värdet av de ofärgade vävnaderna inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik.

Förklaringen ska också innehålla uppgift om:

a) priset i euro för de ofärgade vävnader utan ursprungsstatus som använts för att framställa de färgade vävnaderna (KN- nummer 5408 22 och 5408 32),
b) priset fritt fabrik i euro för de färgade vävnaderna (KN-nummer 5408 22 och 5408 32.

Bilagan till förordning nr 1093/2011 är bifogad till detta cirkulär. I bilagan finns kvotnummer, produkter, kvotperioder och kvoter angivna.

Förordningen träder i kraft den 1 november 2011 och tillämpas retroaktivt från den 1 juli 2011.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD