Hoppa till innehåll

Tullkvoter – undantag från ursprungsreglerna för vissa fiskeriprodukter med ursprung i Falklandsöarna

Utgivningsdatum 21.12.2012 15.32 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 11.12
Pressmeddelande

167/2012, MNy/LL

Ursprungsreglerna för handeln med utomeuropeiska länder och territorier (ULT) ingår i bilaga III till rådets beslut 2001/822/EG (EUT L 314, 30.11.2001). Med stöd av artikel 37 i ursprungsreglerna kan undantag beviljas från tillämningen av reglerna, om det är motiverat med tanke på skapande och utvecklande av näringar.

Kommissionen har genom sitt beslut av den 15 november 2007 (2007/767/EG, EUT L 310, 28.11.2007) beviljat ett undantag från tillämpningen av ursprungsreglerna i fråga om vissa fiskeriprodukter från Falklandsöarna. Giltighetstiden för beslutet har nu genom kommissionens genomförandebeslut (2012/806/EU, EUT L 350, 20.12.2012, s. 97–98) förlängts till slutet av år 2013. Undantaget gäller villkoret om besättningens nationalitet på de fartyg som idkar fiske utanför territorialvatten. Undantaget täcker fyra olika produktkategorier (se bilagan nedan) inom årliga kvoter. Dessa fiskeriprodukter som fångats utanför territorialvatten anses ha ursprung i Falklandsöarna på de villkor som fastställs i beslutet.

Enligt ursprungsreglerna ska minst 50 % av fartygsbesättningen, inkl. befälet, bestå av medborgare i ULT, gemenskapen eller AVS-stater. Enligt det beviljade undantaget omfattas besättningen inte alls av detta krav gällande nationalitet.   

Undantaget tillämpas på de produkter och mängder som anges i bilagan nedan och som under perioden 1.12.2007–31.12.2013 importeras till gemenskapen från Falklandsöarna.

De ursprungsintyg som utfärdats enligt beslutet ska innehålla en hänvisning till beslutet. Med andra ord ska följande uppgift anges i fält 7 i varucertifikat EUR.1:

"Derogation - Decision No 2007/767/EC" 

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD